SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Expose Tuska: Liberalizacja gospodarki, dbałość o słabszych,stabilny wzrost PKB

Rząd Platformy Obywatelskiej (PO) i Polskiego Stronnictwa Ludowego(PSL) będzie prowadził politykę polegającą na uwalnianiu gospodarkii obywateli od nadmiernej obecności państwa przy jednoczesnejdbałości o sektory i środowiska, które potrzebują wsparcia.

Expose Tuska: Liberalizacja gospodarki, dbałość o słabszych,stabilny wzrost PKB

Podstawowym celem tych działań jest osiągnięcie poziomugospodarczego i stopy życiowej w Polsce na równi z europejskączołówką, wynika z piątkowego expose premiera Donalda Tuska.

Podstawowe priorytety rządu PO-PSL to utrzymanie szybkiego,zrównoważonego wzrostu gospodarczego i obniżenie stopy bezrobociado średniego poziomu Unii Europejskiej do 2012 roku, obniżeniepodatków oraz innych obciążeń finansowych i biurokratycznych dlaprzedsiębiorstw i osób prywatnych, przyspieszenie prywatyzacji irozwoju infrastruktury - drogowej, kolejowej i przede wszystkimteleinformatycznej. Kluczowe dla osiągnięcia tych celów będziejeszcze lepsze niż dotychczas wykorzystanie środków unijnych orazzwiększony napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Premier podtrzymał też plany reform w sektorach edukacji isłużby zdrowia, choć podkreślał, że nie będą to zmiany rewolucyjne.Ponownie zapowiedział też zamiar jak najszybszego przygotowania doprzyjęcia euro z zastrzeżeniem, że proces ten musi być w pełnibezpieczny dla obywateli. W ramach tych przygotowań rząd będziestarał się ograniczać dług publiczny poprzez ograniczanie deficytubudżetu centralnego - aż do osiągnięcia za kilka lat poziomubliskiego zrównoważonemu budżetowi.

Kluczowym hasłem expose było "zaufanie". "W gospodarce rynkowej,opartej na dobrowolnej współpracy obywateli, to zaufanie maznaczenie pierwszorzędne" - powiedział premier.

LIBERALIZACJA GOSPODARKI

"Będziemy wspierać przedsiębiorczość, wreszcie zmienimy prawo -i to jest twarda zapowiedź - które przedsiębiorcom nie pomaga, autrudnia ludziom działalność gospodarczą. Naczelną zasadą politykimojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżenie podatków iinnych danin publicznych. Musi to dotyczyć wszystkich - i tychmniej zamożnych, i tych bogatszych" - zadeklarował Tusk.

Zapewnił jednocześnie, że rząd będzie "stanowczo zwalczaćnaruszenia praw pracowniczych i równocześnie działać na rzeczszacunku dla ludzi, których przedsiębiorczość i fachowość tworzymiejsca pracy dla ludzi".

"Główny kierunek naszych propozycji w tych najbliższychmiesiącach to radykalne uproszczenie prawa gospodarczego, prawapodatkowego i trybu poboru składek ZUS. Wprowadzenie - ale wreszciena serio - jednego okienka przy zakładaniu firmy, usprawnieniesądownictwa gospodarczego i realne skrócenie okresu sądowegoegzekwowania należności" - zadeklarował premier.

SZYBSZA PRYWATYZACJA

Rok 2008 będzie też stał pod znakiem racjonalnego ograniczenialisty przedsiębiorstw uznawanych za strategiczne, powiedział Tusk."Należy radykalnie przyspieszyć prywatyzację tak, aby podnieśćefektywność przedsiębiorstw, wzmocnić trend na wzrost inwestycji izmniejszyć obciążenie państwa kosztami obsługi długu publicznego" -podkreślił.

Zapowiedział jawny i otwarty sposób wyboru władz spółek SkarbuPaństwa, "ale po to, by wycofywać państwo z gospodarki".

W ciągu pierwszego półrocza rząd ogłosi czteroletni programprywatyzacji, uwzględniający też spółki, które zostaną przekazanesamorządowi, "a także wykaz tych spółek, które państwo uzna zastrategiczne, a więc nie podlegające prywatyzacji". Dodał, że częśćprzychodów z prywatyzacji będzie przekazywana na fundusz rezerwydemograficznej "Bezpieczna emerytura". Jak podkreślił premier, "topodstawa odbudowywania społecznego przyzwolenia naprywatyzację".

BUDŻET PRAWIE ZRÓWNOWAŻONY

Jednocześnie zapowiedział starania zmierzające doprzeciwdziałania wzrostowi długu publicznego. Przypomniał, że wprojekcie budżetu na przyszły rok poprzedni rząd przewidywał, żekoszty obsługi długu przekroczą 27 mld zł.

"Potrzebne jest ograniczenie wzrostu długu publicznego, długpubliczny nie może narastać w takim tempie, jak dotychczas. W ciągukilku lat budżet należy doprowadzić do stanu bliskiego równowagi -tylko w ten sposób możemy trwale odsunąć groźbę ponownego wzrostupodatków i nagłych cięć wydatków socjalnych. Dążenie do tego celu,zrównoważonego budżetu, wynika także z traktatów Unii Europejskiej"- powiedział Tusk.

Dodał, że ułatwi to "naszą drogę do wspólnej waluty".Podkreślił, że stabilny budżet to także gwarancja zwiększonegonapływu inwestycji zagranicznych - jednego z ważniejszych czynnikówszybkiego wzrostu gospodarczego.

Premier przekonywał, że możliwe jest jednoczesne obniżaniepodatków i wzrost płac w sektorze publicznym oraz "trzymanie tego wodpowiedzialnych ramach budżetu".

"Konieczne będzie wsparcie tej polityki wzrostu odpowiedzialnąpolityką finansową NBP, bo nie możemy dopuścić do wzrostu inflacji,a tu jesteśmy także bardzo czuli na sygnały z ostatnich miesięcy" -powiedział Tusk.

BEZPIECZNE PRZYJĘCIE EURO

"Ukoronowaniem działań na rzecz przywrócenia gospodarce pełnejstabilności i zdolności do szybkiego wzrostu będzie przyjęcie przezPolskę wspólnej waluty europejskiej, czyli wejście do strefy euro"- podsumował premier podkreślając, że rząd nie będzie się trzymaćżadnej doktryny, a będzie się kierował "zdrowym rozsądkiem".

"W interesie Polski leży, abyśmy przygotowani do tego byli jaknajszybciej" - powiedział Tusk zapewniając, że "bezpieczeństwozwykłych obywateli w tym procesie będzie dla nas w tym procesieprzykazaniem numer jeden".

"Prorozwojowa polityka gospodarcza, zapewnienie równowagiekonomicznej i przyjęcie euro, uwolnienie przedsiębiorców odbiurokratycznej gehenny w połączeniu z aktywną polityką społecznąpozwolą nam w 2012 roku na obniżenie bezrobocia do poziomu niewyższego niż średnia europejska" - mówił dalej premier.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

Tusk wysoko ocenił niektóre z działań poprzedniego rządu w tejdziedzinie bezpieczeństwa energetycznego kraju, choć zastrzegł, żemożliwe są korekty tych planów. "Dotyczy to projektów dostaw ropynaftowej, jak i gazu ziemnego. Będziemy szukać rozwiązańzabezpieczających interesy gospodarcze Polski w kwestiachenergetycznych" - zadeklarował.

Wiele miejsca premier poświęcił kwestiom infrastruktury.Podkreślał, że rozwój dróg i autostrad "to temat kluczowy dla skokumodernizacyjnego i rozwoju gospodarki, ale także dla bezpieczeństwai wygody życia każdego Polaka".

"Komunikacja to oczywiście nie tylko drogi, to też PocztaPolska, to też nowoczesna kolej - i one też powinny świadczyć osile i sprawności nowoczesnego państwa. [...] Modernizacji wymagainfrastruktura polskich kolei - i to jest także priorytet mojegorządu" - powiedział Tusk. Zapowiedział jeszcze w tej kadencjiprzejście "z fazy studium do stadium realizacji" projektu szybkiejkolei.

"Szczególną wagę przywiązujemy do zapewnienia powszechnegodostępu do internetu szerokopasmowego. To także wymóg nowoczesnegopatriotyzmu. Stworzymy mechanizmy, dzięki którym wszędzie w Polsce,także w małych miejscowościach i na polskiej wsi ludzie będą mogliskorzystać z dobrodziejstwa globalnej sieci" - oświadczyłpremier.

Celem rządu jest, by większość spraw urzędowych w najbliższejperspektywie można było załatwiać przez internet, także rozliczaćpodatki.

Rząd nie ma planów co do liczby mieszkań, jakie powstaną wPolsce w najbliższych latach. "Stworzymy takie warunki, aby Polacymogli budować na tańszych gruntach budynki mieszkalne bez zbędnychformalności i kosztów, bez dziesiątków decyzji urzędowych iniepotrzebnych wniosków" - zadeklarował jedynie premier.

ŚRODKI Z UE

Tusk podkreślał też kilkakrotnie "dbałość o rozwój naprawdęzrównoważony", obejmujący gorzej rozwinięte gospodarczo regionygeograficzne Polski, a także obszary wiejskie. "Koniec zprzedstawianiem wsi jako balastu dla gospodarki" - oświadczyłpremier. Dodał, że rząd konsekwentnie będzie dążyć do wykorzystaniawszystkich środków unijnej Wspólnej Polityki Rolnej, aby poprawićsytuację na wsi.

Według rządu, istnieją rezerwy dla lepszego wykorzystaniaśrodków europejskich. Tusk zapowiedział też uproszczenie iusprawnienie procesu składania wniosków o środki unijne.

"Wielką, historyczną szansą dla Polski są fundusze UE - chcemyje mądrze wykorzystać, bo wiemy, że to jest jeden z kluczy doosiągnięcia tego podstawowego celu: dogonienie jeśli chodzi owzrost gospodarki i poziom życia naszych obywateli, europejskiejczołówki"

Dodał, że rząd jest przekonany, iż "przy wszystkich wysiłkachnaszych poprzedników, istnieją jeszcze rezerwy, jeśli chodzi oskuteczniejsze wykorzystanie środków europejskich". "Najważniejszymcelem do 2013 roku jest efektywne dla rozwojuspołeczno-gospodarczego wykorzystanie 67 mld euro" - przypomniałpremier.

POLITYKA SPOŁECZNA I EDUKACJA

Wiele miejsca Tusk poświęcił również polityce społecznej iedukacji. W zakresie polityki prorodzinnej celem rządu jestpodniesienie wskaźnika dzietności do 1,8 w ciągu 10 lat z obecnych1,3, m.in. poprzez rozwój żłobków i przedszkoli, upowszechnianieedukacji przedszkolnej.

Premier podtrzymał też chęć wprowadzenia bonu edukacyjnego,który spowoduje, że środki budżetowe będą powiązane z konkretnymuczniem i będą trafiały do szkół, do których będzie uczęszczał.Projekt ten ma jednak być jeszcze przedmiotem debaty. Tuskpotwierdził też, że zobowiązaniem rządu pozostaje wzrost zarobkównauczycieli.

Podtrzymał też plan reformy służby zdrowia. "Planujemy naprawęsystemu ochrony zdrowia, ale nie oferujemy Polakom rewolucji" -powiedział Tusk, deklarując też, że rząd gwarantuje wzrostwynagrodzeń w ochronie zdrowia. Utrzymał też w mocy planprzekształcenia placówek służby zdrowia w spółki prawahandlowego.

EXPOSE, DEBATA I WOTUM ZAUFANIA

Expose, zapowiadane na około godzinę, rozpoczęło się ok. 9:10 iok. 11:55 jeszcze trwało. Po jego zakończeniu w Sejmie nastąpi2,5-godzinna przerwa, a po niej - debata na temat wystąpieniapremiera. Głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu Tuskaplanowane jest wstępnie na godz. 21:00, ale najprawdopodobniejprzesunie się o kilka godzin.

Koalicja rządowa PO-PSL ma w Sejmie 238 głosów, a do uzyskaniawotum zaufania potrzebna jest bezwzględna większość głosów wobecności co najmniej połowy posłów. Oznacza to, że maksymalnie(przy obecności wszystkich 460 posłów) większość ta wynosi 231głosów.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Expose Tuska: Liberalizacja gospodarki, dbałość o słabszych,stabilny wzrost PKB

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl