SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Cyfrowy proces koncesyjny

KRRiT ma harmonogram dla cyfrowej telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła we wtorek projekt ogłoszenia w sprawie rezerwacji częstotliwości na użytek naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T.

Teraz KRRiT zamierza poddać go konsultacjom z nadawcami.

Z harmonogramu opublikowanego przez Radę wynika, że ten proces potrwa ok. półtora miesiąca. Następnie przez kolejne dwa i pół miesiąca KRRiT będzie uzgadniać projekt z Urzędem Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Konkurs ma zostać ogłoszony za trzy miesiące, a przyjmowanie ofert zakończy się w połowie marca.

Oto treść przyjętego do konsultacji przez KRRiT w dn. 15-XI-2005 r. projektu:

I. Przedmiotem konkursu jest dokonanie rezerwacji częstotliwości przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną. Dla częstotliwości tych określa się następujące parametry techniczne i warunki wykorzystania:
1. Częstotliwości przyporządkowane do Multipleksu Nr 2:
1) województwo wielkopolskie:

Lokalizacja stacji nadawczej Kanał TV Maksymalna skuteczna moc promieniowania [kW]
A B c
POZNAŃ 39 50,0
KALISZ 29 10,0
KONIN 60 10,0
PIŁA 42 10,0
GNIEZNO 56 10,0

2) województwo mazowieckie:

Nazwa stacji Kanał TV Maksymalna skuteczna moc promieniowania [kW]
WARSZAWA 48 5,0

3) sygnał multipleksu tworzyć będzie nie więcej niż 8 programów telewizyjnych;
4) audiowizualne składniki sygnału stanowić będą nie mniej niż 80% przepływności całkowitej Multipleksu Nr 2;
5) usługi dodatkowe stanowić będą nie więcej niż 20% przepływności całkowitej Multipleksu Nr 2 lub wymiennie przepływność ta zostanie przeznaczona na programy radiowe;
6) rezerwacja częstotliwości wymienionych w pkt. I.1. zostanie dokonana do daty zakończenia okresu przejściowego i wymiany kanałów telewizyjnych na docelowe, zgodnie z aktualizowanymi planami docelowymi sieci DVB-T zawartymi w dokumencie "Strategia przejścia z techniki analogowej na cyfrową w zakresie telewizji naziemnej" przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 4 maja 2005 roku. Po zakończeniu okresu przejściowego Przewodniczący KRRiT przydzieli częstotliwości docelowe w drodze zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej w wyniku zakończenia konkursu rozpoczętego niniejszym ogłoszeniem, bez przeprowadzania odrębnego konkursu;
7) uruchomienie stacji nadawczej nastąpi nie później niż w terminie sześciu miesięcy od wydania decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości.

2. W sygnale Multipleksu Nr 2 będą umieszczone programy telewizyjne wskazane w ofercie przez oferenta spośród następujących programów telewizyjnych: TVP1, TVP2, TVP3, TVN, POLSAT, TV PULS, TV4 oraz spośród programów, na które zostaną udzielone koncesje, uprawniające do umieszczenia programu w sygnale multipleksu, o których mowa w pkt I.4. niniejszego Ogłoszenia. Uporządkowanie programów w sygnale multipleksu zostanie określone w decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej w wyniku zakończenia konkursu rozpoczętego niniejszym ogłoszeniem, na podstawie propozycji oferenta co do wyboru spośród  wymienionych powyżej programów telewizyjnych.

3. Decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości wydana w wyniku zakończenia konkursu rozpoczętego niniejszym ogłoszeniem będzie zawierać zobowiązanie dla podmiotu, który uzyskał rezerwację częstotliwości do zwiększania zasięgu i osiągnięcia zasięgu ogólnokrajowego, w terminach określonych w decyzjach Przewodniczącego KRRiT. Przewodniczący KRRiT w drodze zmiany decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wydanej w wyniku zakończenia konkursu, rozpoczętego niniejszym ogłoszeniem, dokona na rzecz tego podmiotu rezerwacji kolejnych częstotliwości niezbędnych do uzupełnienia sieci, w sposób, o którym mowa w pkt I.1.6. niezwłocznie po ich przekazaniu przez Prezesa URTiP, bez przeprowadzania odrębnego konkursu.

4. Decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości wydana w wyniku zakończenia konkursu rozpoczętego niniejszym ogłoszeniem będzie zawierać zobowiązanie dla podmiotu, który uzyskał rezerwację częstotliwości do ustalenia pełnej listy programów rozpowszechnianych lub rozprowadzanych w sygnale multipleksu i do złożenia w określonym terminie wniosku o zmianę tej decyzji, poprzez uzupełnienie sygnału multipleksu o wskazane przez ten podmiot programy telewizyjne. Programy te zostaną wybrane spośród programów zawartych na liście programów mogących stanowić zasób składników audiowizualnych sygnału multipleksu, na rozpowszechnianie których po dacie opublikowania niniejszego ogłoszenia zostaną udzielone koncesje, uprawniające do umieszczenia programu w sygnale multipleksu. Przewodniczący KRRiT, na wniosek podmiotu, który uzyskał rezerwację częstotliwości  uzupełni sygnał multipleksu po stwierdzeniu, że zapewnione są użytkownikom maksymalne korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu pozaekonomicznych interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów, bez przeprowadzania odrębnego konkursu. 

II. Z dokumentacją konkursu będzie można zapoznawać się począwszy od dnia … 2005 roku, w siedzibie KRRiT przy ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9, 01-015, w Warszawie w godzinach 9.00-15.00. Dokumentacja konkursu w wersji elektronicznej będzie dostępna począwszy od wskazanej powyżej daty na stronie internetowej: www.krrit.gov.pl.
III. Oferty można składać osobiście lub nadsyłać pod adresem wskazanym w pkt II. Termin do nadsyłania lub składania ofert w związku z niniejszym ogłoszeniem upływa z dniem …. (data udostępnienia + min.30 dni). Oferty nadesłane lub złożone po tym terminie będą odsyłane bez otwierania.
IV. Oferta będzie sporządzona w języku polskim i zostanie nadesłana w wersji papierowej, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Oferta będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, będzie zawierać strony kolejno ponumerowane oraz należycie uwierzytelnione i parafowane przez osoby, o których mowa powyżej wraz z podaniem liczby stron ogółem. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wymienione w § 4 ust 1. rozporządzenia.  Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent w sposób niebudzący wątpliwości zastrzeże, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, poprzez oznaczenie klauzulą "TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA". Wszystkie strony oferty będą ze sobą połączone w sposób trwały, uniemożliwiający jej naruszenie. Oferta będzie umieszczona w kopercie (opakowaniu), która będzie posiadać następujące oznaczenie:
"Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9,
01 -015 Warszawa "Oferta w konkursie na rezerwację częstotliwości DVB-T/MPX-2."
Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) będzie posiadać nazwę i adres oferenta - w celu  umożliwienia dokonania zwrotu bez otwierania oferty złożonej po terminie.
V. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: złożenie oferty w miejscu, formie i terminie wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia (wzór oświadczenia zawarty jest w dokumentacji konkursu) oraz podanie adresu właściwego do doręczeń.
VI. Zastrzega się, że dokonanie jakiejkolwiek zmiany treści oferty w trakcie trwania konkursu skutkować będzie odmową dokonania rezerwacji częstotliwości.  
VII. Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów, określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 przywołanego powyżej rozporządzenia KRRiT z dnia 7 września 2005 r:
1) zachowanie warunków konkurencji,
2) zakres, w jakim planowana oferta programowa sprzyja kultywowaniu pozaekonomicznych   interesów narodowych dotyczących kultury, języka i pluralizmu mediów (proponowany udział programów o zróżnicowanym charakterze i zaspokajających różne potrzeby odbiorców, proponowany udział nadawców, którzy nie są ekonomicznie powiązani z operatorem multipleksu, planowane usługi dodatkowe takie jak usługi publiczne, usługi medyczne, nauczanie na odległość, proponowany udział dodatkowych usług bezpłatnych, rodzaj i zakres pozostałych usług dodatkowych),
3) zdolność do sfinansowania uruchomienia i prowadzenia działalności (źródła finansowania, dane o sytuacji obecnej i informacje o przewidywanej sytuacji finansowej),
4) proponowany harmonogram rozpoczęcia nadawania sygnału multipleksu,
5) proponowane działania oferenta w zakresie promocji lub wsparcia nabywania przez  odbiorców urządzeń umożliwiających odbiór programów i usług proponowanych przez oferenta w obszarze zasięgu sygnału multipleksu,
6) interaktywność usług,
7) posiadaną wiedzę i umiejętności (know-how) w działalności polegającej na świadczeniu usług łączności elektronicznej, a także doświadczenie zdobyte samodzielnie przez oferenta lub posiadane przez osoby, z którymi oferent zamierza współpracować (udziałowcy bądź akcjonariusze, podmioty uczestniczące w organizacji oferenta, pracownicy, podmioty współpracujące z oferentem na podstawie umów bądź porozumień innego rodzaju),
8) możliwość dysponowania sprzętem niezbędnym do prowadzenia działalności, wynikającą z prawa własności, posiadania, ograniczonych praw rzeczowych służących oferentowi bądź z innych umów cywilno-prawnych albo prawnie doniosłych porozumień  różnego rodzaju i typu - informuje Danuta Waniek, szefowa KRRiT.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Cyfrowy proces koncesyjny

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl