SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Założenia polityki pieniężnej: Cel to 2,5 proc. inflacja, przy utrzymaniu wzrostu

W przyjętych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2012" podtrzymano politykę bezpośredniego celu inflacyjnego, który wynosi obecnie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości +/- 1 pkt proc., podano w dokumencie. RPP zapowiedziała, że polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu wzrostu gospodarczego.

Założenia polityki pieniężnej: Cel to 2,5 proc. inflacja, przy utrzymaniu wzrostu

"Polityka pieniężna jest jednoznacznie ukierunkowana na utrzymanie inflacji jak najbliżej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz przedziału wahań. Rozwiązanie takie ma umożliwić zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych, dzięki któremu bank centralny może rzadziej reagować zmianami parametrów polityki pieniężnej na ewentualne wstrząsy mające wpływ na poziom inflacji w danym okresie. W efekcie może się również zmniejszyć zmienność długoterminowych stóp procentowych" - czytamy w "Założeniach".

RPP podkreśliła, że w 2012 r. w gospodarce nieuniknione jest występowanie wstrząsów. W zależności od siły i kierunku oddziaływania wstrząsu oraz stopnia inercyjności oczekiwań inflacyjnych różna jest skala i okres odchylenia inflacji od przyjętego celu.

"W krajach o trwale niskiej inflacji bank centralny zazwyczaj nie reaguje na odchylenia inflacji od celu, jeśli uznaje je za przejściowe, i to nawet wówczas, gdy nie mieszczą się one w przedziale wahań wokół celu. Rada oceniając potrzebę reakcji na wstrząsy będzie jednak brała pod uwagę to, że w Polsce niskie oczekiwania inflacyjne nadal nie są dostatecznie utrwalone. Stopień zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych oddziałuje na skalę oraz trwałość wpływu wstrząsów popytowych i podażowych na inflację" - czytamy w komunikacie.

RPP zaznacza, że w 2012 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie rozwój sytuacji w gospodarce globalnej. Aktualne prognozy wskazują, że - po spowolnieniu w 2011 r. - w 2012 r. wzrost w gospodarce światowej pozostanie stabilny. Nasilenie się napięć na rynkach finansowych w ostatnim okresie oraz niekorzystne dane dotyczące sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych w I połowie br. zwiększają jednak niepewność co do perspektyw wzrostu gospodarki światowej.

"Zgodnie z aktualnymi prognozami, inflacja w większości krajów powinna się obniżyć w 2012 r., po przejściowym wzroście w 2011 r., wynikającym w dużej mierze ze wzrostu cen surowców na rynkach światowych. Ze względu na silne powiązania handlowe i finansowe ze strefą euro, wzrost gospodarczy w Polsce będzie w istotnym stopniu zależał od sytuacji gospodarczej w tym regionie. Aktualne prognozy wskazują, że wzrost gospodarczy w strefie euro w latach 2011-2012 będzie zbliżony do obserwowanego w 2010 r., przy znaczącym zróżnicowaniu poziomu aktywności gospodarczej w poszczególnych krajach" - czytamy dalej.

Po relatywnie silnym wzroście w latach 2010-2011, w 2012 r. prawdopodobnie nieco wolniej będzie rósł PKB w Niemczech, będących głównym odbiorcą polskiego eksportu. Oczekuje się, że w 2012 r. EBC będzie zaostrzał politykę pieniężną.

"W Polsce w 2012 r. można oczekiwać wzrostu PKB na poziomie niższym niż w latach 2010-2011, do czego przyczyniać się będzie umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro, zakończenie odbudowy zapasów przedsiębiorstw, działania obniżające deficyt sektora finansów publicznych, a także możliwe efekty zacieśnienia polityki pieniężnej w 2011 r." - kontynuuje Rada.

Rada przekonuje, że w 2011 r. można oczekiwać przyspieszenia wzrostu PKB w Polsce, który - podobnie jak wskazują wstępne dane za I połowę 2010 r. i prognozy na II połowę 2010 r. - będzie wspierany głównie przez popyt krajowy. Do przyspieszenia wzrostu o takiej strukturze w dużym stopniu może się przyczynić utrzymujący się wysoki wzrost inwestycji publicznych (głównie infrastrukturalnych o niskiej importochłonności), związanych ze spodziewanym znaczącym wykorzystaniem środków unijnych.

"Wsparciem dla wzrostu gospodarczego będzie prawdopodobnie też stabilna dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, jak również możliwe ożywienie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw. Oczekuje się, że stopniowa poprawa sytuacji gospodarczej głównych partnerów handlowych Polski wpłynie pozytywnie na wzrost eksportu, jednak ze względu na rosnący popyt krajowy w 2011 r. wkład eksportu netto do PKB będzie prawdopodobnie ujemny" - podkreślono w dokumencie.

Jednak według Rady polityka pieniężna jest prowadzona w warunkach niepewności, co wyklucza sprawowanie ścisłej kontroli nad przebiegiem procesów gospodarczych.

"Ta naturalna niepewność powoduje, że przy podejmowaniu decyzji w polityce pieniężnej konieczne jest uwzględnianie możliwie szerokiego zbioru informacji istotnych dla procesów inflacyjnych, a nie tylko wyników projekcji inflacji" - oceniono.

Według RPP, na przebieg procesów inflacyjnych w 2012 r. istotny wpływ będzie miała także sytuacja na krajowym rynku pracy. W szczególności dalszy wzrost popytu na pracę w warunkach prawdopodobnego wolniejszego wzrostu podaży pracy powinien prowadzić do stopniowego obniżania się stopy bezrobocia. W efekcie sytuacja na rynku pracy może oddziaływać w kierunku zwiększenia presji płacowej i wzrostu jednostkowych kosztów pracy.

"Ważnym uwarunkowaniem polityki pieniężnej w 2012 r. będzie kształt polityki fiskalnej. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej oraz przyjętym przez rząd dokumentem Program Konwergencji. Aktualizacja 2011, w 2012 r. ma być kontynuowany - rozpoczęty w 2011 r. - proces ograniczania nierównowagi w finansach publicznych.(...) Skala zacieśnienia fiskalnego, mierzona zmianą strukturalnego deficytu pierwotnego, ma w 2012 r. wynieść 2,6 pkt. proc. PKB. W świetle dotychczas przedstawionych działań konsolidujących oraz planowanego niewielkiego zmniejszenia deficytu budżetu państwa, osiągnięcie założonej na przyszły rok skali dostosowania fiskalnego jest jednak obarczone niepewnością" - czytamy w "Założeniach".

W opinii Rady, w 2012 r. można oczekiwać dalszego zwiększania akcji kredytowej. Jednocześnie ewentualne działania Komisji Nadzoru Finansowego, nakierowane na zmniejszanie ryzyka niestabilności systemu finansowego, mogą przejściowo wpływać ograniczająco na dynamikę akcji kredytowej w odniesieniu do poszczególnych sektorów.

RPP tradycyjnie zapewniła, że w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu Polski do mechanizmu ERM II, Rada dokona niezbędnych dostosowań strategii polityki pieniężnej oraz – w porozumieniu z Radą Ministrów – systemu kursowego do warunków wynikających z konieczności spełnienia kryteriów konwergencji niezbędnych do przyjęcia euro.

"Zdaniem Rady przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po spełnieniu niezbędnych warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych" - konkluduje dokument Rady.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Założenia polityki pieniężnej: Cel to 2,5 proc. inflacja, przy utrzymaniu wzrostu

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl