SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Getin Noble Bank z 453 mln zł straty wskutek odpisów. Więcej na reklamy, o 17 proc. drożej pozyskiwane lokaty

W ub.r. grupa kapitałowa Getin Noble Bank zanotowała spadki wyników z odsetek, prowizji i lokat oraz 453,4 mln zł straty netto (wobec 571,3 mln zł straty rok wcześniej). Firma dokonała odpisów w kwocie 777,4 mln zł. Wskutek kryzysu biznesowego banków Leszka Czarneckiego pod koniec ub.r. całoroczny koszt pozyskiwania i odnawiania lokat wzrósł z 1,8 do 2,1 proc. Na reklamy Getin Noble Bank przeznaczył 39,8 mln zł.

Do grupy kapitałowej Getin Noble Bank oprócz tego banku (działającego pod marką Getin Bank) należy szereg spółek zależnych, m.in. Noble Securities, Noble Concierge, Sax Development, Property FIZAN i Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.

Wynik grupy Getin Noble Bank z tytułu odsetek zmalał z 1,29 mld zł w 2017 roku do 1,2 mld zł w ub.r., a wynik z prowizji i opłat - ze 148,5 do 126 mln zł.

Mocno spadła też wartość odpisów dokonanych przez grupę Getin Noble Bank - z 1,26 mld zł w 2017 roku do 741,7 mln zł w ub.r. O niektórych odpisach ujętych w raporcie za ub.r. Getin Noble Bank informował w ostatnich tygodniach. Firma odpisała 631,6 mln zł na poczet aktywów kredytowych i innych aktywów finansowych (głównie kredytów hipotecznych i detalicznych), 81,7 mln zł na portfel wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży oraz 22 mln zł z tytułu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych.

W połowie stycznia br. podano plan fuzji Idea Banku i Getin Noble Banku (większościowym akcjonariuszem obu jest Leszek Czarnecki), w efekcie której zniknie ta pierwsze marka. Oba banki od końca ub.r. prowadzą negocjacje z potencjalnymi inwestorami, w lutym kilku dopuszczono do tzw. due dilligence, czyli badania dokumentów finansowych i prawnych.

W związku z planowaną fuzją Getin Noble Bank odpisał 98 mln zł nierozliczonych strat podatkowych z lat poprzednich.

W efekcie strata netto grupy Getin Noble Bank wyniosła 453,4 mln zł, wobec 571,3 mln zł rok wcześniej.

W przypadku samego Getin Noble Banku w ub.r. wynik z odsetek wyniósł 1,17 mld zł (po spadku o 102,1 tys. zł w skali roku), wynik z tytułu odsetek - 90,7 mln zł (2,1 mln zł mniej niż w 2017 roku), a wynik pozostały (m.in. z dywidend i instrumentów finansowych) - 51,7 mln zł (wobec 107 mln zł rok wcześniej).

Natomiast wartość odpisów zmalała z 1,35 mld zł w 2017 roku do 777,4 mln zł w ub.r.

- Przychody z tytułu odsetek zmniejszyły się w 2018 roku o 11,2 proc. - głównym składnikiem przychodów odsetkowych są przychody z działalności kredytowej (80,5 proc. przychodów odsetkowych Banku), które w 2018 roku spadły o 9,5 proc. Obniżenie przychodów było neutralizowane w wyniku istotnego ograniczenia kosztów odsetkowych, które w 2018 roku obniżyły się o 14,3 proc. w stosunku do kosztów poniesionych w 2017 roku. Głównym składnikiem kosztów odsetkowych są koszty odsetek od zobowiązań wobec klientów, które w 2018 roku były niższe o 12,5 proc.. Czynnikiem determinującym zmianę przychodów i kosztów odsetkowych jest ograniczenie bazy depozytowo-kredytowej (sukcesywny spadek salda depozytów i kredytów) - podano w raporcie finansowym firmy.

Mniej pracowników, więcej na pensje, reklamy, prawników i doradców

W ub.r. wydatki grupy Getin Noble Bank na świadczenia pracownicze wyniosły 427,2 mln zł, wobec 399,2 mln zł rok wcześniej. Wynika to ze wzrostu kosztów wynagrodzeń.

Jednocześnie zmalała liczba pracowników etatowych - w całej grupie kapitałowej z 5 338 do 5 225, a w samym Getin Noble Banku - z 5 126 do 4 998.

Liczba oddziałów banku spadła o 36 do 209.

Z kolei koszty usług obcych zwiększyły się z 240,8 do 251,4 mln zł. Wydatki na wynajem i dzierżawę wzrosły minimalnie (do 91,6 mln zł), podobnie jak na inne usługi obce (do 27,4 mln zł), natomiast nakłady na usługi IT zmalały z 42,5 do 39,9 mln zł.

Znacząco w górę poszły natomiast koszty działań marketingowych (z 35,1 do 39,8 mln zł) oraz usługi prawne i doradcze (z 11,3 do 16,6 mln zł).

Getin Noble Bank i Idea Bank kryzys biznesowy przeżywały pod koniec ub.r., po tym jak Idea została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego na listę alertów w związku z nadużyciami przy dystrybucji obligacji GetBacku, a Leszek Czarnecki złożył zawiadomienie do prokuratury dotyczące ówczesnego szefa KNF (w „Gazecie Wyborczej” ujawniono nagranie ich rozmowy z końca marca ub.r.).

W konsekwencji kursy giełdowe obu banków mocno spadły, a wielu klientów zdecydowało się wycofać z nich depozyty. Getin i Idea mocno podniosły oprocentowanie lokat (z ok. 3 proc. do 3,5, a nawet 3,9 proc.), umożliwiły też zrywanie ich przed terminem bez utraty odsetek. W materiałach marketingowych podkreślały, że depozyty do wartości 100 tys. euro są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W połowie marca oba banki poinformowały, że w drugiej połowie listopada ub.r. pożyczyły z Narodowego Banku Polskiego 5,84 mld zł na zachowanie płynności płatniczej. Zwróciły te środki w styczniu i lutym br.

W sprawozdaniu grupy Getin Noble Bank zwrócono uwagę, że w konsekwencji wzrosły koszty pozyskiwania lokat. Napisano, że wydarzenia związane z KNF „wymagały zwiększenia atrakcyjności cenowej oferty, w szczególności w ramach promocyjnych stawek procentowych dla środków depozytowych, co w grudniu 2018 r. skutkowało podwyższeniem kosztu pozyskania i odnawiania lokat terminowych złotowych klientów detalicznych”.

- Działania te miały przede wszystkim na celu pozyskanie nowych środków depozytowych klientów w celu przywrócenia wskaźników płynności do optymalnego poziomu. Oznacza to, iż bank odnotowuje istotny wzrost kosztu finansowania portfela depozytowego - dodano.

W całym ub.r. koszt pozyskania przez Getin Noble Bank nowych oraz odnawiania zapadających lokat terminowych złotowych klientów detalicznych wyniósł 2,1 proc., co wobec 1,8 proc. rok wcześniej oznacza wzrost o 16,7 proc.

Natomiast łączny koszt pozyskania depozytów klientowskich wyniósł w ub.r. 1,8 proc., o 0,11 pkt proc. mniej niż w 2017 roku.

Getin Noble i Idea Bank nadal utrzymują promocyjne oprocentowanie lokat znacznie powyżej 3 proc. - w połowie kwietnia pierwszy bank oferował 3,4 proc., a drugi - do 3,5 proc.

- Wydarzenia z końca ubiegłego roku oraz zdolność operacyjna Getin Noble Banku do stawienia czoła tak niebywałej presji rynkowej, świadczą o zasadności zmian jakie wdrożyliśmy w ostatnich latach. Fundamentalna zmiana wizji biznesowej, oczyszczenie bilansu oraz unowocześnienie modeli operacyjnych, stworzyły sprawnie funkcjonującą organizację o dużym potencjale biznesowym - przekonuje Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

- O skuteczności realizowanej strategii świadczy fakt, iż już w I kwartale br. akwizycja nowych rachunków oraz sprzedaż kredytów gotówkowych osiągnęły poziomy najwyższe od 2016 roku. W tym samym okresie udało nam się przywrócić wskaźniki płynnościowe do poziomów rynkowych. Obecnie naszym największym wyzwaniem pozostają koszty podjętych działań oraz ich wpływ na przyszłe wyniki Banku - zapewnia.

Ubyło 11,5 mld depozytów klientów, 15 proc. więcej kredytów

Na koniec ub.r. saldo zobowiązań wobec klientów grupy Getin Noble Bank wynosiło 37,1 mld zł, o 11,5 mld zł mniej niż rok wcześniej (to 23,7 proc. w dół). Wartość depozytów terminowych (stanowiących 71,1 proc. bazy depozytowej) zmalał o 8,9 mld zł do poziomu 26,4 mld zł, a saldo na rachunkach bieżących i oszczędnościowych klientów - o 2,6 mld zł do 10,7 mld zł.

- Spadek salda był głównie efektem szumu medialnego w listopadzie 2018 roku oraz wytwarzanej atmosfery niepokoju i niepewności dotyczącej sytuacji finansowej banku - skomentowano w sprawozdaniu.

W ostatnim kwartale ub.r. osoby fizyczne wycofały z Getin Noble Banku 5,99 mld zł depozytów (to 16 proc. w dół) - 4,54 mld zł z rachunków bieżących i 1,45 mld zł z lokat. Depozyty klientów firmowych zmalały w tym okresie o 1,62 mld zł (czyli 29 proc.), z czego 1,41 mld zł przypadło na lokaty.

Natomiast jednostki budżetowe (czyli urzędy i instytucje ogólnokrajowe i samorządowe) wycofały 1,45 mld zł, czyli 47 proc., w tym 1,34 mld zł z lokat (ich wartość spadła aż o 84 proc.).

Natomiast suma bilansowa grupy Getin Noble Bank na koniec ub.r. wynosiła 49,9 mld zł, o 16,6 proc. mniej niż rok wcześniej. 80,8 proc. tej kwoty stanowiły należności z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom.

W ub.r. Getin Noble Bank udzielił kredytów o wartości 8,5 mld zł (99,95 proc. kredytów udzielono w złotych), o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. 32 proc. tej kwoty stanowiły kredyty korporacyjne (w tym leasingi), których wartość zwiększyła się w skali roku z 4,57 do 5,05 mld zł.

Natomiast łączna kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła z 1,58 do 1,97 mld zł, a kredytów samochodowych - z 1,24 do 1,49 mld zł. Wartość udzielonych kredytów hipotecznych była minimalna.

Za to we wcześniejszych latach Getin Noble Bank udzielił tak wielu kredytów hipotecznych, że nadal stanowią one zdecydowaną większość w jego bilansie. W skali roku wartość należności banku z tych kredytów zmalała z 28,4 do 27,2 mln zł.

Leszek Czarnecki dopłacił 390 mln zł do kapitału

Na koniec ub.r. zarówno Getin Noble Bank, jak i cała jego grupa kapitałowa nie spełniały wymogów połączonego bufora kapitałowego. Firma tłumaczy to podwyższeniem tych wymagań w 2017 roku (wprowadzono m.in. wyższe 150 proc. wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach).

Getin Noble Bank przyjął plan ochrony kapitału zatwierdzony w kwietniu ub.r. przez KNF. Zakłada on m.in. optymalizację bieżących wyników, przy jednoczesnej minimalizacji okresu niespełniania wymogów kapitałowych oraz koncentracji na budowie bazy kapitałowej w oparciu o fundusze Tier 1.

W ub.r. Leszek Czarnecki dokapitalizował Getin Noble Bank kwotą 390 mln zł, z czego 100 mln zł opłacono w ub.r., a zarejestrowano już w br. Natomiast w 2017 roku kapitał podstawowy banku wzrósł o 50 mln zł.

Czarnecki bezpośrednio i poprzez swoje spółki ma akcje stanowiące 62,8 proc. kapitału Getin Noble Banku. W czwartek na koniec sesji giełdowej kurs spółki wynosił niecałe 60 groszy, co dawało jej kapitalizację w wysokości 611 mln zł.

Od początku ub.r. akcje firm giełdowych biznesmena, głównie Getin Noble i Idea Banku, potaniały tak mocno, że według szacunków „Forbesa” jego majątek skurczył się z 2,19 mld zł przed rokiem do 765 mln zł. W konsekwencji Czarnecki tworzonej przez magazyn liście najbogatszych Polaków zsunął się z 13. na 65. miejsce.

Dołącz do dyskusji: Getin Noble Bank z 453 mln zł straty wskutek odpisów. Więcej na reklamy, o 17 proc. drożej pozyskiwane lokaty

17 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
marek
Rynek powinien zareagować spokojnie na raport Getin Banku. Tam są ludzie, którzy wiedzą co robią. Widać to po winikach ostatniego półrocza. Kluczowe wskaźniki dają powody do optymizmu.
odpowiedź
User
Rupert
Natomiast łączna kwota udzielonych kredytów konsumpcyjnych wzrosła z 1,58 do 1,97 mld zł, a kredytów samochodowych - z 1,24 do 1,49 mld zł. - to niech mi ktoś wyjaśni gdzie są niby problemy tego banku :)
odpowiedź
User
Daleki_Jones
Tego typu plany naprawcze nie mogą przejść bezboleśnie, co pokazuje ten raport. Nie zmienia to jednak faktu, że liczba sprzedanych produktów i ograniczenie kosztów ryzyka dają solidne podstawy do optymistycznego spojrzenia dla inwestoró
odpowiedź