SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

CR Media odpowiada Broker FM

KPWiG bada czy raport CR Media dot. Brokera nie jest manipulacją. Tymczasem obie firmy rozmawiają ze sobą za pomocą komunikatów

Jak już informowaliśmy w piątek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) bada czy treść raportu CR Media Consulting na temat firmy Broker FM, właściciela Radia RMF FM oraz okoliczności jego ujawnienia nie są złamaniem ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi".

Raport CR Media Consulting poddaje w wątpliwość plany rozwojowe Brokera (więcej). W czwartek Broker FM wydał specjalny komunikat w którym ustosunkował się zarzutów CR Media (więcej). W piątek w specjalnym komunikacie na zarzuty Brokera odpowiedziała firma CR Media.:

"Niniejsze oświadczenie jest odpowiedzią autorów Ad.media Raportu na komentarz Zarządu Broker FM S.A. dotyczący opublikowanego przez CR Media Consulting S.A. raportu na temat Grupy Kapitałowej Broker FM. Nie komentujemy w nim nie merytorycznych opinii i insynuacji.

1. Autorzy raportu nigdzie nie kwestionowali prawdziwości danych zawartych w prospekcie emisyjnym Broker FM S.A. Zarówno prospekt emisyjny jak i Ad.media Raport w części dotyczącej wartości rynku reklamy radiowej, udziałów w rynku reklamy radiowej, udziałów w rynku słuchalności i power ratio opierają się na danych szacunkowych, bowiem nie istnieje realna możliwość określenia ich poziomu z całkowitą pewnością. Każdy szacunek - przy zachowaniu poprawności metodologicznej jego obliczeń - jest równie uprawniony i stanowi wyraz opinii jego autora na temat stanu rynku. Autorzy raportu oraz Zarząd Broker FM S.A. są całkowicie zgodni co do sposobu szacowania udziału w rynku słuchalności (określanego na podstawie pomiaru słuchalności metodą reprezentacyjną realizowanego przez instytut badawczy SMG/KRC A Millward Brown Company). Różni ich natomiast sposób szacowania wartości rynku reklamy radiowej a co za tym idzie - poziom szacowanych udziałów w rynku reklamy i wskaźnika power ratio. W raporcie szeroko omówiliśmy różnice w definicjach i sposobie szacowania udziału w rynku reklamy radiowej przez CR Media Consulting i Broker FM, które powodują rozbieżności w szacunkach prezentowanych w Ad.media Raporcie i prospekcie emisyjnym (s. 16 Ad.media Raport - Broker FM).

2. Wydawca raportu jest CR Media Consulting S.A. nie jest - co sugeruje Zarząd Broker FM utożsamiając spółkę CR Media S.A. ze spółką CR Media Consulting S.A. - właścicielem spółki Ad.point Sp. z o.o., posiadającej grupę lokalnych stacji radiowych. CR Media Consulting S.A. nie jest pośrednio ani bezpośrednio udziałowcem Ad.point Sp. z o.o. Związku pomiędzy tymi dwoma podmiotami autorzy raportu jednak nie ukrywają informując o jego naturze w informacji o CR Media Consulting (s. 4 Ad.media Raport - Broker FM).

3. W przekonaniu autorów obiektywizm analityczny nie zależy - jak sugeruje Zarząd Broker FM S.A. - od natury związku między spółkami lecz od natury analityków i ich etyki zawodowej. Braku obiektywizmu analitycznego Zarząd Broker FM nie zarzucał nam w prospekcie emisyjnym kilkakrotnie powołując się na szacunki i prognozy autorstwa CR Media Consulting dotyczące rynku mediów (s. 99, 105, 106, 184 prospektu emisyjnego). Obiektywizm analityków CR Media Consulting docenił również - obsługujący ofertę publiczną - Millennium Dom Maklerski, szeroko wykorzystując szacunki i prognozy autorów oraz samą treść Ad.media Raportu (s. 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 43, 44, 52, 55 Raportu analitycznego Broker FM przygotowanego przez Millennium Dom Maklerski)

4. Pomiędzy CR Media Consulting S.A. bądź CR Media S.A. a Broker FM S.A. nie występuje konflikt interesów. Przeciwnie - CR Media S.A. i Broker FM S.A. wiążą wspólne interesy handlowe, o których informuje prospekt emisyjny wymieniając CR Media S.A. jako jednego z najważniejszych odbiorców Broker FM S.A. i Grupy Kapitałowej Broker FM S.A. i jedynego, który w latach 2001-2003 przekraczającego corocznie 10% udziału w przychodach ze sprzedaży spółki (s. 110 prospektu emisyjnego). Również w I kwartale b.r. obroty obu spółek przekroczyły ten próg. Ponadto CR Media S.A. nie ma również interesu w obniżeniu rynkowej wyceny aktywów Grupy Kapitałowej Broker FM, gdyż miałaby ona pośrednio wpływ na wycenę aktywów radiowych Ad.point Sp. z o.o.

5. Nadużyciem jest twierdzenie Zarządu Broker FM, iż "dane zawarte we wcześniejszych raportach tej firmy (CR Media Consulting - przyp. MC) rozmijały się z rzeczywistością" (Komentarz Zarządu, s. 1). Broker FM porównuje nasz szacunek wartości przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego RMF FM za rok 2003 (89,4 mln zł) ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Broker FM S.A. (108,3 mln zł), pomijając fakt, iż nasz szacunek dotyczy przychodów pomniejszonych o wartość transakcji barterowych realizowanych przez Grupę Kapitałową Broker FM, co zostało zaznaczone w treści raportu (s. 16 Ad.media Raport - Broker FM). Nasze szacunki - wbrew twierdzeniom Zarządu Broker FM - nie odbiegają znacznie od danych ze sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. Oszacowany przez nas poziom przychodów RMF FM z reklamy w 2003 roku (89,4 mln zł - s.17 Ad.media Raport - Broker FM) jest nieznacznie wyższy od raportowanego przez emitenta poziomu sprzedaży czasu reklamowego Radia RMF FM (87,7 mln zł - s. 85 prospektu emisyjnego) przez Broker FM S.A. Autorzy szacują, iż pozostała sprzedaż (20,6 mln zł) odpowiadała transakcjom barterowym (szerzej w punkcie 10 poniżej). Tak nieznaczny poziom błędu w oszacowaniu rzeczywistych gotówkowych przychodów ze sprzedaży czasu Radia RMF FM jest potwierdzeniem trafności naszych oszacowań.

6. Nieprawdą jest, iż prognozy wzrostu prezentowane w rozdz..2 Ad.media Raport - Broker FM nie zawierają źródeł i podstaw naszych szacunków. Źródła danych cennikowych opisane są w części pt. Metodologia raportu, natomiast przesłanki, na jakich oparto prognozy opisane zostały skrótowo w treści raportu (s.11-13 Ad.media Raport - Broker FM). Ponadto w treści zawarto odesłanie do aktualnej edycji Ad.media Raportu, która zawiera bardziej obszerne omówienie podstaw wszelkich prognoz (s.11 Ad.media Raport - Broker FM), co jest uzasadnione zważywszy, iż edycja specjalna poświęcona Broker FM stanowiła dodatek do aktualnej standardowej edycji raportu. Nadto warto zauważyć, iż Broker FM i CR Media Consulting nie różnią się drastycznie w ocenie perspektyw rozwoju rynku reklamy w Polsce (szczególnie w krótkim okresie), co również zostało zauważone w raporcie.

7. Nieprawdą jest, że autorzy raportu kwestionują wiarygodność danych na temat rynku reklamowego firmy Expert Monitor. Zwrócili jednak uwagę na fakt, iż analiza dynamiki wartości rynku reklamy radiowej na podstawie danych monitoringu tej firmy prowadzi do błędnych wniosków na temat jego kształtowania się w ostatnich latach, ze względu na rosnącą ilość stacji radiowych wchodzących w skład monitoringu (s.12 Ad.media Raport - Broker FM). Na tę samą wadę monitoringu Expert Monitor zwraca uwagę Broker FM w prospekcie emisyjnym twierdząc, iż "trudno sformułować jednoznaczne wnioski dotyczące ewolucji udziałów w rynku w związku z faktem stopniowego dodawania do listy monitorowanych stacji lokalnych kolejnych podmiotów" (s. 103 prospektu emisyjnego).

8. Nieprawdą jest, że Expert Monitor nie dokonuje - jak twierdzi Zarząd Broker FM w Komentarzu - szacunków wartości netto rynku reklamy radiowej. Z szacunków Expert Monitor dotyczących wartości netto przychodów reklamowych poszczególnych rozgłośni radiowych korzysta Millennium Dom Maklerski w swoim Raporcie Analitycznym o Broker FM (s. 29, 30, 31). Również wskazywane przez Zarząd Broker FM raporty firm zagranicznych (Zenith Optimedia, WARC) bazują na szacunkach wartości netto rynku reklamy. Ponadto znaczenie informacji o wartości netto rynku reklamy doceniają firmy mediowe notowane na polskiej giełdzie (patrz raport roczny 2003, Agora S.A.), dokonując samodzielnie ich oszacowań, pomimo braku pełnej informacji na temat stosowanych na rynku upustów.

9. CR Media Consulting korzysta z danych monitoringu reklamy radiowej realizowanego przez CR Media S.A. z dwóch podstawowych przyczyn. Po pierwsze, obejmuje on większą liczbę stacji radiowych niż monitoring Expert Monitor. Po drugie, dobór monitorowanych stacji odbywa się w bardziej bezstronny sposób - obejmowane są nim największe stacje z monitorowanego rynku lokalnego. W skutek tego poszczególne grupy radiowe funkcjonujące na polskim rynku są bardziej sprawiedliwie reprezentowane w monitoringu CR Media niż Expert Monitor, który obejmuje pomiarem wszystkie 24 stacje należące do ZPR, ale tylko 12 z 27 stacji Agory, 4 z 9 stacji Ad.pointu, 8 z 21 stacji Plusa (dane za prospektem emisyjnym). Efektem takiego a nie innego składu monitoringu Expert Monitor jest - według autorów raportu - ewidentnie fałszywe oddanie udziałów w rynku poszczególnych podmiotów tj. względne zawyżenie udziału ZPR i zaniżenie pozostałych grup radiowych, czego prospekt emisyjny nie komentuje.

10. Poziom wymiany barterowej autorzy szacują na podstawie szczegółowej analizy reklam dotyczących innych mediów emitowanych wzajemnie przez poszczególne podmioty. Tak przygotowane szacunki dotyczące wartości transakcji barterowych realizowanych przez Grupę Kapitałową Broker FM pozytywnie weryfikuje prospekt emisyjny. Na podstawie analizy informacji w nim zawartych można domniemywać, iż niemal cała sprzedaż czasu reklamowego Radia RMF FM realizowana przez ART FM odpowiada transakcjom barterowym:

a. Zarząd Broker FM pisze w prospekcie emisyjnym, iż: "Pozyskiwaniem reklamodawców dla RMF FM zajmuje się przede wszystkim Broker FM S.A. Część reklam o charakterze wymiany barterowej pozyskiwana jest przez ART FM Sp. z o.o. (barter promocyjny) i w niewielkim stopniu bezpośrednio przez Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o." (s. 6 i 87 prospektu emisyjnego).

b. W części dotyczącej istotnych umów zawartych przez poszczególne podmioty grupy opisywany jest przedmiot umów pomiędzy: Broker FM S.A. a Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. (kompleksowa obsługa pozyskiwania reklamodawców i sprzedaży usług reklamowych realizowanych w Programie RMF FM - s. 113 prospektu emisyjnego) oraz ART FM a Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. (obsługa promocyjno-reklamowa RMF FM oraz działania kreatywno-artystyczne związane z promocją RMF FM - s. 135).

c. W części dotyczącej istotnych umów zawartych przez ART FM Sp. z o.o. prospekt wymienia kontrakty z innymi podmiotami będącymi właścicielami mediów, które dotyczą sprzedaży czasu reklamowego Radia RMF FM. Opis wszystkich umów zawiera klauzule typowe dla umów barterowych np.: "rozliczenie następuje przez wymianę faktur", "strony zobowiązują się wykorzystać uzyskane limity świadczeń reklamowych do dnia", "strony zobowiązują się wzajemnie do realizacji świadczeń reklamowych, o tej samej wartości", "rozliczenie umowy następuje w drodze barterowej wymiany wzajemnych świadczeń", "strony wyłączyły możliwość rozliczeń pieniężnych" (s. 135 - 139 prospektu emisyjnego). Emitent wymienia ponadto jedną umowę (w fazie negocjacji), co do której zaznacza, iż rozliczenie nastąpi w formie gotówkowej. Dotyczy ona jednak zakupu czasu reklamowego w telewizji TVN na potrzeby promocji Radia RMF FM a nie sprzedaży gotówkowej czasu reklamowego Radia RMF FM.

Brak dodatkowej informacji w prospekcie emisyjnym na temat skali wymiany barterowej uniemożliwia jej dokładne określenie pozostawiając analitykom dokonanie jej oszacowania na podstawie zawartych tam informacji. Godną pochwalenia praktykę informowania o skali wymiany barterowej przyjęła inna publiczna spółka mediowa tj. ITI (s. 42, 77 i 79 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003 Grupy ITI).

11. Autorzy raportu szacują poziom rabatów udzielanych przez media na podstawie informacji uzyskanych przez CR Media Consulting w wyniku działalności jako znaczący pośrednik na rynku reklamy radiowej. Jako wieloletni obserwator tego rynku, CR Media Consulting ma również świadomość odmiennej - jak słusznie zwrócił uwagę Zarząd Broker FM - strategii sprzedaży Broker FM i EuroZet oraz różnorodnych technik rabatowych. Pomimo, iż CR Media Consulting nie posiada dokładnych informacji o wszystkich transakcjach zawieranych na rynku, to nasze szacunki uważamy za wiarygodne i celowe - z punktu widzenia analizy sytuacji na rynku - przybliżenie rzeczywistych poziomów wydatków reklamowych. Warto zaznaczyć, iż szacunków poziomu rabatów dokonuje również m.in. firma Expert Monitor, która nie działa bezpośrednio na rynku mediów. Co więcej ich szacunki - podobnie jak nasze, a inaczej niż sugeruje Zarząd Broker FM - świadczą o tym, że w roku 2003 poziom rabatów w RMF FM był wyższy niż przeciętnie i wyższy niż w Radio ZET (RMF FM - 61,8%, Radio Zet - 57,9%, Rynek ogółem - 60,0%; obliczenia na podstawie danych Expert Monitora zawartych na s. 29 Raportu analitycznego Broker FM przygotowanego przez Millennium Dom Maklerski).

12. Problem priorytetów w realizacji projektów inwestycyjnych, których finansowanie miałoby pochodzić głównie ze środków uzyskanych z emisji akcji serii D jest ujęty w prospekcie emisyjnym niejednolicie. Na stronach 24-25 prospektu przyporządkowuje poszczególnym projektom kolejne priorytety, aby na stronie 189 prospektu stwierdzić, iż "w przypadku pozyskania niższej od zakładanej kwoty środków z emisji Akcji Serii D, Emitent w pierwszej kolejności rozważy rezygnację z realizacji (...) akwizycji wybranych stacji radiowych na rynkach zagranicznych, a pozostałe działania inwestycyjne będzie realizował przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania". To ostatnie stwierdzenie sugeruje, iż emitent będzie realizował wszystkie projekty z wyjątkiem akwizycji zagranicznych - niezależnie od wcześniej określonych priorytetów - wspomagając się finansowaniem zewnętrznym. Zważywszy na tę nieścisłość autorzy raportu przyjęli, iż na akwizycję w ramach projektu RMF Maxxx, emitent przeznaczy taką część środków z emisji akcji serii D według ustalonego przedziału cenowego (czyli maksymalnie 14 mln zł z 29,4 mln zł) jak planowano przy wcześniej oczekiwanych przychodach z tej emisji (23 mln zł z 50 mln zł). Warto również zauważyć, że w chwili obecnej możliwości rezygnacji emitenta z realizacji wydatków inwestycyjnych związanych z projektami innymi niż RMF Maxxx (o niższym priorytecie) są ograniczone zawartymi umowami (system do planowania kampanii - umowa zawarta, system CRM - umowa w trakcie zaawansowanych negocjacji, projekt Muzac - zawarta umowa z odbiorcą programu) lub uczestnictwem w procesie koncesyjnym dotyczącym projektu RMF Classic (rezygnacja z udzielonej koncesji radiowej byłaby wydarzeniem niemalże bez precedensu, a w przeciwnym wypadku powstaje konieczność uiszczenia opłat koncesyjnych i uruchomienia nadawania programu).

13. W swoich szacunkach dotyczących projektu RMF Classic autorzy założyli - zgodnie z informacją zawartą w raporcie i podobnie jak uczynił to emitent w prospekcie emisyjnym - iż emitent otrzyma koncesje we Wrocławiu i Gdańsku. Fakt, iż grupa radiowa Ad.point uczestniczy w tym samym procesie koncesyjnym nie wpłynął więc na obiektywizm analityczny autorów - czytamy w komunikacie CR Media.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: CR Media odpowiada Broker FM

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl