SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Słabe wyniki Netii

Zysk netto grupy Netii spadł do 22,64 mln zł w III kw. 2005 r.

Spółka telekomunikacyjna Netia SA miała 22,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy podmiotu dominującego w III kw. 2005 roku wobec 44,50 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 25,79 mln zł wobec 29,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 230,34 mln zł wobec 220,34 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik nieco gorszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 24,79 mln zł. Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 23,25-26,00 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2005 roku grupa miała 70,67 mln zł zysku wobec 112,95 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 670,50 mln zł wobec 643,41 mln zł.

Dane finansowe
˘ Przychody za okres styczeń-wrzesień 2005 r. wyniosły 670,5 mln zł (171,2 mln euro), wykazując wzrost o 4%       w porównaniu do takiego samego okresu w roku ubiegłym. Przychody za III kw. 2005 r. wyniosły 230,3 mln zł (58,8 mln euro), co stanowi wzrost o 5% w stosunku do III kw. 2004 r.
˘ EBITDA za pierwsze trzy kwartały 2005 r. wyniosła 262,4 mln zł (67,0 mln euro), wykazując wzrost o 8%        w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2004 r. i osiągając marżę EBITDA na poziomie 39,1%. EBITDA za III kw. 2005 r. wyniosła 89,7 mln zł (22,9 mln euro), wykazując wzrost o 7% w porównaniu do III kw. 2004 r.            i osiągając marżę EBITDA na poziomie 39,0%.
˘ Zysk netto za okres styczeń-wrzesień 2005 r. wyniósł 71,3 mln zł (18,2 mln euro), natomiast zysk netto za III kw. 2005 r. wyniósł 22,8 mln zł (5,8 mln euro). Wyłączając ujęte w 2004 r. pozycje jednorazowe, tj. odpis ujemnej wartości firmy z konsolidacji (nieujmowany w 2005 r. w związku z zastosowaniem nowych standardów rachunkowości od dnia 1 stycznia 2005 r.) i zysk z tytułu odroczenia płatności zobowiązań koncesyjnych oraz wyłączając obciążenie z tytułu podatku odroczonego ujęte w 2005 r., zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2005 r. wzrósł o 6%, a zysk netto za III kw. 2005 r. wzrósł o 14% w porównaniu do analogicznych okresów 2004 r.
˘ Środki pieniężne na dzień 30 września 2005 r. wynosiły 237,6 mln zł (60,7 mln euro) w porównaniu do kwoty 257,1 mln zł na dzień 30 września 2004 r. oraz 371,2 mln zł na dzień 30 czerwca 2005 r.
˘ P4 Sp. z o.o. ("P4"), spółka działająca uprzednio pod firmą Netia Mobile Sp. z o.o., została ogłoszona zwycięzcą przetargu UMTS w dniu 9 maja 2005 r. W dniu 24 sierpnia 2005 r. P4 otrzymała rezerwację częstotliwości UMTS decyzją regulatora ("URTiP") i uiściła za nią jednorazową opłatę rezerwacyjną w kwocie 345,0 mln zł (88,1 mln euro) w dniu 5 września 2005 r. Udziałowcami P4 są Netia Ventures Sp. z o.o. (30%), spółka zależna Netii, i Novator Telecom Poland S.a.r.l. (70%) (por. rozdział "Pozostałe dane").
˘ Netia zakończyła program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych w dniu 30 września        2005 r., przeznaczając na jego realizację 120,0 mln zł (30,6 mln euro) (por. rozdział "Pozostałe dane").

(*) Według standardów rachunkowości przyjętych do stosowania w Unii Europejskiej.
 
Dane operacyjne
˘ Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe (takich jak pośrednie usługi głosowe, transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie, usługi hurtowe, usługi sieci inteligentnej i pozostałe usługi telekomunikacyjne) zwiększyły swój udział w przychodach                        z działalności telekomunikacyjnej w III kw. 2005 r. do 48%, osiągając wartość 110,3 mln zł (28,2 mln euro),                   z poziomu 38% w III kw. 2004 r. Równocześnie udział przychodów ze sprzedaży powyższych produktów                         w przychodach z działalności telekomunikacyjnej wzrósł za okres styczeń-wrzesień 2005 r. o 30% do kwoty 291,1 mln zł (74,3 mln euro) oraz do poziomu 44% z poziomu 35% w porównywalnym okresie 2004 r.
˘ Przychody od klientów biznesowych stanowiły odpowiednio 77% i 74% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w III kw. 2005 r. i okresie styczeń-wrzesień 2005 r.
˘ Liczba linii dzwoniących (po uwzględnieniu rezygnacji i odłączeń abonentów) wyniosła 419.225 na dzień         30 września 2005 r. w porównaniu do 426.523 linii dzwoniących na dzień 30 września 2004 r. oraz 423.678 na dzień 30 czerwca 2005 r. Liczba linii biznesowych wyniosła 150.853, wykazując wzrost o 4% w porównaniu do III kw.  2004 r. Udział linii biznesowych w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wyniósł 36,0%.
˘ Liczba aktywnych portów ADSL wzrosła do 34.662 na dzień 30 września 2005 r., osiągając 8% udział w liczbie linii dzwoniących ogółem.
˘ Średni miesięczny przychód na linię (w odniesieniu wyłącznie do bezpośrednich usług głosowych) zmniejszył się o 11% do kwoty 93 zł (24 euro) w III kw. 2005 r. w porównaniu do 105 zł w III kw. 2004 r. oraz o 5%           w porównaniu do 98 zł w II kw. 2005 r., odzwierciedlając ogólny trend obniżki taryf w branży.
˘ Zatrudnienie w grupie Netia wyniosło 1.210 etatów na dzień 30 września 2005 r. w porównaniu do 1.253 etatów na dzień 30 września 2004 r. oraz do 1.201 etatów na dzień 30 czerwca 2005 r.
Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii, stwierdził: - Netia osiągnęła w kolejnym kwartale wysoki poziom rentowności i wolnych środków pieniężnych. Ponadto odnotowaliśmy znaczący wzrost przychodów w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r., którego motorem był 30-procentowy wzrost sprzedaży produktów innych niż tradycyjne bezpośrednie usługi głosowe. Przychody z tego strategicznego segmentu działalności stanowiły 44 procent przychodów z działalności telekomunikacyjnej, a szczególnie cieszy nas rosnący poziom przychodów z tytułu usług transmisji danych. Netia powiększyła także skutecznie swoją bazę klientów biznesowych, od których przychody stanowią obecnie ponad 75 procent przychodów z działalności telekomunikacyjnej. Te wyniki potwierdzają nasze przekonanie o zdolności Netii do osiągania założonych celów finansowych, przy jednoczesnym realizowaniu wyznaczonych zadań strategicznych i podejmowaniu nowych inicjatyw wspierających sukces firmy.
Przygotowania do zaoferowania przez nas usług komórkowych postępują wraz z utworzeniem spółki P4, wyborem jej władz oraz intensywnymi pracami nad kluczowymi zagadnieniami operacyjnymi, niezbędnymi do uruchomienia usług. Netia będzie wyłącznym kanałem sprzedaży bezpośredniej P4 koncentrującym się na klientach biznesowych, z gwarancją długoterminowego dostępu do produktów komórkowych i infrastruktury. Dalsze wzmocnienie oferty produktowej Netii poprzez dodanie usług komórkowych i konwergentnych stwarza znaczącą możliwość poszerzenia naszej bazy klientów oraz ekspansji geograficznej. W perspektywie długoterminowej P4 zamierza osiągnąć 20-procentowy udział w rynku usług komórkowych i oczekujemy, że usługi te przyczynią się w znacznym stopniu do wzrostu przychodów Netii w przyszłości.
Kent Holding, członek zarządu ds. finansowych, dodał: - Osiągnięty w III kw. 2005 r. 5-procentowy wzrost przychodów oraz 7-procentowy wzrost EBITDA jest zgodny z naszymi oczekiwaniami, przy czym marża EBITDA na poziomie 39 procent przekroczyła po raz kolejny nasz cel strategiczny, zakładający 35-procentową marżę EBITDA. Zysk netto pro forma, skorygowany o pozycje jednorazowe ujęte w 2004 r. oraz obciążenie z tytułu podatku odroczonego za 2005 r., również wzrósł w podobnym stopniu co przychody i EBITDA.
Netia w dalszym ciągu wykazuje siłę finansową i zdolność do dystrybucji kapitału na rzecz akcjonariuszy w postaci wykupu akcji i wypłaty dywidendy przy jednoczesnym inwestowaniu w obszary przyszłego wzrostu. We wrześniu br. zakończyliśmy program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych o wartości 120 mln zł, w ramach którego nabyliśmy akcje stanowiące ok. 7 procent kapitału zakładowego Netii według stanu na ostatni dzień trwania programu. W III kw. 2005 r. przeznaczyliśmy na realizację tego programu 90 mln zł. Ponadto w III kw. 2005 r. dokonaliśmy pierwszej wpłaty na poczet kapitału zakładowego P4 w kwocie 108 mln zł (28 mln euro) - nasze całkowite zaangażowanie finansowe w ten projekt wyniesie 90 mln euro. Pomimo powyższych wydatków  o łącznej wartości 198 mln zł, odnotowaliśmy na koniec III kw. 2005 r. satysfakcjonujący poziom środków pieniężnych                 w wysokości 238 mln zł, tj. tylko o 133 mln zł mniej niż na koniec II kw. 2005 r., co potwierdza utrzymującą się wysoką zdolność Netii do generowania środków pieniężnych.
 
Pozostałe dane
˘ Program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych. Netia nabyła w ramach programu 27.693.462 akcji własnych i 3.569 warrantów subskrypcyjnych za łączną kwotę 120,0 mln zł (30,6 mln euro) w celu ich umorzenia. Akcje wykupione w ramach programu, które stanowiły 6,96% kapitału zakładowego Netii według stanu na dzień 30 września 2005 r., obniżą kapitał zakładowy Spółki po podjęciu odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii. Program wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych był prowadzony od 9 maja do 30 września br. w celu dalszej dystrybucji kapitału na rzecz akcjonariuszy, po wypłacie w dniu 22 kwietnia 2005 r. dywidendy w kwocie 0,10 zł na akcję i w łącznej wysokości 38,7 mln zł (9,9 mln euro), zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netii z dnia 17 marca 2005 r.
˘ Kapitał zakładowy Netii na dzień 30 września 2005 r. wynosił 397.833.440 zł i dzielił się na 397.833.440  akcji               o wartości nominalnej 1 zł każda, dających łącznie 397.833.440 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Kapitał zakładowy Netii nadal ulega podwyższeniu wraz z każdorazowym wykonaniem warrantów subskrypcyjnych i opcji na akcje, które zostały wyemitowane w związku z procesem restrukturyzacji finansowej Netii. Na dzień 8 listopada 2005 r. 50.328.583 warrantów subskrypcyjnych zostało wykonanych, a 1.361.947 dwuletnich warrantów subskrypcyjnych wygasło z ogólnej liczby 64.848.442 wyemitowanych dwu- i trzyletnich warrantów subskrypcyjnych. Kapitał zakładowy Netii na dzień 8 listopada 2005 r. wynosił 401.183.504 zł                 i uwzględniał 27.693.462 akcji nabytych przez Spółkę w ramach wyżej wspomnianego programu wykupu akcji własnych i warrantów subskrypcyjnych, które ulegną umorzeniu.
˘ P4 (wcześniej Netia Mobile) - bieżące informacje.
  UMTS/GSM 1800. P4 wygrała przetarg na częstotliwości UMTS i otrzymała rezerwacje tych częstotliwości na okres od 1 lipca 2006 r. do 31 grudnia 2022 r. Ponadto w dniu 9 maja 2005 r. P4 złożyła ponownie wniosek o rezerwację częstotliwości z zakresu GSM 1800 MHz (przetarg na rezerwację częstotliwości w tym paśmie, w którym P4 uczestniczyła wcześniej, pozostał nierozstrzygnięty).
  Umowa wspólników P4. Zgodnie z umową wspólników z dnia 23 sierpnia 2005 r., Netia została mniejszościowym udziałowcem w spółce (30% udziałów), natomiast większość udziałów przypadła spółce Novator Telecom Poland S.a.r.l. (70% udziałów). Do dnia 13 października br. P4 prowadziła działalność pod firmą Netia Mobile Sp. z o.o. Całkowite zaangażowanie finansowe Netii w P4 nie przekroczy poziomu 90,0 mln euro, a łączne zaangażowanie finansowe obu udziałowców wyniesie 300,0 mln euro. Dalsze finansowanie działalności P4 przewiduje finansowanie przez dostawców sprzętu telekomunikacyjnego (vendor financing) i pożyczki bankowe. Spółka P4 jest ujmowana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Netii według metody praw własności począwszy od dnia, w którym stała się jednostką stowarzyszoną, tj. od dnia 23 sierpnia 2005 r. Netia spodziewa się ponadto osiągnąć przychody z tytułu usług komórkowych na poziomie nawet 100 mln zł w pierwszym pełnym roku działalności P4 i 400 mln zł w roku piątym.
  Władze P4. Rada nadzorcza P4 składa się z trzech członków reprezentujących Novatora i dwóch członków reprezentujących Netię. Pan Wojciech Mądalski został mianowany przewodniczącym rady nadzorczej P4, natomiast pan Constantine Gonticas z Novatora został jej wiceprzewodniczącym. Trwa proces rekrutacji pierwszych członków z pięcioosobowego zarządu P4.
  Działania operacyjne P4. P4 finalizuje negocjacje z dostawcami sprzętu telekomunikacyjnego oraz prowadzi rozmowy z istniejącymi polskimi operatorami komórkowymi w zakresie połączenia sieci ruchomych i roamingu krajowego.
˘ WiMax. Netia Globe SA i Netia Świat S.A., spółki zależne Netii, zostały ogłoszone zwycięzcami przetargu na rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz w dniu 25 lipca 2005 r. W dniu 27 października 2005 r. obie spółki odebrały decyzje URTiP o rezerwacjach częstotliwości. Netia zamierza wykorzystać powyższe częstotliwości do świadczenia wysokiej jakości usług transmisji danych i głosu w oparciu o technologię WiMax, umożliwiającą efektywną kosztowo ekspansję geograficzną poza dzisiejszy zasięg sieci Netii. Netia spodziewa się także uzyskać synergie operacyjne przy budowie sieci WiMax i UMTS w zakresie wspólnych lokalizacji dla stacji bazowych oraz zasobów teletransmisyjnych.
˘ Netia nabyła 100% kapitału zakładowego w HFC Internet Sp. z o.o. w dniu 30 września 2005 r. za łączną kwotę, uwzględniającą koszty tej transakcji, w wysokości 3,2 mln zł (0,8 mln euro).

Porównanie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. do pierwszych trzech kwartałów 2004 r.
Przychody za okres styczeń-wrzesień 2005 r. wzrosły o 4% do kwoty 670,5 mln zł (171,2 mln euro) z kwoty 643,4 mln zł za  pierwsze trzy kwartały 2004 r.
Przychody z usług telekomunikacyjnych wzrosły o 4% do kwoty 663,0 mln zł (169,3 mln euro) z kwoty 635,5 mln zł za analogiczny okres 2004 r. Wzrost ten był związany z ekspansją takich produktów jak transmisja danych, rozliczenia międzyoperatorskie i usługi hurtowe, zaliczanych do produktów innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe. Łączne przychody ze sprzedaży produktów innych niż bezpośrednie usługi głosowe wzrosły o 30% do kwoty 291,1 mln zł (74,3 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. z kwoty 224,1 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2004 r. i stanowiły 44% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w porównaniu do udziału na poziomie 35% za okres styczeń-wrzesień 2004 r. Przychody z tytułu bezpośrednich usług głosowych zmniejszyły się w porównywanym okresie o 10% do kwoty 372,0 mln zł (95,0 mln euro) z poziomu 411,4 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2004 r., odzwierciedlając głównie ogólny trend obniżki taryf w tym segmencie produktów. W kwietniu   2005 r. Netia wprowadziła nowe oferty taryfowe adresowane do abonentów indywidualnych korzystających                 z bezpośrednich usług głosowych oraz kontynuowała wdrażanie usług szerokopasmowego dostępu do Internetu               w technologii ADSL. W marcu i kwietniu 2005 r. Netia wprowadziła także nowe oferty taryfowe dla klientów pośrednich usług głosowych. W październiku 2005 r. Netia wprowadziła nową ofertę produktową dla klientów biznesowych w ramach usług głosowych i stałego dostępu do Internetu (por. rozdział "Podsumowanie działalności operacyjnej").
Opłaty z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich wzrosły o 13% do 134,7 mln zł (34,4 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do 119,4 mln zł za analogiczny okres 2004 r., głównie w związku ze wzrostem ruchu z tytułu usług hurtowych.
Koszty operacyjne (z wyłączeniem opłat z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich) stanowiły 41% przychodów ogółem za pierwsze trzy kwartały 2005 r. w porównaniu do 44% za ten sam okres 2004 r. Powyższa zmiana była związana ze stałą poprawą efektywności kosztowej wśród kluczowych kategorii kosztów, w szczególności wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (14,4% przychodów ogółem za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do 16,0% w okresie styczeń-wrzesień 2004 r.) oraz kosztów usług profesjonalnych (1,2% przychodów ogółem za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do 1,6% w okresie styczeń-wrzesień  2004 r.).
Wskaźnik EBITDA wzrósł o 8% do 262,4 mln zł (67,0 mln euro) za pierwsze trzy kwartały 2005 r. w porównaniu do 243,0 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2004 r. Marża EBITDA wzrosła za ten okres do 39,1% w porównaniu do 37,8% za pierwsze trzy kwartały 2004 r. Wzrost ten został osiągnięty dzięki wzrostowi przychodów i kontynuowaniu działań zmierzających do optymalizacji poziomu kosztów operacyjnych.
Amortyzacja środków trwałych wzrosła o 9% do 150,2 mln zł (38,3 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r.         w porównaniu do kwoty 137,4 mln zł za ten sam okres 2004 r., głównie w związku z zakończeniem projektów inwestycyjnych oraz uaktualnieniem okresów użytkowania niektórych aktywów trwałych, którego rezultatem było wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2005 r. wyższych stawek amortyzacyjnych.

Amortyzacja wartości niematerialnych zmniejszyła się o 5% do 36,0 mln zł (9,2 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do kwoty 37,8 mln zł za pierwsze trzy kwartały 2004 r.

Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 76,3 mln zł (19,5 mln euro) za pierwsze trzy kwartały 2005 r. w porównaniu do 85,5 mln zł za ten sam okres 2004 r. Wynik EBIT odnotowany za okres styczeń-wrzesień 2004 r. uwzględniał odpis ujemnej wartości firmy z konsolidacji w kwocie 17,7 mln zł. Netia zaprzestała dokonywania odpisów ujemnej wartości firmy z konsolidacji z dniem 1 stycznia 2005 r. w wyniku zastosowania od tego dnia MSSF 3.

Przychody finansowe netto wyniosły 11,8 mln zł (3,0 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do kwoty 28,4 mln zł za ten sam okres 2004 r., która obejmowała 13,4 mln zł zysku z tytułu odroczenia zobowiązań koncesyjnych El-Netu.
Obciążenie z tytułu podatku dochodowego za okres styczeń-wrzesień 2005 r. wyniosło 16,2 mln zł (4,1 mln euro). Obciążenie powstało głównie w z związku ze zmianą wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazanego na koniec III kw. 2005 r. w porównaniu z jego wartością na koniec IV kw. 2004 r. (w wysokości odpowiednio 31,1 mln zł  i 46,8 mln zł), wynikającą z częściowego odwrócenia różnic przejściowych, wprowadzenia od 1 stycznia 2005 r. wyższych stawek amortyzacji dla celów księgowych oraz aktualizacji prognozy wyników podatkowych na lata 2006-2008.

Zysk netto wyniósł 71,3 mln zł (18,2 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do 113,5 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2004 r. Zmiana w poziomie zysku netto była związana z zaprzestaniem dokonywania odpisów ujemnej wartości firmy z konsolidacji, a ponadto odzwierciedlała wpływ wprowadzenia wyższych stawek amortyzacyjnych, niższy poziom przychodów finansowych netto oraz obciążenie z tytułu podatku dochodowego, jak opisano powyżej. Wyłączając ujęte w 2004 r. pozycje jednorazowe, takie jak odpis ujemnej wartości firmy  z konsolidacji w kwocie 17,7 mln zł (4,5 mln zł euro) (nieujmowany w 2005 r. w związku z zastosowaniem nowych standardów rachunkowości od dnia 1 stycznia 2005 r.) i zysk z tytułu odroczenia płatności zobowiązań koncesyjnych w kwocie 13,4 mln zł (3,4 mln euro) oraz wyłączając obciążenie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 15,7 mln zł ujęte w 2005 r. w wyniku rozpoznania aktywa z tytułu podatku odroczonego z dniem 31 grudnia 2004 r., zysk netto za pierwsze trzy kwartały 2005 r. wzrósł o 6%.
Wydatki netto poniesione na zakup środków trwałych i oprogramowania komputerowego zmniejszyły się  o 27% do kwoty 102,6 mln zł (26,2 mln euro) za okres styczeń-wrzesień 2005 r. w porównaniu do 140,9 mln zł wydatkowanych w okresie styczeń-wrzesień 2004 r. Ponadto w sierpniu 2005 r. przekazano P4 kwotę 107,7 mln zł (27,6 mln euro) w ramach zaangażowania kapitałowego Netii w projekt telefonii komórkowej. Pozostałe przepływy pieniężne z tytułu działalności inwestycyjnej obejmowały wydatki w kwocie 3,2 mln zł (0,8 mln euro) na zakup grupy HFC Internet, który został częściowo zrównoważony gotówką przejętą w wyniku tej transakcji w wysokości 8,4 mln zł (2,1 mln euro) oraz udzielone pożyczki w kwocie 25,0 mln zł (6,4 mln euro). W rezultacie przepływy pieniężne netto z tytułu działalności inwestycyjnej wyniosły 234,0 mln zł (59,7 mln euro) w okresie styczeń-wrzesień 2005 r.        w porównaniu do kwoty 241,8 mln zł za okres styczeń-wrzesień 2004 r.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 30 września 2005 r. wyniosły 237,6 mln zł (60,7 mln euro).

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Słabe wyniki Netii

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl