SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

'Minutes': RPP miała wnioski o obniżki stóp o 25 pb, 50 pb w II,obcięła o 25 pb

Podczas lutowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) zostałyzgłoszone wnioski o obniżkę stóp procentowych o 25 pb oraz o 50 pb.

'Minutes': RPP miała wnioski o obniżki stóp o 25 pb, 50 pb w II,obcięła o 25 pb

Wniosek o głębsze cięcie został odrzucony, przyjęto natomiastpropozycję mniejszej redukcjo stóp procentowych, wynika z "Opisudyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu25 lutego 2008 r." (tzw. "minutes"), opublikowanego w czwartekprzez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Złożono wnioski o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBPo 25 oraz o 50 punktów bazowych. Wniosek o obniżenie stópprocentowych o 50 punktów bazowych nie został przyjęty. Przyjętowniosek o obniżenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Radapostanowiła obniżyć stopy procentowe do poziomu: stopa referencyjna4,00%, stopa lombardowa 5,50%, stopa depozytowa 2,50%, a stoparedyskonta weksli 4,25%" - głosi dokument.

Rada uznała także, że sytuacja na rynku walutowym możeuzasadniać zastosowanie instrumentów bezpośrednio wpływających nakurs złotego, podano także.

Dyskusja na posiedzeniu koncentrowała się na kształtowaniu siękursu złotego, perspektywach wzrostu gospodarczego w Polsce i naświecie oraz sytuacji na rynku kredytowym. Rada dyskutowała owpływie tych czynników na przyszłą inflację w Polsce na tle lutowejprojekcji inflacji i PKB.

Rada poświęciła wiele uwagi kształtowaniu się kursu walutowego.Wskazywano, że od ostatniego posiedzenia Rady waluty krajów EuropyŚrodkowo-Wschodniej, w tym złoty, osłabiły się istotnie.

"Podkreślano, że deprecjacja walut regionu wynikała m.in. zpogorszenia perspektyw gospodarczych w krajach regionu, w tymwzrostu obaw o stabilność makroekonomiczną niektórych z tychkrajów. Zwracano uwagę, że skala deprecjacji polskiej walutywynikająca z relatywnie większej płynności rynku złotego nieodzwierciedlała stosunkowo korzystnej sytuacji i perspektyw wzrostugospodarki polskiej" - czytamy w "minutes".

Dyskutując na temat perspektyw krajowego wzrostu gospodarczego,zwracano uwagę, że spadek produkcji przemysłowej i zamówień wprzemyśle w styczniu br. oraz pogarszające się wskaźnikikoniunktury świadczą o dalszym obniżaniu się aktywności w polskiejgospodarce.

"Ponadto wskazywano, że ograniczenie akcji kredytowej przezbanki, wzrost obciążeń podmiotów gospodarczych z tytułuzaciągniętych wcześniej zobowiązań denominowanych w walutach obcychoraz zmniejszające siłę nabywczą gospodarstw domowych podwyżki cenregulowanych będą oddziaływać w kierunku obniżenia popytukrajowego" - napisał NBP.

"Rada dyskutowała nad możliwością modyfikacji wykorzystywanychinstrumentów polityki pieniężnej w celu poprawy sytuacjipłynnościowej w sektorze bankowym oraz zapobieżenia nadmiernemuograniczeniu akcji kredytowej przez banki, w tym nad ewentualnymwydłużeniem terminu zapadalności operacji repo, obniżeniem stopyrezerw obowiązkowych oraz obniżką stopy depozytowej w skaliwiększej od skali obniżek pozostałych stóp procentowych NBP" -czytamy dalej.

Odnosząc się do perspektyw inflacji, część członków Radyoceniała, że w najbliższym okresie inflacja CPI oraz inflacjabazowa będą utrzymywać się na podwyższonym poziomie, na co wskazujetakże lutowa projekcja inflacji z modelu NECMOD. Członkowie ciargumentowali, że w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływaćznaczny wzrost cen regulowanych oraz dotychczasowa silnadeprecjacja kursu złotego.

"Inni członkowie Rady zwracali uwagę, że lutowa projekcja zmodelu NECMOD wskazuje na pogłębianie się ujemnej luki popytowej,prowadzące do istotnego osłabienia presji inflacyjnej w horyzoncieoddziaływania polityki pieniężnej. Członkowie ci wskazywali równieżna obniżającą się presję płacową w polskiej gospodarce. Zdaniemtych członków Rady w warunkach znaczącego osłabienia popytu ryzykotrwałego przekroczenia celu inflacyjnego w wyniku deprecjacji kursuzłotego jest nieznaczne" - napisano w "minutes".

Członkowie ci oceniali, że - mimo silnego osłabienia kursuzłotego - inflacja bazowa w I kw. br. może być niższa niż to wynikaz lutowej projekcji inflacji i PKB. Ponadto zwracali oni uwagę, żew lutym br. obniżyły się oczekiwania inflacyjne gospodarstwdomowych i analityków bankowych, podał także bank centralny.

"Rozważając decyzję o stopach procentowych, część członków Radyargumentowała, że szybko pogarszająca się sytuacja gospodarcza naświecie i w Polsce, oczekiwany w lutowej projekcji inflacji i PKBspadek inflacji poniżej celu inflacyjnego w horyzoncie projekcjioraz relatywnie wysoka restrykcyjność polityki fiskalnejprzemawiają za dalszym istotnym obniżeniem stóp procentowych NBP.Członkowie ci oceniali, że w obecnych warunkach wpływ dysparytetustóp procentowych na zmiany kursu walutowego, a tym samym ryzykodalszej deprecjacji kursu złotego w wyniku obniżek stópprocentowych, są ograniczone" - wynika z "minutes".

Zdaniem innych członków Rady ryzyko istotnego pogłębienia siędeprecjacji kursu złotego, mogącego prowadzić do znaczącegopogorszenia aktywności w gospodarce polskiej, oraz niepewnośćdotycząca siły oddziaływania obniżek stóp procentowych na popytkrajowy uzasadniały utrzymanie stóp procentowych na bieżącymposiedzeniu na niezmienionym poziomie.

"Większość Rady była zdania, że w warunkach znaczącejdeprecjacji złotego skala obniżki stóp procentowych NBP na lutowymposiedzeniu Rady powinna być umiarkowana" - konkluduje dokumentNBP.

W rozpoczętym w listopadzie ub. r. cyklu luzowania politykipieniężnej RPP czterokrotnie obniżała stopy procentowe, w sumie o200 pb do 4,00% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Analitycybankowi oczekują kolejnego cięcia - prawdopodobnie o 25 pb - już wmarcu.

  • Więcej informacji:
  • RPP
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: 'Minutes': RPP miała wnioski o obniżki stóp o 25 pb, 50 pb w II,obcięła o 25 pb

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl