SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

KRRiT, a nie RMN ma powoływać zarządy TVP i Polskiego Radia. Sejm przyjął poprawkę Konfederacji

W ramach nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w Sejmie przegłosowano zgłoszoną przez Konfederację poprawkę stanowiącą, że członków zarządów firm mediów publicznych znów będzie powoływała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a nie działająca od pięciu lat Rada Mediów Narodowych. Ponadto zmienić ma się sposób powoływania członków KRRiT.

Od lewej: Janusz Kawecki, Teresa Bochwic, Witold Kołodziejski, Elżbieta Więcławska-Sauk, Andrzej Sabatowski (fot. KRRiT)Article

Poprawka została zgłoszona przez Konfederację na posiedzeniu sejmowej komisji kultury i środków przekazu dotyczącym zaproponowanego przez posłów PiS projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji określanego jako lex TVN.

Zaproponowane przez Konfederację przepisy zakładają powołanie pięciu członków do rady przez prezydenta RP za zgodą Sejmu i Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji określałaby uchwała Sejmu. Na wybór członków KRRiT zgodę musiałby wyrazić Sejm, a następnie Senat.

Ponadto poprawka zakłada wykreślenie z ustawy przepisu stanowiącego, że członków zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i regionalnych rozgłośni publicznych „powołuje i odwołuje  Rada Mediów Narodowych”.

Na posiedzeniu komisji biuro legislacyjne oceniło, że poprawki Konfederacji przekraczają dopuszczalny zakres określony przez przepisy - zakres pierwotnego przedłożenia oraz zawierają błędy legislacyjne. Poprawki Konfederacji zostały negatywnie zaopiniowane w głosowaniu przez członków komisji.

Inaczej było wieczorem na posiedzeniu plenarnym Sejmu. W głosowaniu poprawkę zgłoszoną przez Konfederację poparło 228 posłów, przeciw było 226, a jedna osoba się wstrzymała.

Przeciw poprawce zagłosowano 224 posłów z klubu parlamentarnego PiS i dwójka posłów niezrzeszonych. Za poprawką była zdecydowana większość posłów z opozycji oraz piątka posłów Porozumienia należących jeszcze do klubu PiS: Jarosław Gowin, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec, Magdalena Sroka i Michał Wypij. Nie zagłosowała piątka posłów.

W głosowaniu odrzucono natomiast poprawkę Konfederacji zakładającą likwidację rekompensat abonamentowych z budżetu państwa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Przed południem wszystkie poprawki w imieniu Konfederacji na posiedzeniu Sejmu złożył Artur Dziambor.

 

Jak jest powoływana KRRiT

Na mocy obecnych zapisów ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji składa się z pięciorga członków. Po dwie osoby powołuje Sejm i prezydent RP, a jedną Senat. Członkowie są powoływani na 6-letnią kadencję „spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu”

Obecny skład KRRiT wybrano w połowie 2016 roku. W lipcu Sejm powołał Witolda Kołodziejskiego (został przewodniczącym Krajowej Rady) i Elżbietę Więcławskę-Sauk, a Senat - Teresę Bochwic (jest wiceprzewodniczącą), natomiast we wrześniu prezydent Andrzej Duda mianował Janusza Kaweckiego i Andrzeja Sabatowskiego.

Kadencja obecnych członków Krajowej Rady upłynie w połowie 2022 roku.

Władze TVP i Polskiego Radia zamiast KRRiT powołuje RMN

Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczące powoływania i odwoływania władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i regionalnych rozgłośni publicznych przejęła utworzona w połowie 2016 roku Rada Mediów Narodowych.

Wcześniej przez pół roku obowiązywała tzw. mała nowelizacja ustawy medialnej, na mocy której nowych członków zarządów TVP, Polskiego Radia i PAP mianował ówczesny minister skarbu państwa.

W skład Rady Mediów Narodowych wchodzą politycy PiS: były poseł Krzysztof Czabański (jest przewodniczącym), posłanka Joanna Lichocka i europosłanka Elżbieta Kruk, a także Juliusz Braun (z rekomendacji PO) i powołany pod koniec ub.r. poseł Robert Kwiatkowski (z rekomendacji Lewicy).

Działalność Rady Mediów Narodowych określa też osobna ustawa przyjęta w połowie 2016 roku. RMN powołuje i odwołuje także władze Polskiej Agencji Prasowej, której nie dotyczy ustawa o radiofonii i telewizji.

Jesienią 2016 roku RMN przeprowadziła konkurs na prezesa Telewizji Polskiej (wygrał rządzący TVP od stycznia 2016 roku Jacek Kurski), a wiosną 2017 roku na prezesa Polskiego Radia (wygrała Barbara Stanisławczyk-Żyła, po czym szybko zrezygnowała, a na prezesa powołano Jacka Sobalę).

W kolejnych latach RMN nie organizowała już konkursów do władz mediów publicznych. W marcu ub.r. bez szerszego uzasadnienia odwołała Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP (ogłoszono tona konferencji, na której prezydent Andrzej Duda poinformował o podpisaniu ustawy przyznającej TVP i Polskiemu Radiu 1,9 mld zł rekompensaty abonamentowej z budżetu państwa), natomiast pod koniec maja ponownie powołała Kurskiego do zarządu, a w sierpniu - na stanowisko prezesa.

Sejm przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2020 r.

Sejm przyjął w środę sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2020 r. Zgodnie z dokumentem wskutek podziału środków z tytułu opłat abonamentowych TVP dostała 331 mln 429 tys. zł, Polskie Radio 159 mln, 280 tys., a spółki regionalnej radiofonii publicznej - 159 mln 291 tys. zł.

Za przyjęciem sprawozdania KRRiT z działalności w 2020 r. głosowało 229 posłów, przeciwko było 221, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę klubu KO, która zakładała, że Sejm odrzuca sprawozdanie KRRiT.

Przedstawiając w lipcu w Sejmie sprawozdanie z działalności KRRiT jej przewodniczący Witold Kołodziejski przypomniał, że rada składa co roku sprawozdania i jest to "już 27. sprawozdanie KRRiT". Zawiera ono - mówił - informację "o sposobie wykonywania ustawowych zadań KRRiT, w tym dotyczących prowadzenia postępowań koncesyjnych, opłat abonamentowych, ustalania ich wysokości i podziale dla nadawców publicznych środków zebranych przez Pocztę Polską oraz sprawozdania z kontroli działalności nadawców".

Kołodziejski przypomniał, że na koniec 2020 r. mieliśmy 325 koncesji radiowych oraz 303 koncesje telewizyjne. "Koncesjonowane programy radiowe były rozpowszechniane przez 163 nadawców, telewizyjne - przez 218 nadawców" - zaznaczył. Zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu "tym razem KRRiT dużo informacji" poświęciła usługom internetowym "zawierającym treści audiowizualne pochodzące od użytkowników".

W sprawozdaniu KRRiT z działalności w 2020 r. poinformowano m.in. o tym, że Rada kontynuowała działania związane ze zwolnieniem pasma częstotliwości 694-790 MHz (tzw. pasmo 700 MHz) dla potrzeb szerokopasmowych usług mobilnych, zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz (…) zmiany aktualnie obowiązującego standardu przekazywania treści telewizyjnych DVB-T na standard nowocześniejszy i bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Według sprawozdania KRRiT, w jej kompetencji leżał też podział środków z tytułu opłat abonamentowych. Jak podano, Telewizja Polska dostała 331 mln 429 tys. zł, Polskie Radio 159 mln, 280 tys., a spółki regionalnej radiofonii publicznej - 159 mln 291 tys. zł. Środki z tytułu rekompensaty zwolnień w postaci papierów wartościowych zostały podzielone następująco: Telewizja Polska 1 mld 711 mln 500 tys. Polskie Radio 119 mln 200 tys. zł, spółki regionalnej radiofonii publicznej - 119 mln 300 tys. zł.

Ustawa o radiofonii i telewizji stanowi, że KRRiT corocznie, do końca maja przedstawia Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, a także premierowi sprawozdanie ze swej działalności za rok poprzedzający oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Izba niższa i wyższa parlamentu przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie. Zgodnie z przepisami, gdyby sprawozdanie KRRiT odrzuciły Sejm i Senat, jej kadencja wygasłaby po dwóch tygodniach, chyba że nie potwierdziłby tego prezydent.

Przyjęta informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r.

Sejm przyjął w środę informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na odrzucenie informacji RMN, które proponował klub KO. Za przyjęciem informacji RMN głosowało 228 posłów, przeciwko było 220, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawkę klubu KO zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 r. Poprawka zgłoszona przez KO zakładała, że Sejm odrzuca informację Rady Mediów Narodowych.

W trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przewodniczący RMN Krzysztof Czabański powiedział, że Rada Mediów Narodowych działa zgodnie z prawem, wypełniając kompetencje i obowiązki wyznaczone przez ustawę.

"Jej głównym zadaniem jest stabilność kadrowa spółek radiofonii i telewizji publicznej oraz PAP. Tak wynika z treści ustawy. Mogę państwa zapewnić - i państwo możecie zaobserwować - że sytuacja kadrowa w tych spółkach jest stabilna, co nie znaczy, że się wszystkim podoba. Ale stabilna jest, nasze zadanie jest wypełniane. I to jest podstawa mojego wniosku do państwa o zaakceptowanie informacji RMN o działalności z roku 2020" - powiedział Czabański.

W informacji RMN o działalności w 2020 r. wskazano, że Rada Mediów Narodowych jest organem właściwym w sprawach powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Zadania w tym zakresie były w przeważającym stopniu realizowane na posiedzeniach. W informacji RMN rozpisano szczegółowo, jakie uchwały były podejmowane na poszczególnych posiedzeniach Rady.

Przypomniano, że do kompetencji Rady Mediów Narodowych należy wyrażanie zgody na powoływanie dyrektorów oddziałów terenowych TVP S.A. oraz należy powoływanie rad programowych spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz PAP S.A. W informacji podano, jakie decyzje w tej materii podejmowała RMN.

W 2020 r. Rada Mediów Narodowych zajmowała się także uzupełnieniami wakatów w radach programowych. Rada kierowała się dyspozycją art. 28a ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie, z którym rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne, zaś pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

Dodano, że Rada Mediów Narodowych powołuje wszystkich kandydatów zgłoszonych przez ugrupowania parlamentarne. Rada nie ocenia działalności poszczególnych osób, ani ich poglądów, ograniczając się do sprawdzenia wymogów formalnych. W przypadku kandydatów zgłoszonych przez organizacje społeczne oprócz kryteriów formalnych brane są pod uwagę kompetencje w obszarze kultury oraz mediów.

Poinformowano, że w okresie sprawozdawczym Rada Mediów Narodowych odbyła 14 posiedzeń. Od lipca 2020 roku posiedzenia Rady prowadzone były z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiającej porozumiewanie się na odległość. W informacji podano, jaka była tematyka poszczególnych posiedzeń RMN w 2020 roku.

Dołącz do dyskusji: KRRiT, a nie RMN ma powoływać zarządy TVP i Polskiego Radia. Sejm przyjął poprawkę Konfederacji

10 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gość X
Czabański i Kamińska do widzenia i Kurski być może też.
odpowiedź
User
Łki
Bałaganu narobili tylko
odpowiedź
User
Gol
Kurski out
odpowiedź