Brand Manager w segmencie Advisory & Crafting

Burda Media Polska