SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Tauron rozwiązał umowę z ClickAd i nałożył na agencję kary umowne

Spółka Tauron Sprzedaż podpisała umowę z agencją Novem na realizację kampanii reklamowych w internecie, a wcześniej rozwiązała obowiązujący do września br. kontrakt z agencją ClickAd. Agencja ClickAd twierdzi, że "spółka Tauron Sprzedaż nie zerwała umowy, a  do rozwiązania współpracy doszło na drodze porozumienia stron".

Article

Tauron Sprzedaż jest obecnie w trakcie przetargu  na obsługę kampanii reklamowych w internecie. Z wybraną agencją współpracę rozpocznie prawdopodobnie od 16 września br. Do 15 września br. obowiązuje bowiem umowa zawarta jesienią ub.r. po przetargu, w którym do współpracy wybrano agencje ClickAd i Codemedia (kontrakt zawarto na rok). 10 października 2019 roku spółka została poinformowana przez zarząd Codemedia o upadłości tej agencji.

Wtedy władze Tauronu nie wybierały dodatkowej agencji do współpracy - postanowiły całość zaplanowanych do jesieni br. działań związanych z aktywnością w internecie pozostawić do obsługi agencji ClickAd. I chociaż umowa została zawarta do 15 września br., Tauron zdecydował się ją rozwiązać przed terminem. Spółka uzasadniła powody tej decyzji w publikacji umieszczonej w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

"Ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia”.

W dniu 16 września 2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający (dalej TS) w imieniu własnym i na rzecz Tauron Sprzedaż GZE (TS GZE) zawarł w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, umowę ramową z 2 Wykonawcami w ramach której wykonawstwo powierzono Clickad S.A. oraz Codemedia S.A. Przedmiot rzeczonej umowy obejmował „Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektów kampanii reklamowo - sprzedażowych w Internecie” a umowa pierwotnie miała trwać 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o okres 6 miesięcy (w przypadku nie wykorzystania środków z Umowy Ramowej) czyli minimum do 15 września 2020 roku.

W dniu 10 października 2019 r. TS został poinformowany przez Codemedia S.A o złożeniu wniosku o upadłości Spółki Codemedia, a tym samym o braku możliwości współpracy w ramach zawartej umowy ramowej. TS kontynuował współpracę z drugim z Wykonawców tj. Clickad S.A., jednakże weryfikacja przez Zmawiającego rezultatów zamówień wykonawczych udzielonych na podstawie rzeczonej umowy ramowej doprowadziła TS do przekonania, iż w trosce o należyte gospodarowanie środkami finansowymi spółki, dalsze udzielenie zamówień wykonawczych spółce Clickad S.A. jest bezcelowe z uwagi na okoliczność, iż trzy z pośród pięciu zamówień udzielonych firmie Clickad S.A. nie uzyskało zakładanych na etapie składania ofert parametrów. Warto zauważyć, że kampanie realizowane w ramach dwóch zleceń zakończonych sukcesem nie były kampaniami efektywnościowymi, to znaczy nie miały celu w postaci konkretnej akcji użytkownika np. pozostawienie leada, zakupu produktu czy też założenie konta w serwisie obsługowym Mój Tauron. Były kampaniami typowo zasięgowymi, których celem było jedynie wygenerowanie ruchu na stronie. W kampaniach bardziej wartościowych dla Zamawiającego (efektywnościowych) firma Clickad S.A. nie osiągnęła ani raz wyniku wyższego niż 18 % realizacji deklarowanego celu w zamówieniach wykonawczych. W konsekwencji powyższego Zamawiający naliczył wykonawcy kary umowne oraz w dniu 23 marca 2020 r. rozwiązał zawartą umowę ramową. Dlatego też, niezbędne jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki i uzasadnienie jego zastosowania na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych."

Z tego też powodu spółka postanowiła – do czasu zakończenia trwającego obecnie przetargu i wyboru nowej agencji – nawiązać współpracę z agencją Novem udzielając jej tzw. zamówienia z wolnej ręki.

Agencja Novem będzie zajmować przygotowywaniem (planowaniem, projektowaniem i produkcją), prowadzeniem i monitorowaniem efektów kampanii reklamowych w internecie. Wśród zaplanowanych na najbliższy okres aktywnością będzie m.in. promowanie internetu jako kanału sprzedaży i obsługi w rozumieniu promocji serwisu Mój Tauron 7 000 nowych kont w serwisie Mój Tauron + aktywność użytkowników MT; fotowoltaika – pozyskiwanie 6 tys. leadów specjalistycznych; moving home – aktywizacja sprzedaży w procesie PZO (przepisania licznika) w procesie on-line 1 600 wypełnionych formularzy PZO; wsparcie realizacji celu sprzedażowego - sprzedaż 600 ton ekogroszku.

0,01 proc. prowizji od ClickAd

Warto przypomnieć, że w poprzednim przetargu, w którym Tauron wybrał do współpracy ClickAd i Codemedia, 70 proc. kryterium oceny oferty stanowiła wysokość prowizji od zakupu powierzchni reklamowej w internecie (pozostałe 30 proc. cena oferty - obejmująca m.in. przeformatowanie projektów graficznych, aktualizację plików graficznych itp.).

Jedną z najniższych prowizji zaproponowała wówczas m.in. agencja ClickAd - 0,01 proc. W przetargu tym brała wówczas także udział agencja Novem, której prowizja wynosiła 1,2 proc.

Agencja ClickAd w odpowiedzi na ten tekst przesłała sprostowanie:

"ClickAd SA oświadcza, że użyte w artykule "Tauron zerwał umowę z ClickAd i nałożył na agencję kary umowne" sformułowania są nie są zgodne ze stanem faktycznym i godzą w dobre imię zarówno Zamawiającego, jak i spółki ClickAd SA. Spółka Tauron Sprzedaż nie zerwała umowy z ClickAd SA, do rozwiązania współpracy doszło na drodze porozumienia stron, po wspólnej analizie efektów kampanii prowadzonych przez ClickAd SA na rzecz Zamawiającego - spółki Tauron Sprzedaż. Realizacja części efektów kampanii, pomimo dołożenia przez agencję wszelkich starań, okazała się być niemożliwa z powodu wyłącznie okoliczności zewnętrznych".