SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Konkurs dla fanów serialu „Rojst”. Do wygrania wejściówki na pokaz przedpremierowy trzeciego sezonu hitu Netfliksa

Portal Wirtualnemedia.pl zaprasza do udziału w konkursie, w którym do wygrania są podwójne wejściówki (pięć zestawów) na przedpremierowy pokaz dwóch odcinków finałowego sezonu serialu „Rojst”. Pokaz odbędzie się 19 lutego 2024 roku w Warszawie.

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, to odpowiedz na pytanie: Z którym bohaterem/ką serialu „Rojst” najchętniej spędziłbyś całą noc na dancingu i dlaczego?

Odpowiedzi (wraz z poniższą akceptacją warunków regulaminu) należy wysłać do 16 lutego br., do godz.15.00 na adres: m.major@wirtualnemedia.pl, temat maila powinien brzmieć: Konkurs „Rojst”.

„Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WIRTUALNEMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych podanych w emailu, w celu przeprowadzenia Konkursu. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie”.

Pięciu autorów najbardziej kreatywnych odpowiedzi wyłonionych przez jury nagrodzimy podwójną wejściówką na przedpremierowy pokaz dwóch finałowych odcinków serialu „Rojst”, który odbędzie się 19 lutego br. w Kinotece w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który publikujemy poniżej.


REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Organizatorem Konkursu jest WIRTUALNEMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk, NIP: 5851502276 (dalej „Organizator”).
1.2 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Wygraj wejściówkę na pokaz serialu „Rojst”” i zwany jest dalej „Konkursem”.
1.3 Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.02.2024r. o godzinie 15.00, a kończy się dnia 16.02.2024r. o godzinie 15.00. (dalej „Czas Trwania Konkursu”). Zgłoszenia udziału w konkursie można wysyłać do 16.02.2024r. do godziny 15.00. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców 16.02.2024r. do godz. 20.00.
1.4 Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym wirtualnemedia.pl zwanym dalej „Stroną Konkursową”. 
1.5 Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców. 
1.6 Fundatorem nagród w Konkursie jest serwis Netflix.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 
2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”); 
2.1.3 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 
2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. ZASADY KONKURSU 

3.1 Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie przedstawione na stronie konkursowej, a następnie wysłaniu wiadomości e-mail, o temacie Konkurs „Rojst”, z odpowiedzią na pytanie na adres m.major@wirtualnemedia.pl wraz z poniższymi oświadczeniami:

„Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.
oraz
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WIRTUALNEMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych podanych w emailu, w celu przeprowadzenia Konkursu. Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie”.
3.2 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres email.
3.3 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonana Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres, z którego zostało wykonane Zadanie Konkursowe, o którym mowa powyżej. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 
3.4 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie również w przypadku, gdy przesłane przez niego Zadanie Konkursowe zostało uprzednio wykorzystane w innym konkursie bądź rozpowszechnione w jakikolwiek inny sposób. 
3.5 Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.
3.6 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze 5 (pięć) zgłoszeń uczestników, którzy w jej ocenie najciekawiej odpowiedzieli na pytanie, o którym mowa w pkt. 3.1. Tak wybrane osoba zostaje zwycięzcą Konkursu.
3.7 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz. 
3.8 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.
3.9 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu. 
3.10 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.11 Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie: Ewa Świstuniuk, Patryk Pallus, Małgorzata Major.
3.12 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
3.13 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.


4. NAGRODY 

4.1 Każdy Laureat Konkursu otrzyma 1 (jedno) podwójne zaproszenie na przedpremierowy pokaz dwóch odcinków finałowego sezonu serialu „Rojst”, który odbędzie się 19 lutego 2024 r. w Warszawie. Wartość zaproszenia wynosi 120zł brutto.
4.2 Laureat nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie. 
4.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną. 
4.4 Zwycięzcy Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie przesłana do zwycięzców drogą mailową.
4.5 Nagroda - Zaproszenie w formie elektronicznej - zostanie przesłana do Laureata za pomocą wiadomości e-mail. 
4.6 Laureat nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: 
4.6.1 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane; 
4.6.2 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie; 
4.6.3 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
4.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Lauretaowi z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza przez podanie błędnego adresu e-mail przez Laureata. 
4.8 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4.9 Nagrodę ufundowaną przez Fundatora zwycięzcom Konkursu przekaże Organizator.

5. DANE OSOBOWE  

5.1. Organizator jest Administratorem danych osobowych podanych w Zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do realizacji celów:  
5.1.1. przeprowadzenia Konkursu tj. m.in. wyłonienia zwycięzcy, prowadzenia komunikacji w ramach konkursu, przyznania i wydania nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności polegającej na przystąpieniu do konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody. 
5.1.2. rozpatrywania skarg i reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obronie jego praw i interesów gospodarczych oraz dbałość o poprawny przebieg konkursu. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 lat od zdarzenia mogącego stanowić podstawę zaistnienia roszczenia lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.  
5.1.3. w przypadku zwycięzcy - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych (dokumentacja wydania nagrody).  Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązków prawnych administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 30 stycznia 2018 r. o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r.) W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.  
5.1.4. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@grupawp.pl lub listownie na adres WIRTUALNEMEDIA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleja Grunwaldzka 415, 80-309 Gdańsk. 
5.1.5. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie i skorzystania z prawa do Nagrody.  
5.1.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie poleceń Organizatora.  
5.1.7. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w związku z wysyłką Nagrody.  
5.1.8. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;  
5.1.9. Dane osobowe przetwarzane przez Organizatora nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. 
 
5.2. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, Uczestnik ma prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie, z tym że, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
5.3. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych. 
5.4. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
5.5 W przypadku, gdy Zgłoszenie w Konkursie będzie zawierać wizerunki osób trzecich, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do przekazania tym osobom informacji o przetwarzaniu danych osobnych w związku z przetwarzaniem ich wizerunku utrwalonego w Zgłoszeniu Konkursowym określonych w pkt. 8 niniejszego Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres m.major@wirtualnemedia.pl. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty Ogłoszenia Wyników Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.  
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.  
6.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
6.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie wirtualnemedia.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.  
7.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu. 
7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

Dołącz do dyskusji: Konkurs dla fanów serialu „Rojst”. Do wygrania wejściówki na pokaz przedpremierowy trzeciego sezonu hitu Netfliksa

2 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Seba
Napisał dział Reklamy, na szczęście już zglosilem
odpowiedź
User
Kamil
Rojst jest w porządku, trzyma w napięciu, dobry serialik do kilku zimnych Perełek.
odpowiedź