SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

TP kontra konkurencja

Po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji o uchylenie decyzji Regulatora w sprawie zatwierdzenia ramowej oferty łączenia sieci Telekomunikacji Polskiej S.A., Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty utrzymał ją w mocy. Tym samym oferta ramowa zaczyna obowiązywać w relacjach operatorów alternatywnych z TP S.A.

W dniu 25 marca 2004 r. KIGEiT złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wszczętej na podstawie wniosku TP S.A. z dnia 31 grudnia 2004 r. o zatwierdzenie "Projektu oferty określającej ramowe warunki umów o połączeniu sieci zawieranych przez Telekomunikację Polską S.A. z innymi operatorami". Izba postulowała uchylenie zaskarżonej decyzji i wydanie rozstrzygnięcia zapobiegającego dopuszczeniu do obrotu ramowej oferty TP S.A. dotyczącej połączenia sieci.
W treści wniosku KIGEiT podtrzymał zarzuty dotyczące oferty ramowej podniesione przez Izbę w toku pierwszego postępowania, iż wydanie decyzji zatwierdzającej ofertę TP S.A. nastąpiło z naruszeniem Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
Warto tu przypomnieć, że podczas pierwszego postępowania w sprawie zatwierdzenia oferty TP S.A. swoje stanowisko przedstawiła także Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Poinformowała wtedy Prezesa URTiP, iż nie jest w stanie wypracować jednolitego stanowiska. Część operatorów zrzeszonych w PIIT popiera zaakceptowanie oferty ramowej przez Prezesa URTiP, natomiast część posiada istotne zastrzeżenia wobec tej oferty. Dlatego Izba pozostawiła rozstrzygnięcie i wyważenie spornych kwestii Prezesowi URTiP.
 
Odnosząc się do zarzutów KIGEiT dotyczących oferty ramowej TP, Prezes URTiP poddał wnikliwej analizie całość materiału dowodowego zgromadzonego w postępowaniu, w szczególności ponownie zweryfikował wszystkie wówczas zgłoszone zarzuty i przyjęte w zaskarżonej decyzji rozwiązania.
 Na tej podstawie Prezes URTiP w dniu 30 czerwca br. wydawał decyzję o utrzymaniu w mocy zatwierdzonej oferty, przekonany o słuszności wcześniej podjętego rozstrzygnięcia. Zdaniem Prezesa URTiP zatwierdzona oferta ramowa TP S.A. jest zgodna z przepisami prawa oraz uwzględnia istniejące w chwili obecnej w Polsce warunki rynkowe i ekonomiczne.
 Według Prezesa Witolda Grabosia "Decyzja zatwierdzająca ramową ofertę jest istotnym krokiem naprzód w procesie liberalizacji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Należy się spodziewać, iż przyczyni się ona do prawidłowego uregulowania rynku telekomunikacyjnego oraz zapewnienia efektywnej konkurencji i przyniesie pożytek wszystkim użytkownikom".
 Porównując stawki stosowane w krajach Unii Europejskiej w 2003 roku ze stawkami proponowanymi przez TP S.A. w ofercie ramowej na rok 2004 można jednoznacznie stwierdzić, że odchylenia poszczególnych stawek są stosunkowo nieznaczne i bliskie średnim stawkom w UE. Także z porównania stawek rozliczeniowych zaproponowanych przez TP S.A. w ofercie ramowej z wybranymi krajami nowoprzyjętymi do UE (Czechy, Estonia, Węgry, Słowenia) wynika, iż stawki TP S.A. kształtują się na poziomie niższym od średniej arytmetycznej obliczonej w oparciu o stawki rozliczeniowe stosowane w  pozostałych krajach. Przedział odchyleń wynosi od ok. 10,8% do 44%, przy czym najwyższe odchylenia dotyczą stawek rozliczeniowych na poziomie lokalnym, najmniejsze zaś występują na poziomie międzystrefowym poza obszarem tranzytowym.
Zdaniem Prezesa URTiP oferta ramowa jest elementem, który zwiększa przejrzystość zasad i warunków panujących na rynku. Daje tym samym szanse na pojawienie się nowych podmiotów na rynku, które dzięki funkcjonującej ofercie ramowej TP S.A. będą mogły odpowiednio ocenić możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to o tyle istotne, iż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, oferta ta daje szanse współpracy z operatorami z krajów UE, a także zwiększa szanse napływu kapitału inwestycyjnego do sektora telekomunikacyjnego. Z punktu widzenia Regulatora sam fakt pojawienia się oferty ramowej zwiększa poziom efektywnej konkurencji na rynku, poprzez zwiększenie przejrzystości jego funkcjonowania.
Prezes URTiP zgodnie ze swoimi kompetencjami będzie na bieżąco monitorował realizację oferty ramowej TP oraz w razie potrzeby  ingerował w jej treść. Ponadto oferta powinna podlegać aktualizacji nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych oraz w celu zapewnienia efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Zatem oferta ramowa będzie monitorowana na etapie jej wykonywania, a ocena Prezesa URTiP powinna mieć charakter dynamiczny, uwzględniający zmieniające się warunki otoczenia.

Konieczność przygotowania ofert określających ramowe warunki umów o połączeniu sieci (tzw. oferty ramowe) oraz przedłożenia tych ofert do zatwierdzenia Prezesowi URTiP, wynika z obowiązków nałożonych ustawą Prawo telekomunikacyjne na operatorów zajmujących znaczącą pozycję rynkową (powyżej 25 % udziału w danym rynku). Taką pozycję na krajowych rynkach: usług powszechnych, dzierżawy łączy oraz połączeń międzyoperatorskich posiada TP S.A.
Pierwszy wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu oferty ramowej dotyczącej połączenia sieci TP S.A. złożyła 18 grudnia 2002 r. Z uwagi na jego niezgodność z prawem, 15 stycznia 2003 r. Prezes URTiP odmówił zatwierdzenia projektu powyższej oferty i podtrzymał w mocy swoją decyzję po odwołaniu TP S.A. W związku z tym TP S.A. 30 kwietnia 2003 r. złożyła skargę do NSA na decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu oferty ramowej. W dniu 4 lutego 2004 r. TP S.A. złożyła do URTiP pismo zawierające cofnięcie powyższej skargi z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Po raz drugi w dniu 20 maja 2003 r. TP S.A. złożyła do zatwierdzenia projekty ofert ramowych dotyczących: połączenia sieci TP S.A. z sieciami operatorów publicznych, usług tranzytu dla operatorów publicznych, połączeń od abonentów TP S.A. do usług audioteksowych w sieci innego operatora, oraz połączeń od abonentów TP S.A. do usług 0-800 i 0-801 w sieci innego operatora. Po rozpatrzeniu przedłożonych projektów ofert, w dniu 18 czerwca 2003 r. Prezes URTiP ponownie odmówił ich zatwierdzenia. TP S.A. skierowała do NSA skargi na powyższe decyzje odmowne. W dniu 4 lutego 2004 r. wpłynęło do Urzędu pismo informujące o wycofaniu skarg z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W dniu 5 stycznia 2004 r. wpłynął do Urzędu trzeci projekt oferty ramowej TP S.A., uwzględniający nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego (obowiązujące po nowelizacji od października 2003 r.) oraz warunki określone w aktach wykonawczych do ustawy. Do prowadzonych prac w zakresie rozpatrzenia projektu, Prezes URTiP dopuścił jako strony postępowania Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Prezes URTiP zwrócił się także do Rady Telekomunikacji, organu opiniodawczo-doradczego zrzeszającego przedstawicieli administracji rządowej, izb gospodarczych oraz środowiska naukowo-technicznego z prośbą o opinię w sprawie oferty ramowej TP S.A.
W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes URTiP podpisał 5 marca 2004 r. decyzję zatwierdzającą przedłożony przez TP S.A. projekt "Ramowej oferty TP dotyczącej połączenia sieci". TP S.A. jest więc zobowiązana do zawierania umów o połączeniu sieci z innymi operatorami na warunkach nie gorszych, niż określone w zatwierdzonej ofercie ramowej. Zatwierdzona oferta ramowa TP S.A. obejmuje usługi międzyoperatorskie takie, jak: rozpoczynanie, zakańczanie oraz tranzyt połączeń telefonicznych w sieci TP S.A., a także połączenia do biura numerów, radio taxi, z numerami alarmowymi oraz do usług 0-20, 0-70, 0-80.

Decyzja Prezesa URTiP z 30 czerwca 2004 r., utrzymująca w mocy zatwierdzoną ofertę ramową TP S.A., kończy postępowania administracyjne w toku pierwszej instancji i skutkuje rozpoczęciem obowiązywania na rynku zapisów tej oferty. Strona niezadowolona z tej decyzji może ją jeszcze zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Nie wstrzymuje to jednak obowiązywania oferty do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Sąd.
Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne zatwierdzona oferta TP S.A. zostanie opublikowana w Biuletynie URTiP na koszt operatora.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: TP kontra konkurencja

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl