SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zmiany w Pekao

Zarząd Banku Pekao SA na nową kadencję

W związku z upłynięciem bieżącej kadencji Zarządu Banku Pekao SA, Rada Nadzorcza Banku powołała w środę Zarząd na nową, 3-letnią kadencję w następującym składzie:

Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu, CEO
Luigi Lovaglio - Wiceprezes Zarządu, COO
Sabina Olton - Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy,
Cezary Smorszczewski - Wiceprezes Zarządu, Szef Pionu Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej,
Przemysław Figarski - Członek Zarządu, Szef Pionu Alternatywnych Kanałów Dystrybucji,
Paolo Iannone - Członek Zarządu, Szef Pionu Bankowości Detalicznej i Zarządzania Siecią)
Christopher Kośmider - Członek Zarządu, Szef Pionu Bankowości Indywidualnej
Ze względu na planowane powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pekao Ukraina, Pan Janusz Dedo, pełniący dotąd obowiązki Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao SA, nie został powołany w skład Zarządu Banku na nową kadencję. Pan Cezary Smorszczewski, dotychczasowy Członek Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej, został awansowany do funkcji Wiceprezesa Zarządu. Do Zarządu weszły dwie nowe osoby: Pan Paolo Iannone, dotychczasowy Dyrektor Wykonawczy Pionu Bankowości Detalicznej i Zarządzania Siecią, a także Pan Christopher Kośmider, który pracował już w Banku Pekao SA w latach 1999-2001. Tym samym, w Zarządzie Banku Pekao SA znajdują się obecnie szefowie wszystkich czterech pionów biznesowych Banku.
Z dniem 8 kwietnia br. stanowisko Głównego Ekonomisty Banku Dyrektora Biura Analiz Makroekonomicznych obj±ł Prof. Andrzej Bratkowski, pełniący ostatnio funkcję Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, natomiast na stanowisko Doradcy Zarządu powołano Prof. Jacka Rostowskiego.
Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA
Były Premier Rzeczpospolitej Polskiej, Minister ds. Integracji Europejskiej, współzałożyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności oraz Dyrektor Wykonawczy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, jest obecny w życiu politycznym i gospodarczym Polski od ponad 20 lat. Dla Banku Pekao SA pracuje od października 2003 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 1973 roku jako wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie pracował aż do 1981 roku, kiedy został zwolniony za polityczną działalność antykomunistyczną. We wczesnych latach osiemdziesiątych był doradcą czołowych postaci Solidarności i uczestniczył w organizacji historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 1981.
W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych Jan Krzysztof Bielecki przyczynił się do stworzenia polityki gospodarczej Solidarności opracowując plan podejścia rynkowego jako alternatywy dla centralnego planowania gospodarki komunistycznej ówczesnej Polski. Po upadku komunizmu i pierwszych wolnych wyborach prezydenckich pod koniec roku 1990, Prezydent Elekt Lech Wałęsa powierzył Bieleckiemu zadanie utworzenia rządu. Jan Krzysztof Bielecki został zaprzysiężony na Premiera Rządu przez Parlament w dniu 5 stycznia 1991 roku. Kierowany przez niego rząd wynegocjował redukcję długu zagranicznego i doprowadził do podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ze Wspólnotą Europejską. Gabinet Bieleckiego podał się do dymisji po demokratycznych wyborach do parlamentu w grudniu 1991 roku. Jan Krzysztof Bielecki pełnił też funkcję Przewodniczącego Koła Liberalno-Demokratycznego, członka Komisji Sejmowej ds. Stosunków z Zagranicą oraz Głównego Delegata Polskiego Parlamentu w Parlamencie Europejskim.
W lipcu 1992 roku został mianowany Ministrem ds. Integracji Europejskiej w nowym rządzie koalicyjnym Premier Hanny Suchockiej. W grudniu 1993 roku pan Bielecki został mianowany członkiem Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, gdzie do września 2003 roku reprezentował Polskę. Odpowiadał za działania EBOR m.in. w Polsce, Rumunii i Albanii.
Luigi Lovaglio, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Bolońskim. Pracę w Credito Italiano rozpoczął w 1973 r. i przez kolejne cztery był pracownikiem departamentów: działalności zagranicznej, kredytów, marketingu, audytu wewnętrznego oraz organizacji. W 1997 r. przeszedł do Biura Zarządu, gdzie został mianowany Szefem Departamentu Planowania Grupy Credito Italiano, odpowiedzialnym za opracowywanie budżetu i monitorowanie wszystkich banków wchodzących w skład Grupy. W 1998 r. uczestniczył w integracji Credito Italiano oraz banków z Grupy UniCredito, a rok później zarządzał integracją nowo nabytego regionalnego banku oszczędnościowego z Grupą Caritro. Po rozpoczęciu ekspansji UniCredito Italiano w Europie Środkowej i Wsch., w 1999 r. został mianowany Szefem Departamentu Planowania Grupy Banków Zagranicznych. Od początku był zaangażowany w proces tworzenia New Europe Division w UniCredito Italiano. Do jego głównych obowiązków należała wówczas m.in. prywatyzacji Banku Pekao SA. W 2000 r. mianowano go Zastępcą Dyrektora Generalnego Grupy UniCredito Italiano w Mediolanie, a w październiku tego samego roku Wiceprezesem Zarządu, COO i Dyrektorem Wykonawczym największego bułgarskiego banku Bulbank AD. Był członkiem rad nadzorczych Splitska Banka, Polnobanka, Banca di Bergamo, Unicredit Finance Corporation oraz Credit Factoring International.
Sabina Olton, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, Główny Księgowy Banku,
Jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z Bankiem Pekao SA związana jest od 1972 roku. Od 1990 roku Sabina Olton nieprzerwanie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao SA. Pełni jednocześnie funkcję Głównego Księgowego Banku. Uczestniczyła w pracach Zespołu ds. bilansu płatniczego przy NBP, Zespołu ds. rachunkowości i sprawozdawczości bankowej działającego przy ZBP oraz Komitetu Sterującego przy ZBP ds. infrastruktury bankowej. Brała udział w tworzeniu w Polsce systemu rozliczeń międzybankowych. Pani Sabina Olton pełniła funkcje Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pierwszego Amerykańsko-Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń SA Amplico SA (1991-1993), Przewodniczącej Rady Dyrektorów Banku Polska Kasa Opieki Tel-Aviv Ltd. (1994-1997), Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Funduszy Powierniczych Przymierze SA (1996 1997), Członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (1996-1998), Wiceprzewodniczącej Rady Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. Grupa Pekao S.A. w Łodzi (1997-1998), Przewodniczącej Rady Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. Grupa Pekao S.A. w Lublinie (1998), Przewodniczącej Rady Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. Grupa Pekao S.A. w Łodzi (1998).
Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej. Posiada także tytuł MBA z Business University of Chicago w USA. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Europejskim w Turynie Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. jako asystent w firmie prawniczej Vinson&Elkins. W roku 1993 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie. Od stycznia 1994 r. do września 1995 r. był inspektorem a następnie doradcą w Biurze Inwestycji Kapitałowych oraz Departamencie Kredytowym w Banku Handlowym w Warszawie skąd przyszedł do Banku Pekao SA na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych. Pełnił też funkcje Dyrektora Departamentu Instrumentów Dłużnych, Dyrektora Departamentu Finansowania Przedsiębiorstw oraz Dyrektora Wykonawczego zarządzającego Pionem Bankowości Indywidualnej. Obecnie nadzoruje prace Pionu Bankowości Korporacyjnej i Międzynarodowej. Od 2001 roku pełni funkcję członka Zarządu Banku Pekao SA. Jest wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Banku Pekao S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej Leasing Fabryczny Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Pekao Leasing Sp. z o.o.
Paolo Iannone, Członek Zarządu Banku Pekao SA Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorze bankowym. Jego cała kariera związana jest z Grupą Unicredito, gdzie z czasem zajmował stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności (począwszy od zaplecza, poprzez wszystkie najważniejsze działy bankowości: finansowanie handlu, księgowość i obrót papierami wartościowymi. Przeszedł wszystkie szczeble kariery był inspektorem kredytowym, doradcą klienta detalicznego i korporacyjnego, oraz kolejno dyrektorem w 5 oddziałach o coraz większym znaczeniu, wreszcie dyrektorem handlowym najważniejszego regionu detalicznego). Następnie wszedł w skład Pionu Nowa Europa, gdzie początkowo z ramienia Holdingu odpowiedzialny był za rozwój Bankowości Detalicznej w Chorwacji, Słowacji i Rumunii, a także uczestniczył w projekcie M&A (merger&acquisition) w Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Turcji. We wrześniu 2002 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Wykonawczego Pionu Bankowości Detalicznej Banku Pekao SA. Pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Przemysław Figarski, Członek Zarządu Banku Pekao SA, Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Pracę w Banku rozpoczął w 1989 roku. Od stycznia 1993 roku jest Dyrektorem Generalnym przedstawicielstwa Europay International organizacji banków europejskich, wyłącznego licencjonodawcy produktów finansowych ze znakami Maestro, Cirrus, Eurocheque czy Clip. Od 2001 roku Dyrektor Przemysław Figarski pełni funkcję członka Zarządu Banku Pekao SA. Wcześniej jako Dyrektor Wykonawczy nadzorował Pion Bankowości Detalicznej. Jest także przewodniczącym Rad Nadzorczych w spółkach: Xelion.Doradcy Finansowi Sp. z o.o. oraz Pekao CDM S.A.
Christopher Kośmider, Członek Zarządu Banku Pekao SA, Urodzony 25 sierpnia 1960 r. w Londynie obywatel Wielkiej Brytanii. Absolwent Wydziału Matematyki i Statystyki Uniwersytetu w Exeter. Biegły rewident Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Od 1983 r. do 1987 r. pracował w londyńskiej firmie biegłych rewidentów. W latach 1987-1993 działał jako menedżer w sektorze finansowym i bankowym w Wielkiej Brytanii. W 1993 rozpoczął pracę w sektorze finansowym i bankowym w Polsce. Od roku 1993 do roku 1995 był Dyrektorem Finansowym i Członek Zarzadu Amerbank SA, następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Banku Gdańskim SA (1995-1997). W latach 1997-1998 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Wood&Company SA. Christopher Kośmider pracował już w Banku Pekao SA w latach 1999-2001, jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Planowania i Kontrolingu. Przez ostatnie dwa lata zajmował stanowisko Chief Financial Officer w zagranicznej spółce private equity, Magnum Oil NV.
Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Zmiany w Pekao

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl