SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Na posiedzeniu RPP nie było wniosku o zmianę poziomu stóp proc.

Podczas majowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) niezostał zgłoszony wniosek o zmianę poziomu stóp procentowych, wynikaz "Opisu dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady PolitykiPieniężnej w dniu 27 maja 2009 r." (tzw. "minutes"), opublikowanegow czwartek przez Narodowy Bank Polski (NBP). Rada zdecydowała sięnatomiast na 50-pkt. redukcję stopy rezerwy obowiązkowej.

"Członkowie Rady byli zgodni, że kształtowanie się bieżącejinflacji, niepewność dotycząca perspektyw ożywienia gospodarczegona świecie i w Polsce oraz niepewność dotycząca sytuacji finansówpublicznych i jej wpływu na inflację uzasadniały pozostawienie stópprocentowych NBP na bieżącym posiedzeniu na niezmienionym poziomie"- podano w "minutes".

Część członków Rady wskazywała również, że za utrzymaniem stópNBP na niezmienionym poziomie przemawia bardzo niski poziomrealnych stóp procentowych. NBP poinformował także, że większośćczłonków Rady uznała, iż pełniejsza ocena średniookresowychperspektyw inflacji będzie możliwa po zapoznaniu się z wynikamiczerwcowej projekcji inflacji i PKB. Ponadto Rada uznała, że silneograniczenie akcji kredytowej uzasadnia obniżenie stopy rezerwyobowiązkowej o 50 pkt. bazowych na bieżącym posiedzeniu.

"Złożono wniosek o obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej o 50pkt. bazowych. Wniosek został przyjęty. Rada obniżyła stopę rezerwyobowiązkowej z 3,5% do 3%, jednocześnie pozostawiając stopyprocentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna:3,75%, stopa lombardowa 5,25%, stopa depozytowa 2,25%, a stoparedyskonta weksli 4,00%" - podano w komunikacie NBP.

Dyskusja na posiedzeniu koncentrowała się na sytuacji na rynkukredytowym i w sektorze bankowym oraz na perspektywach wzrostugospodarczego i inflacji na świecie i w Polsce.

"Rada poświęciła wiele uwagi sytuacji na krajowym rynkukredytowym. Wskazywano na silny spadek dynamiki kredytów dlaprzedsiębiorstw i kredytów hipotecznych. Z drugiej strony,wskazywano na ciągle stosunkowo wysoki przyrost kredytówkonsumpcyjnych. Zwracano uwagę, że banki mogą preferować rynekkredytów konsumpcyjnych, gdyż średnia wielkość tego typu kredytówjest mniejsza a średni okres ich zapadalności jest krótszy, zaśoprocentowanie znacznie wyższe niż w przypadku pozostałychkategorii kredytów" - czytamy w "minutes".

Dyskutując na temat sytuacji w otoczeniu zewnętrznym Polski,wskazywano na sygnały zahamowania tendencji spadkowych w gospodarceświatowej. Jednocześnie podkreślano, że utrzymuje się dużaniepewność dotycząca momentu i trwałości ewentualnego ożywienia naświecie. NBP poinformował również, że w tym kontekście zwracanouwagę na informacje sygnalizujące stabilizację aktywnościgospodarczej w Stanach Zjednoczonych, wskazując jednakrównocześnie, że część danych napływających z gospodarkiamerykańskiej w ostatnim okresie była gorsza od oczekiwań.

"Analizując sytuację w polskiej gospodarce, zwracano uwagę, żedostępne dane wskazują na możliwość utrzymania się dodatniego tempawzrostu PKB w I kw. 2009 r. Jednocześnie oceniano, że w kolejnychkwartałach dynamika PKB obniży się, na co wskazują danemakroekonomiczne za kwiecień br. oraz kształtujące się na niskimpoziomie - mimo pewnej poprawy w ostatnim okresie - wskaźnikikoniunktury. Część członków Rady oceniała, że dynamika PKB w całym2009 r. będzie prawdopodobnie dodatnia, choć istnieje ryzykoniewielkiego spadku PKB w bieżącym roku" - czytamy dalej.

Analizując kształtowanie się bieżącej inflacji, zwracano uwagę,że inflacja w kwietniu br. była wyższa od oczekiwań i utrzymała siępowyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Równocześniewskazywano, że wzrost inflacji w tym miesiącu był związany zewzrostem cen żywności, cen regulowanych oraz cen dóbr podlegającychwymianie handlowej, do którego przyczyniła się wcześniejszadeprecjacja kursu złotego.

"Dyskutując na temat perspektyw inflacji w Polsce, częśćczłonków Rady zwracała uwagę, że krótkookresowe prognozy NBPwskazują na spadek inflacji w kolejnych miesiącach poniżej górnejgranicy odchyleń od celu inflacyjnego. Członkowie ci wskazywalitakże, że struktura oczekiwań inflacyjnych nie pogorszyła siępomimo wzrostu bieżącej inflacji. Zdaniem tych członków Rady, wśrednim okresie w kierunku spadku inflacji powinno oddziaływaćspowolnienie wzrostu gospodarczego i dalsze pogłębianie się ujemnejluki popytowej w Polsce. Inni członkowie Rady zwracali równieżuwagę, że w początkowej fazie ożywienia w polskiej gospodarcepresja inflacyjna nie powinna wzrosnąć znacząco ze względu naszybszy wzrost wydajności pracy niż wynagrodzeń, a w konsekwencjikorzystne zmiany jednostkowych kosztów pracy" - podał NBP.

Odnosząc się natomiast do perspektyw spełnienia kryteriumfiskalnego z Maastricht, wskazywano, że dwunastomiesięczna średniaruchoma inflacja HICP w Polsce była w kwietniu br. o 0,7 pkt. proc.wyższa od wartości referencyjnej dla kryterium inflacyjnego oraz żeróżnica między tymi wskaźnikami istotnie się zwiększyła.

W rozpoczętym w listopadzie ub. r. cyklu luzowania politykipieniężnej RPP pięciokrotnie obniżała stopy procentowe, w sumie o225 pb do 3,75% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Analitycybankowi oczekują kolejnego cięcia - prawdopodobnie o 25 pb - aledopiero w czerwcu, po publikacji kolejnej projekcji inflacji.

  • Więcej informacji:
  • RPP
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Na posiedzeniu RPP nie było wniosku o zmianę poziomu stóp proc.

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl