SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

INFO-TV-FM może startować z DVB-H

Prezes UKE podpisał 26 czerwca 2009 r. decyzję w sprawie rezerwacjiczęstotliwości z zakresu 470-790 MHz przeznaczonych do świadczeniaaudiowizualnych usług medialnych na obszarze całego kraju (DVB-H)dla spółki INFO-TV-FM.

INFO-TV-FM może startować z DVB-H

INFO-TV-FM została uprawniona do wykorzystaniazarezerwowanych częstotliwości w okresie do 31 maja 2015 roku naobszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 1 czerwca 2015 roku do31 grudnia 2023 roku na obszarze całego kraju.

Info-TV-FM musi teraz w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzjizapłacić 15.105.600 zł za dokonanie rezerwacjiczęstotliwości.


Zgodnie z podjętymi w ramach konkursu zobowiązaniami spółkaINFO-TV-FM została zobowiązana do:

1) Rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz rozpoczęciakomercyjnego hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych,w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych zich wykorzystaniem, rozumianego jako moment ogłoszenia równej iniedyskryminacyjnej oferty hurtowej przy jednoczesnym umożliwieniuodbioru użytkownikom końcowym na obszarach, na których nastąpiłorozpoczęcie wykorzystywania częstotliwości nie później niż wterminie trzech miesięcy od dnia otrzymania rezerwacjiczęstotliwości.

2) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokryciekolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym doświadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80%obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 10obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2009.

3) Osiągnięcia tempa rozwoju sieci rozumianego jako pokryciekolejnych obszarów rezerwacji sygnałem radiowym niezbędnym doświadczenia usługi hurtowej na poziomie co najmniej 79dB ?V/m w 80%obszaru rezerwacji, liczonego zgodnie z metodą ITU-R P.1546 na 31obszarach wykorzystywania częstotliwości na koniec roku 2011.

4) Zachowania minimalnego procentowego udziału programówradiofonicznych lub telewizyjnych w sygnale multipleksu, nieniższego niż 66%. Udział procentowy poszczególnych składnikówmultipleksu powinien być wyznaczany jako stosunek arytmetycznejśredniej przepływności chwilowych, przypadającej na strumienietransportowe poszczególnych przekazów, mierzonej na wejściumodulatora w okresie 1 miesiąca do maksymalnej przepływnościbitowej multipleksu na wejściu modulatora, na zdekodowanej warstwieIP.

5) Uiszczenia jednorazowej opłaty za dokonanie rezerwacjiczęstotliwości w wysokości zadeklarowanej w ofercie złożonej wkonkursie, tj. w wysokości 15 105 600 zł (słownie: piętnastumilionów stu pięciu tysięcy sześciuset złotych) w terminie 14 dni,licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, na rachunek bankowyUrzędu Komunikacji Elektronicznej.

6) Hurtowego oferowania audiowizualnych usług medialnych, w tymrozprowadzanych programów radiofonicznych lub telewizyjnych,oferowanych z wykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją,przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach równych, jawnych,oraz niedyskryminacyjnych, przez przedstawienie i opublikowaniejednolitej oferty hurtowej, zawierającej w szczególności warunki izasady, w tym techniczne i ekonomiczne, współpracy z operatoremoraz wszystkie inne elementy niezbędne do zawarcia umowy na hurtoweświadczenie audiowizualnych usług medialnych oraz właściwegowykonywania takiej umowy. Oferta powinna zawierać jednakowe warunkiw porównywalnych okolicznościach, a także zawierać postanowieniazapewniające oferowanie usług oraz udostępnianie informacji nawarunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnegoprzedsiębiorstwa, lub w stosunkach z podmiotami zależnymi w oparciuo jednolitą ofertę dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

7) Detalicznego świadczenia audiowizualnych usług medialnych, wtym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych zwykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją, w tym we własnymimieniu, wyłącznie za pośrednictwem wyodrębnionej spółkizależnej.

8) Oferowania hurtowego audiowizualnych usług medialnych, w tymrozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, zwykorzystaniem częstotliwości objętych rezerwacją na obszarzecałego kraju, zawierających:

a) co najmniej 16 programów radiofonicznych lubtelewizyjnych;

b) od co najmniej 16 unikalnych dostawców audiowizualnych usługmedialnych, w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii itelewizji;

c) przy zapewnieniu, że żaden z dostawców audiowizualnych usługmedialnych w tym nadawców w rozumieniu ustawy o radiofonii itelewizji oraz żaden z podmiotów z nim powiązany nie możeprzekroczyć maksymalnego poziomu udziału programów radiofonicznychlub telewizyjnych w sygnale multipleksu powyżej 50%, obliczonegozgodnie z zapisem wskazanym w pkt 4).

9) Świadczenia usług, przez cały okres obowiązywania rezerwacjiczęstotliwości, zgodnie ze zobowiązaniami odnośne oferty hurtowejokreślonymi w pkt 6) oraz zgodnie ze zobowiązaniami odnośniezawartości programowej określonymi w pkt 8).

10) Oferowania programów radiofonicznych lub telewizyjnych,uwzględniając pozaekonomiczne interesy narodowe dotyczące kultury,języka i pluralizmu mediów, których treść jest zgodna znastępującymi obowiązkami i zakazami przewidzianymi przepisamiprawa polskiego oraz międzynarodowego:

"w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają conajmniej 33% kwartalnego czasu nadawania programu na audycjewytworzone pierwotnie w języku polskim, z wyłączeniem serwisówinformacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych,przekazów tekstowych i teleturniejów;
"w przypadku programów radiofonicznych lub telewizyjnych, nadawcyprzeznaczają co najmniej 33% kwartalnego czasu nadawania wprogramie utworów słowno - muzycznych na utwory, które sąwykonywane w języku polskim;
"w przypadku programów telewizyjnych, nadawcy przeznaczają ponad50% kwartalnego czasu nadawania programów na audycje europejskie, zwyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży,transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów;
"w przypadku programów telewizyjnych nadawcy przeznaczają conajmniej 10% kwartalnego czasu nadawania na audycje europejskiewytworzone przez producentów niezależnych, z wyłączeniem serwisówinformacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych,przekazów tekstowych i teleturniejów;
"zasadami dotyczącymi reklamy, telesprzedaży i sponsoringu;
"zakazem propagowania działań sprzecznych z prawem, polską racjąstanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobremspołecznym, w szczególności treści dyskryminujących ze względu narasę, płeć lub narodowość;
"wymogami w zakresie poszanowania przekonań religijnych odbiorców,a zwłaszcza chrześcijańskiego system wartości;
"zakazem sprzyjania zachowaniom zagrażającym zdrowiu lubbezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowiskunaturalnemu;
"zakazem oferowania treści zagrażających fizycznemu, psychicznemulub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierającychtreści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponującychprzemoc.

11) W przypadku treści innych niż wymienione powyżej w punkcie 10,a które mogą wywrzeć negatywny wpływ na fizyczny, psychiczny lubmoralny rozwój małoletnich, podjęcia działań, które ogranicządostęp do tych treści.

12) Zapewnienia minimalnego procentowego udziału usługdodatkowych w sygnale multipleksu w wysokości 5%, obliczonegozgodnie z zapisem w pkt 4), przy czym usługą dodatkową jest usługainna niż programy radiofoniczne lub telewizyjne w szczególnościtaka jak elektroniczny przewodnik po oferowanych audiowizualnychusługach medialnych, w tym rozprowadzanych programachradiofonicznych lub telewizyjnych, albo dodatkowe treściinformacyjne towarzyszące audiowizualnym usługom medialnym.

Wyżej wymieniona decyzja jest pierwszą rezerwacją częstotliwościprzeznaczonych do świadczenia audiowizualnych usług medialnych, wtym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych naobszarze całego kraju, w technologii DVB-H, w radiokomunikacyjnejsłużbie radiodyfuzyjnej wydaną przez polskiego regulatora.

Źródło: UKE

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: INFO-TV-FM może startować z DVB-H

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl