SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Agora pozyskała 100 mln zł limitu kredytowego na dwa lata, Helios z 40 mln zł z kredytów

Agora podpisała umowę dotyczącą 65 mln zł kredytu w rachunku bieżącym i aneks do umowy w sprawie 35 mln zł limitu kredytowego. Natomiast należąca do Agory sieć kinowa Helios pozyskała od dwóch banków 40 mln zł z kredytów.

Warszawska siedziba Agory, fot. materiały PRArticle

W komunikacie giełdowym Agora podała, że 65 mln zł kredytu w rachunku bieżącym będzie dla niej dostępne do 22 września 2022 roku, a 35 mln zł limitu kredytowego - do 28 września 2022 roku.

Środki z obu umów mogą zostać wykorzystane przez Agorę na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia.

Porozumienie dotyczące limitu kredytowego ma formę aneksu do umowy kredytowej zawartej przez spółkę z DNB Bank Polska w maju 2017 roku. Natomiast żeby firma mogła uzyskać dodatkowe finansowanie, Bank Gospodarstwa Krajowego pod koniec lipca udzielił gwarancji spłaty 80 proc. wartości kredytu.

Bank będzie musiał się zgodzić na wypłatę przez Agorę dywidendy

- Wysokość marży z tytułu udzielonych kredytów w rachunku bieżącym jest ustalona na stałym poziomie nieodbiegającym od rynkowego i odzwierciedla sytuację finansową Spółki (czyli Agory - przyp.) oraz udzielone Bankom zabezpieczenia, natomiast marża kredytów nieodnawialnych zaciągniętych w ramach umowy z dnia 25 maja 2017 r. będzie zależna od wskaźnika zadłużenia Spółki w relacji do wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy. Wysokość opłaty z tytułu gwarancji BGK jest zgodna z przyjętymi przez BGK wartościami - opisano w komunikacie Agory.

Firma zobowiązała się, że w trakcie finansowanie uzgodnionymi kredytami będzie „utrzymywać na określonym poziomie wskaźniki finansowe dotyczące wydatków inwestycyjnych, obrotowości należności, odpisów należności, odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy”.

Agora będzie musiała uzyskać zgodę banku m.in. na wypłatę dywidendy, realizacje programu skupu akcji własnych, dokonanie akwizycji, sprzedaż akcji spółek zależnych lub zaciągnięcie przez nią i jej wybrane spółki zależne dodatkowych zobowiązań finansowych, ponadto nie może obciążać swojego majątku trwałego.

Wartość przyznanego finansowania może zostać zmniejszona, jeżeli Agora nie otrzyma prognozowanych dywidend i jednocześnie nie zrealizuje prognozowanego wyniku EBITDA powiększonego o otrzymane dywidendy. Bank może również odstąpić od wypłaty środków z kredytu, jeśli nowy podmiot przejmie kontrolę nad firmą.

Podano, że kredyt oprocentowany będzie stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w złotych powiększoną o marżę banku. W przypadku naruszenia warunków umowy bank może m.in. podwyższyć marżę, a w przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego obciąży on Agorę odsetkami powiększonymi o marżę banku. Poza tym w umowie nie ma postanowień o karach umownych.

Kredyt zabezpiecza siedziba Agory

Wśród zabezpieczeń spłaty kredytu przyznanego Agorze są oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez spółkę, hipotekę umowną, ustanowioną na rzecz banku na nieruchomościach położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (mieści się tam siedziba główna Agory) - prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności budynku.

Zabezpieczeniem jest też zastaw na posiadanych przez Agorę udziałach/akcjach spółek zależnych oraz gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP zabezpieczoną wekslem in blanco, obejmującą 80 proc. kwoty kredytów w rachunku bieżącym.

Helios z 40 mln zł kredytów

Z kolei należący do Agory Helios pod koniec sierpnia podpisał umowy z Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska, od każdego uzyskał po 20 mln zł kredytu rewolwingowego. - Pozyskane środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Helios S.A., w tym nakładów odtworzeniowych i rozwojowych, z wyłączeniem refinansowania innego zadłużenia - opisano w komunikacie giełdowym Agory.

Kredyt od BNP Paribas Bank Polska ma zostać spłacony w ciągu 24 miesięcy, a od Santander Bank Polska - 26 sierpnia 2022 roku. Przy obu kredytach Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił gwarancji spłaty 80 proc.

Oba banki postawiły Heliosowi warunki, których ma przestrzegać. - W trakcie okresu finansowania Helios zobowiązany jest przenieść obsługę rachunków bieżących do BNP oraz utrzymywać na określonym, uzgodnionym z BNP poziomie zarówno wysokość przychodów ze sprzedaży wpływających na rachunek bieżący BNP oraz wysokość uzgodnionego maksymalnego zadłużenia. W przypadku niedotrzymania, któregoś z tych warunków Bank ma prawo do podwyższenia marży kredytu o 1/4 z mocą wsteczną. Podwyższona marża będzie obowiązywać od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego kwartału, w którym obowiązek w zakresie obrotów nie zostanie przez Helios spełniony. Helios zobowiązany jest również do utrzymania wyniku EBITDA na uzgodnionym z BNP poziomie. Dodatkowo, Helios bez wcześniej zgody BNP nie może wypłacić dywidendy ani obciążyć, czy wyrazić zgody na obciążenie, swojego majątku - opisano.

- W przypadku umowy podpisanej z Santander w dniu 31 sierpnia 2020 r. warunkiem uruchomienia kredytu na kwotę 20,0 mln zł jest złożenie weksla in blanco przez spółkę, wpis kredytu i gwarancji BGK do rejestru gwarancji płynnościowych, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Warunkiem zawieszającym uruchomienie finansowania jest potwierdzenie podpisania i spełnienia warunków otrzymania finansowania w BNP - dodano.

- W trakcie okresu finansowania Helios zobowiązany jest do zapewnienia Santander możliwości monitorowania płynności finansowej spółki, zapewnić wpływ środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy prowadzony przez Santander na uzgodnionym poziomie, utrzymać poziom wyniku EBITDA oraz wydatków inwestycyjnych na uzgodnionym poziomie, a także bez uprzedniej zgody Santander nie może zbywać i obciążać aktywów trwałych spółki, zaciągać innych niż uzgodnione zobowiązań finansowych, wypłacać dywidendy. W przypadku złamania przez Helios warunków finansowania wysokość marży przyznanego kredytu może ulec zmianie - poinformowano w komunikacie.

Zarówno Santander Bank Polska, jak i BNP Paribas Bank Polska zadeklarowały, że chcą powrócić do rozmów z Heliosem w sprawie udzielania mu kredytów na kolejne 40 mln zł, ale po ocenie wyników spółki za trzeci kwartał br. (zostaną one podane w listopadzie) oraz po ocenie ówczesnej sytuacji gospodarczej w Polsce.

Zawieszona spłata kapitału kredytów, bez dywidendy

W drugiej połowie kwietnia Agora podpisała z DNB Bank Polska aneks, na mocy którego limit kredytowy w wysokości 25 mln zł będzie dostępny dla spółki do 29 września br. To kolejne przedłużenie dostępności tego limitu, poprzednie uzgodniono pod koniec grudnia ub.r., obowiązywało do końca marca

- Aneks zawiesił część dotychczasowych wymogów banku i wprowadził nowe odzwierciedlające obecną sytuację finansową spółki (czyli Agory - przyp.) m.in. co do wyniku Grupy Agora na poziomie EBITDA w drugim kwartale 2020 r., wysokości salda gotówki na koniec każdego miesiąca w okresie do 30 kwietnia 2021 r. oraz konieczność uzyskania zgody banku na wypłatę dywidendy w 2020 r. - opisano w komunikacie giełdowym Agory.

- Limit kredytowy oprocentowany jest stawką WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększoną o marżę banku. W przypadku niespłacenia w terminie określonym w umowie części lub całości wierzytelności banku, obciąży on spółkę odsetkami w wysokości stopy bazowej powiększonej o karne odsetki - dodano.

Ponadto Agora w ramach aneksu uzgodniła z DNB Bank Polska, że do końca września br. będzie spłacała tylko odsetki dwóch kredytów nieodnawialnych, natomiast zawieszona zostaje spłata rat kapitałowych. Spółka będzie musiała je uiścić w terminach ostatecznej spłaty obu kredytów.

- W rezultacie dwie raty kredytu nieodnawialnego 1 (każda w wysokości 2,1 mln zł) zostały odroczone do 1 kwietnia 2021 r., a dwie raty kredytu nieodnawialnego 2 (każda w wysokości 6,3 mln zł) zostały odroczone do 2 stycznia 2023 r. - poinformowała firma.

Pod koniec czerwca walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory zgodnie w propozycją władz firmy zdecydowało, że 20,11 mln zł jej zeszłorocznego zysku netto zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy. Do połowy października br. obniżono wynagrodzenie członków rady nadzorczej Agory.

Jak Agora radzi sobie w czasie epidemii?

Według wstępnych danych grupa kapitałowa Agora w drugim kwartale br. zanotowała 129,5 mln zł przychodów sprzedażowych, 4,4 mln zł straty EBITDA i 41,1 mln zł straty netto. Firma podkreśliła, że „olbrzymi wpływ na poziom przychodów Grupy i jej wyniki finansowe miał wybuch pandemii COVID-19”.

Od początku br. Agora przeszła na nowy standard rachunkowości MSSF 16. Bez ujęcia wpływu tej zmiany jej skonsolidowana strata operacyjna w zeszłym kwartale wyniosła 44,8 mln zł, strata EBITDA - 13,4 mln zł, a strata netto - 38,1 mln zł.

W drugim kwartale ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała 269,79 mln zł wpływów sprzedażowych, 9,17 mln zł straty operacyjnej i 6,59 mln zł straty netto. Tym samym w zeszłym kwartale przychody zmalały rok do roku o 52 proc.

W całym minionym półroczu grupa kapitałowa Agora według wstępnych danych miała 419,1 mln zł wpływów sprzedażowych, 72,9 mln zł straty operacyjnej, 53,3 mln zł straty operacyjnej bez zdarzeń jednorazowych, 40,2 mln zł zysku EBITDA i 88,2 mln zł straty netto. Natomiast bez wpływu przejścia na MSSF 16 strata operacyjna wyniosła 63,2 mln zł, zysk EBITDA - 13,8 mln zł, a strata netto - 58,6 mln zł.

- Zaprezentowane wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie - zaznaczono w komunikacie, dodając, że pełne sprawozdanie za pierwszą połowę br. firma opublikuje 25 września.

Epidemia najmocniej uderzyła w Heliosa, reklamy i sprzedaż wydawnictw

W komunikacie giełdowym Agora podkreśliła, że „olbrzymi wpływ na poziom przychodów Grupy i jej wyniki finansowe miał wybuch pandemii COVID-19 i obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegnięcia jej dalszemu rozprzestrzenianiu się”.

- Wpłynęły one w istotny sposób na poziom wszystkich kategorii przychodów Grupy. Ich najistotniejszy wpływ widoczny był w przychodach z działalności kinowej, przychodach ze sprzedaży usług reklamowych oraz w przychodach z działalności gastronomicznej oraz ze sprzedaży wydawnictw - wyliczono.

Z powodu epidemii w połowie marca zamknięte zostały kina Helios, tak samo jak wszystkie placówki kinowe w kraju. Z powrotem kina Helios otwarto w pierwszy weekend lipca. - Najbliższe miesiące będą dla kin bardzo trudne ze względu na małą liczbę hollywoodzkich premier, ale warto wznowić działalność m.in. żeby odzyskać część widzów oraz zachęcić polską branżę filmową do premier - oceniał na początku lipca prezes Heliosa i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło.

Wartość rynku reklamy zewnętrznej, na którym działa należąca do Agory Grupa AMS, w drugim kwartale br. zmalała rok do roku o 71 proc. do 46,5 mln zł (według danych Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej). W drugiej połowie czerwca AMS porozumiał się co do warunków kupna 92 proc. udziałów Piano Group, do której należy sieć MoveTV z ponad 900 ekranami w klubach fitness. Cenę ustalono na 15,6 mln zł, z czego AMS w lipcu ub.r. zapłacił już 6,5 mln zł.

W czerwcu Agora sprzedała firmie Auto Centrum z Krosna swoją spółkę zależną Domiporta kupioną 12 lat temu za 45 mln dolarów. - Cena transakcji pozostaje wartością nieistotną dla Grupy Agora - zaznaczyła. Jednocześnie należąca do Agory firma Helios sprzedała spółkę Foodio Concepts, właściciela sieci gastronomicznych Papa Diego i Van Dog. Miesiąc wcześniej Foodio Concepts złożyło wniosek o upadłość.

W samym pierwszym kwartale br. przychody grupy kapitałowej Agora zmalały o 6,1 proc. do 289,6 mln zł, strata netto wzrosła z 3,4 do 47,1 mln zł, a zysk EBITDA - z 37,9 do 44,6 mln zł.

7,5 mln zł odpisów, 3,6 mln zł ze sprzedaży Domiporta

W komunikacie Agora wyliczyła, że w drugim kwartale dokonała odpisów w wysokości 7,5 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. 6,7 mln zł tych odpisów dotyczyło spółek Domiporta (obecnie działa pod nazwą Plan D), Foodio Concepts i wartości aktywów trwałych w spółce AMS. W całym minionym półroczu odpisy wyniosły 28,9 mln zł.

Z drugiej strony Agora osiągnęła 3,6 mln zł zysku ze zbycia Domiporta (w 2008 roku kupiła tę spółkę za 45 mln dolarów), a także sfinalizowała sprzedaż za 7,1 mln zł budynku serwerowni i gruntów na warszawskim Żeraniu (0,4 mln zł z tej kwoty zaksięgowano w drugim kwartale).

Koszty zwolnień grupowych w Domiporta i programu dobrowolnych odejść w Goldenline wyniosły 1,4 mln zł. Z Goldenline w ramach programu dobrowolnych odejść w kwietniu pożegnało się 26 osób, 80 proc. zespołu spółki. Działająca w grupie Agora „Solidarność” złożyła wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy o skontrolowanie tego procesu, władze Agory nie zgadzają się z zastrzeżeniami związkowców.

Będzie rewizja strategii, priorytetem bezpieczeństwo finansowe

Pod koniec maja Agora poinformowała, że wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i grupy Agora uniemożliwią firmie do końca 2022 roku zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii.

W przyjętej przez Agorę w połowie 2018 roku strategii na lata 2018-2022 założono, że w 2022 roku firma zanotuje ok. 1,6 mld zł wpływów i ok. 200 mln zł zysku EBITDA. Jeśli chodzi o przychody, to 1,31-1,36 mld zł ma pochodzić z obecnej działalności, a 290-320 mln zł z nowych projektów, a w zysku EBITDA - 155-165 mln zł ma być z bieżących biznesów, a 45-50 mln zł z nowych.

Firma zapowiedziała, że wyda do 930 mln zł na inwestycje rozwojowe, w tym do 430 mln zł na obecną działalność (po połowie na jej modernizację i na rozwój), a do 500 mln zł na nowe przedsięwzięcia. Wyznaczyła też cele dla różnych segmentów swojej działalności, m.in. wzrost liczby subskrybentów cyfrowych „Gazety Wyborczej” do 327 tys., a subskrybentów oferty podcastów TOK FM - do 30 tys.

Podkreślono, że zarząd Agory uznaje kierunki rozwoju firmy wytyczone w strategii za atrakcyjne i nie rezygnuje z ich realizacji na obecnym etapie.

- Tempo i skala działań Grupy będą jednak istotnie odmienne od zakładanych w strategii i zależne od procesu znoszenia obostrzeń sanitarnych w Polsce, dalszego przebiegu pandemii, skutków społecznych koronawirusa, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wpływu tych czynników na działalność Grupy Agora. Czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji przez Grupę planów strategicznych będzie również termin powrotu do rozmów z konsorcjum banków na temat finansowania działań rozwojowych Grupy Agora - stwierdzono.

Zwrócono uwagę, że władze Agory podjęły działania oszczędnościowe i utrzymujące płynność finansową, tak żeby zapewnić firmie bezpieczeństwo finansowe do końca br. i czas na dalsze negocjacje z bankami w sprawie jej finansowania.

- Po zakończeniu kryzysu wywołanego pandemią i ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej zarząd spółki ponownie przeanalizuje plany rozwojowe Grupy Agora, portfel jej biznesów oraz nowe otoczenie rynkowe i na tej podstawie dokona rewizji planów strategicznych - zapowiedziano.

Agora rekordowo tania na giełdzie, kurs pierwszy raz poniżej 6 zł

W środę kurs giełdowy Agory pierwszy raz w historii spółki zmalał poniżej 6 zł, w czwartek na koniec dnia wyniósł 5,96 zł.

Firma w piątek poda pełne wyniki za drugi kwartał, w którym wskutek epidemii bardzo mocno ucierpiały należące do niej sieć kin Helios i zajmujący się reklamą zewnętrzną AMS.

Dołącz do dyskusji: Agora pozyskała 100 mln zł limitu kredytowego na dwa lata, Helios z 40 mln zł z kredytów

4 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Ulster
Rychły koniec kariery "na państwowym" wróżę pani prezes BGK...
odpowiedź
User
Atlas
Agora będzie funkcjonować, co najmniej, kolejne dwa lata.
Pisowskie trolle dostają spazmów?
odpowiedź
User
Dno ludzkie
Pracuję w Agorze na pół etatu po 12 godzin takze weekendy na umowie o dzieło
odpowiedź