Umowa zlecenia, umowa o dzieło a prawo do zasiłku

Zarówno umowa zlecenia, jak i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Czy w sytuacji gdy osoba pracowała na jednej z tych umów i chce się zarejestrować w urzędzie pracy, otrzyma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

Zgodnie z art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, których podstawę stanowiła kwota przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w danym roku. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, zasiłek dla bezrobotnych nie zostanie przyznany.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia jest umową, od której pracodawca, co do zasady, odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jednak, aby osoba, która świadczyła usługi na jej podstawie mogła po zakończeniu umowy otrzymać prawo do zasiłku, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy powinna stanowić kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca.

Warto to ustalić ze zleceniodawcą, by po zakończeniu umowy zlecenia mieć pewność, że rejestrując się w urzędzie pracy z odpowiednim (przynajmniej 365 dniowym) stażem pracy otrzymać prawo do zasiłku.  
Zgodnie z warunkiem odprowadzania składek, np. student do 26. roku życia (ustawowo zwolniony z odprowadzania składek) nie otrzyma prawa do zasiłku po zakończeniu umowy zlecenia, nawet jeśli ma odpowiednio długi staż pracy.

Ponadto, aby okres świadczenia pracy w ramach umowy zlecenia mógł zostać zaliczony do okresu uprawniającego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, należy zwrócić się do zleceniodawcy o wydanie zaświadczenia o wysokości miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Takie zaświadczenie będzie niezbędne do rejestracji w urzędzie pracy.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową tzw. nieoskładkowaną, czyli taką, od której nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Tym samym osoba, która rejestruje się w urzędzie pracy po zakończeniu świadczenia takiej umowy, nie nabędzie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku umowy o dzieło przy rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna wystarczy przedstawić samą umowę (żadne dodatkowe zaświadczenie nie jest wymagane).

Źródło:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni.