Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2023-08-31

A A A POLEĆ DRUKUJ

KFS – we wrześniu nabory z rezerw

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia oferowana przez urzędy pracy, skierowana do pracodawców, którzy chcą przeszkolić siebie i swoich pracowników. We wrześniu wiele urzędów będzie prowadzić nabory wniosków o przyznanie środków rezerwy KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2023 r. Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia? Odpowiadamy.

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki Funduszu Pracy w formie KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (art. 69a ust. 1).
Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. W związku z tym, pracodawcą nie jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia w ramach KFS?

Zgodnie z przepisami, starosta – za pośrednictwem urzędu pracy - może przyznać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

- 80 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

a w przypadku mikroprzedsiębiorstw:

- 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. to 7 124,26 zł.

Pracodawcy spełniający kryteria, które corocznie ustala Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rada Rynku Pracy chętnie korzystają ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jak mówi Piotr Matusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, co roku zainteresowanie tą formą jest dwukrotnie większe niż nasze możliwości.

We wrześniu nabory z rezerw KFS


Już we wrześniu urzędy pracy będą prowadzić nabory wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego w 2023 r. O wsparcie będą mogli się starać pracodawcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z wymienionych priorytetów Rady Rynku Pracy:

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
- wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
- wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawca może uzyskać finansowanie następujących działań:

- kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
- egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
- badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawcy zainteresowani tą formą wsparcia mogą skontaktować się z właściwym powiatowym urzędem pracy lub wejść na stronę takiego urzędu i sprawdzić czy i w jakim terminie będzie prowadzony nabór.
Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił, że taki nabór będzie prowadzony w dniach 11 - 15.09.2023 r.
W Gdańskim Urzędzie Pracy nabór odbędzie się w dniach 05 - 06 września 2023 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że wnioski przyjmowane będą w dniu 05.09.2023 roku od godziny 7:30.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku wnioski przyjmowane będą w dniach 04 - 07.09.2023 r. w godzinach 7:30 - 15:30.
Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach będzie prowadził nabór w dniach: 07 - 08.09.2023 r.

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Urząd Pracy m.st. Warszawy.
 

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ