SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

ATM Grupa, producent programów TV i filmów, miała 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 0,37 mln zł wobec 1,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 23,77 mln zł wobec 27,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 1,14 mln zł zysku netto wobec 2,70 mln zł zysku rok wcześniej.
 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 23 773 27 436 5 694 6 904
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 369 1 907 88 480
III. Zysk (strata) brutto 420 1 995 101 502
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 475 1 499 114 377
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 475 1 499 114 377
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 170 1 442 41 363
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 146 17 318 2 430 4 358
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -916 -33 134 -219 -8 337
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -508 2 474 -122 623
X. Przepływy pieniężne netto, razem 8 722 -13 342 2 089 -3 357
XI. Aktywa razem 364 894 294 297 87 681 73 356
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 147 866 62 995 35 531 15 702
XIII. Zobowiązania długoterminowe 60 723 35 437 14 591 8 833
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 87 143 27 558 20 940 6 869
XV. Kapitał własny 217 028 231 302 52 150 57 654
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 216 014 230 882 51 906 57 549
XVII. Kapitał zakładowy 8 600 8 600 2 067 2 144
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,002 0,017 0 0,004
XX. Rozwodniona liczba akcji 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,002 0,017 0 0,004
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,51 2,68 0,6 0,67
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,51 2,68 0,6 0,67
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,18 0 0,05
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1616 4,0119    
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,175 3,9742    
JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE        
XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 17 303 17 690 4 144 4 451
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 491 2 926 118 736
XXIX. Zysk (strata) brutto 880 3 152 211 793
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 136 2 702 272 680
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 1 136 2 702 272 680
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 775 7 380 425 1 857
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 705 -16 466 1 366 -4 143
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -97 -96 -23 -24
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem 7 383 -9 182 1 768 -2 310
XXXVI. Aktywa razem 300 933 262 918 72 312 65 535
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 97 710 43 776 23 479 10 912
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 23 138 25 465 5 560 6 347
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 74 572 18 311 17 919 4 564
XL. Kapitał własny 203 223 219 142 48 833 54 623
XLI. Kapitał zakładowy 8 600 8 600 2 067 2 144
XLII. Liczba akcji (w szt.) 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,03 0 0,01
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 86 000 000 86 000 000 86 000 000 86 000 000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,01 0,03 0 0,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,36 2,55 0,57 0,64
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,36 2,55 0,57 0,64
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,02 0,18 0 0,05
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,1616 4,0119    
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,175 3,9742    


 
Podstawowe pozycje bilansu, zestawienia całkowitych dochodów, oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje zestawienia całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.

Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego.   
                   
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.  

   Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

 

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: ATM Grupa: 0,17 mln zł zysku netto w I kw. 2012 r., spadek o 68,3% r/r

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
student
Jeszcze Okił przejmie ATM hłe... hłe... Bo to trzeba być kreatywnym, a nie tylko...
8 8
odpowiedź