SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

KPWiG przyjrzy się Broker FM

KPWiG bada czy raport CR Media dot. Brokera nie jest manipulacją

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) poinformowała, że bada czy treść raportu CR Media Consulting na temat firmy Broker FM, właściciela Radia RMF FM oraz okoliczności jego ujawnienia nie są złamaniem ustawy „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” – poinformowała agencja Reutera.

Raport CR Media Consulting poddaje w wątpliwość plany rozwojowe Brokera (więcej). W mediach pojawiły się przy tym spekulacje, że autorzy raportu chcą skłonić RMF do fuzji ze swą firmą prowadzącą niewielką sieć stacji radiowych.

KPWiG zwróciła się do oferującego akcje Brokera FM i samej spółki z prośbą o odniesienie się do treści raportu, a także do samych jego autorów o dodatkowe wyjaśnienia.

W opublikowanym po południu komunikacie Broker FM czytamy:

- W związku z opublikowanym w 16 czerwca raportem specjalnym CR Media Consulting, dotyczącym Grupy Kapitałowej BROKER FM, Zarząd Grupy oświadcza, że wszystkie dane zawarte w prospekcie emisyjnym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informację o Emitencie i papierach wartościowych będących przedmiotem publicznej oferty są prawdziwe. Jednocześnie Zarząd kategorycznie nie zgadza się ze stwierdzeniem zawartym we wstępie raportu, że może on być „przewodnikiem i komentarzem do materiałów zawartych w prospekcie emisyjnym, materiałów dla inwestorów oraz opublikowanych przez domy maklerskie analiz i wycen BROKER FM S.A.”

Nawiązując do części raportu opisującej grupę CR Media, Zarząd Grupy BROKER FM zwraca uwagę, iż autorzy raportu pominęli istotny fakt, że CR Media S.A. jest właścicielem spółki Ad.Point Sp. z o.o., która posiada sieć 9 stacji radiowych, a tym samym prowadzi działalność konkurencyjną wobec BROKER FM S.A. W związku z tym stwierdzenia i szacunki zawarte w raporcie pozbawione są analitycznego obiektywizmu, a przygotowane zostały w warunkach ewidentnego konfliktu interesów.

Zarząd Broker FM ma świadomość, że dalsza część niniejszego oświadczenia jest szczegółowym odniesieniem i komentarzem do kwestii zawartych w raporcie CR Media, który nie jest powszechnie dostępny dla inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne związane z zakupem w ofercie publicznej akcji serii C i D spółki Broker FM S.A. Wspomniany raport był bezpłatny i powszechnie dostępny jedynie w dniu wczorajszym i to tylko przez kilka godzin. Obecnie Zarząd Broker FM S.A. ma świadomość faktu, że część wyjaśnień może być nieczytelna dla inwestorów. ponieważ odnosi się do zagadnień, które zawarte są w dokumencie mogącym służyć jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych, udostępnianym jedynie odpłatnie subskrybentom CR Media Consulting.

Zarząd Broker FM pragnie zaznaczyć, że prognozowane dane, bazujące na wiedzy i doświadczeniu analityków CR Media Consulting, zawarte we wcześniejszych raportach tej firmy rozmijały się z rzeczywistością. Na przykład w raporcie „AdMedia Raport. Rynek reklamy radiowej w Polsce. Prognoza 2003-2005”, opublikowanym w lutym 2004 roku, na stronie 39, tabela 20, firma CR Media Consulting szacowała wielkość przychodów netto ze sprzedaży czasu reklamowego RMF FM za 2003 rok na kwotę 89,4 mln zł. W rzeczywistości przychody te osiągnęły poziom 108,3 mln zł, co wynika z zaudytowanych danych, opublikowanych na stronie 3, w tabeli nr 1 w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

Ustosunkowując się do merytorycznych części raportu CR Media Consulting, Zarząd Grupy BROKER FM oświadcza co następuje:

1. W punkcie nr 2 pt. „Rynek reklamy ogółem i rynek reklamy radiowej” prognozy wzrostu tego rynku przedstawione przez CR Media Consulting nie zawierają źródeł i podstaw tych szacunków. Prognoza wzrostu rynku reklamowego Zarządu Broker FM, została oparta na obserwacjach i analizach rynków mediowych, krajów wcześniej wchodzących do Unii Europejskich, o czym Zarząd informuje w Prospekcie Emisyjnym oraz podczas spotkań z inwestorami.

2. W punkcie nr 2 pt. „Rynek reklamy ogółem i rynek reklamy radiowej” analitycy CR Media Consulting wielokrotnie podważają wiarygodność danych dotyczących rynku reklamowego gromadzonych przez firmę Expert Monitor. Jednak z danych tej firmy korzysta od wielu lat znakomita większość liczących się podmiotów medialnych w Polsce (m.in. Eurozet, właściciel Radia Zet). W oparciu o dane tej firmy publikowane są również raporty liczących się instytutów zagranicznych (m.in. Zenith Optimedia, WARC). Dlatego też Zarząd Broker FM powołuje się w Prospekcie Emisyjnym na dane tego niezależnego instytutu badawczego. Ta renomowana instytucja świadomie, z przyczyn metodologicznych nie podaje wartości netto rynku reklamy radiowej z powodu braku wiarygodnych danych, dotyczących rabatów udzielanych przez poszczególne podmioty.

Z tego względu Zarząd Broker FM S.A. uważa że nieprawdziwe są dane CR Media Consulting, dotyczące wartości radiowego rynku reklamowego. Analitycy tej firmy piszą na stronie 12: „Wielkość wydatków na reklamę w roku 2003 szacuje się na 326,7 mln zł.” i dalej wskazują, w odnośniku na tej samej stronie, że jest to: „Wartość w ujęciu rzeczywistym, po odjęciu upustów udzielonych reklamodawcom; dodatkowo odejmowane są tzw. „bartery promocyjne”, czyli transakcje wymiany usług reklamowo-promocyjnych pomiędzy mediami, nie stanowiące realnego przypływu gotówki”.

Zarząd Broker FM oświadcza, że w transakcjach z mediami realizuje wpływy barterowe jak - i równocześnie - gotówkowe (w różnych proporcjach).

Oczywisty brak możliwości dostępu analityków CR Media Consulting do takich szczegółowych danych, dotyczących przepływów gotówkowych, chronionych tajem- nicą handlową, w znaczący sposób zaniża wartość rynku reklamy radiowej. Dlatego też oszacowana przez Broker FM wartość netto rynku reklamy radiowej (349 mln zł – patrz materiały dla inwestorów na stronie internetowej www.broker.fm.pl) jest bez wątpienia bardziej wiarygodna.

3. W punkcie nr 3 pt. „Pozycja RMF FM na rynku radiowym” na stronie 16 raportu analitycy CR Media Consutling próbują podważyć dane prezentowane w prospekcie emisyjnym i materiałach informacyjnych przeznaczonych dla inwestorów, dotyczące udziału w radiowym rynku reklamowym, a tym samym podważyć wartość przychodów z reklamy uzyskiwanych przez RMF FM. Jest to kwestia złożona, dlatego zostanie wyjaśniona w kolejnych podpunktach:

a. Obie firmy (CR Media i Expert Monitor) różnią się w danych dotyczących wartości rynku reklamy radiowej brutto. Firma CR Media w raporcie AdMedia (luty 2004) wskazała, iż w roku 2003 wartość brutto rynku reklamy radiowej wyniosła 887,3 mln zł, wobec 914,6 mln zł wykazywanych przez Expert Monitor. Po odliczeniu autopromocji, wielkości te kształtują się odpowiednio: 839,7 mln zł (CR Media) i 872,2 mln zł (Expert Monitor).

b. W związku z powyższym znaczną różnicę wykazują wyniki pomiarów wartości reklam brutto w RMF FM i Radiu Zet. Obliczany na podstawie danych poszczególnych firm monitorujących, udział w rynku dwóch komercyjnych stacji ogólnopolskich kształtuje się następująco:

i. Expert Monitor (brutto, bez autopromocji)

1. RMF FM: wartość: 284,5 mln zł, w związku z czym udział wynosi 32,6%;

2. Radio ZET: wartość: 227,9 mln zł, w związku z czym udział wynosi 26,1%;

ii. CR Media (brutto, bez autopromocji)

1. RMF FM: wartość: 259,1 mln zł, w związku z czym udział wynosi 30,9%;

2. Radio ZET: wartość: 219,3 mln zł, w związku z czym udział wynosi 26,1%;

Rabaty szacowane przez analityków CR Media Consulting są niewiarygodne, przez co zaprezentowane w raporcie na stronie 16 w tabeli nr 4 udział RMF FM w rynku reklamy radiowej na poziomie 27,4% w 2003 roku jest nieprawdziwy, bowiem oparty na błędnych, arbitralnie przyjętych założeniach, co do poziomu udzielanych przez stacje radiowe rabatów. Według Zarządu, udział stacji RMF FM w rynku reklamy radiowej wynosił w 2003 roku 32,6%.

4. Na stronie 16, w tabeli nr 5 analitycy CR Media Consulting zamieszczają kalkulowane przez nich dane dotyczące wskaźnika „Power Ratio”, przy czym przyjmują jako podstawę do analizy wskazane wyżej wielkości – pochodzące z dwóch różnych źródeł (niezależnego instytutu i aktywnego gracza na rynku radiowym), w zestawieniu z jednym źródłem danych dotyczącym rynku słuchalności (SMG/KRC A Millward Brown Company). Wobec tego oczywistym jest uzyskanie różnych wyników działań arytmetycznych na tych danych, w tym również wskaźnika Power Ratio (obliczonego w materiałach BROKER FM S.A. na podstawie danych Expert Monitor, pomniejszonych o autopromocję).

5. Na stronie 18 raportu CR Media Consulting stwierdzono, że radio RMF FM w okresie styczeń-maj 2004 utraciło pozycję lidera na rynku reklamy radiowej na rzecz Radia ZET. Obliczenia CR Media Consulting, dotyczące barterów promocyjnych, zamieszczone na stronie 17 w tabeli 6, są z założenia – jak już wskazano w punkcie 2 niniejszego Oświadczenia -błędne. Radio RMF FM realizuje zamówienia reklamowe mediów na zasadach gotówkowych i – równocześnie - barterowych. Oznacza to, że stwierdzenie CR Media Consulting dotyczące utraty pozycji lidera przez stację RMF FM jest nieprawdziwe.

6. Na stronie 19 raportu analitycy CR Media Consulting stawiają tezę, iż „średnie upusty udzielane przez Broker FM są o kilka punktów procentowych wyższe niż w Radio ZET”.

Na rynku brak sprawdzonych i wiarygodnych informacji na temat wysokości upustów stosowanych przez poszczególne media. Informacje CR Media mogą bazować wyłącznie na szacunkach, które dodatkowo nie uwzględniają faktu, iż działalność handlowa Broker FM i EuroZet jest zasadniczo różna. O ile BROKER FM koncentruje swoje działania na sprzedaży Radia RMF FM (począwszy od 2004 roku BROKER FM oferuje również pakiety reklamowe uzupełnione o stacje Agory), o tyle EuroZet (właściciel Radia Zet) w sposób aktywny pośredniczy w sprzedaży czasu reklamowego stacji lokalnych (m.in. na zasadach wyłączności sprzedaje sieciową reklamę Radia ESKA). Powyższe różnice w działaniu obu podmiotów pozwalają na stosowanie różnorodnych technik rabatowych, np.: poprzez oferowanie przez EuroZet „gratisowych” kampanii w stacjach lokalnych, co w praktyce uniemożliwia komukolwiek ustalenie rzeczywistych rabatów stosowanych na poszczególnych produktach reklamowych. Natomiast z informacji uzyskiwanych przez BROKER FM od przedstawicieli domów mediowych, rzeczywiste stawki rabatowe stosowane przez RMF i Radio Zet są analogiczne. W opinii BROKER FM założenie to opiera się wyłącznie na cząstkowych szacunkach wynikających z planowania przez CR Media kampanii reklamowych dla dwóch domów mediowych, co można uznać za niereprezentatywną grupę wobec współpracy BROKER FM z ponad 10 znaczącymi domami mediowymi. Według Zarządu Spółki warunki rabatowe BROKER FM oferowane klientom mają charakter rynkowy i są niemal identyczne do warunków oferowanych przez konkurencję, co mogą potwierdzić przedstawiciele domów mediowych.

7. W pkt.4 Autorzy raportu w części dotyczącej nowych projektów inwestycyjnych planowanych (strony 20-21) przez Grupę BROKER FM kwestionują możliwość realizacji zakładanego rozwoju sieci RMF MAXXX przy ustalonym przedziale cenowym 83 zł – 98 zł. W opinii autorów środki pozyskane z emisji akcji serii D okażą się niewystarczające na zbudowanie sieci RMF MAXXX o odpowiednio dużym potencjale rynkowym. Podniesione w raporcie argumenty świadczą o błędnym zrozumieniu części prospektu poświęconej celom emisji oraz planowanym projektom inwestycyjnym, co w konsekwencji doprowadziło do wyciągnięcia mylnych i fałszywych wniosków w zakresie planowanych nakładów na budowę sieci RMF MAXXX. Skalkulowanie przez CR Media Consulting kwoty 14 mln zł jako maksymalnej, która może być przeznaczona na ten projekt jest błędem. Zgodnie z zapisami prospektu priorytetowym celem emisji akcji serii D jest uruchomienie w Polsce sieci stacji o nazwie RMF MAXXX, na co Emitent planuje przeznaczyć kwotę od 4 do 30 mln zł w zależności od możliwej skali bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w podmioty prowadzące te stacje. Drugim z podstawowych celów emisji jest rozbudowa sieci RMF Classic na co Broker FM zaplanował przeznaczyć 1-3 mln zł. Dopiero ewentualna, pozostała kwota środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii D zostanie prze- znaczona na finansowanie działalności operacyjnej. Przy ustalonym przedziale cenowym i założeniu sprzedaży całej puli akcji serii D Emitent może pozyskać kwotę 24,9 – 29,4 mln zł. Uzyskane środki Emitent może w całości przeznaczyć na rozwój priorytetowego projektu RMF MAXXX.

Reasumując, możliwości finansowania przez BROKER FM rozwoju projektu RMF MAXXX są znacząco większe niż założono to w raporcie CR Media Consulting. Z raportu CR Media Consulting wynika, że jedną z możliwości realizacji projektu RMF MAXXX mogłoby być nabycie sieci Ad.Point (należącej do Grupy Kapitałowej CR Media, w skład której wchodzi CR Media Consulting). Analizując tę sugestię stwierdzić można co następuje:

 • wartość sieci Ad.Point przy szacowanych przychodach na poziomie około 10 mln złotych powinna stanowić około 7% wartości Grupy BROKER FM (przy przychodach Grupy w wysokości 144,9 mln zł za 2003 r.).
 • ustalone przez spółkę widełki cenowe w przedziale 83-98 zł wskazują na wycenę Grupy w wysokości 300-350 mln zł,
 • zestawienie powyższych danych wskazuje, że wartość sieci Ad.Point winna mieścić się w przedziale 21-24,5 mln zł. Przyjmując powyższe założenia, uznać należy że środki pozyskane z emisji serii D pozwoliłyby na nabycie sieci Ad.Point w celu realizacji projektu RMF MAXXX oraz rozwój projektu RMF Classic zgodnie z przyjętymi założeniami.

  8. Na stronie 21 raportu CR Media Consulting opisuje fakt złożenia przez Grupę Broker FM wniosku o koncesję na częstotliwości dla RMF Classic w Gdańsku i we Wrocławiu. Zarząd Broker FM nie będzie komentował tego opisu, wobec faktu, iż podmioty grupy kapitałowej CR Media uczestniczą w tym samym procesie koncesyjnym.

  Biorąc pod uwagę przedstawione wyjaśnienia i fakty „niezależna” analiza CR Media Consulting jest dokumentem opartym na niewystarczająco udokumentowanych, niepełnych i błędnych przesłankach, dotyczących rynku radiowego i pozycji głównych podmiotów działających na tym rynku. Co więcej doświadczeni analitycy firmy doradczej wykazują brak obiektywizmu w ocenach rozwoju rynku, zaś „przeoczenia” zamieszczenia informacji o zależności pomiędzy CR Media Consulting, a konkurentem Broker FM na rynku radiowym - firmą Ad.point, zmuszają do weryfikacji bezstronności i obiektywizmu ich analizy. Zarząd Broker FM pragnie również oświadczyć, że brak powodzenia w realizacji planów budowy sieci radiowej, deklarowanych przed trzema laty przez prezesa Ad.point nie powinny skłaniać „niezależnych” analityków CR Media Consulting do dezawuowania osiągnięć i planów rozwoju Broker FM, szczególnie w drodze specyficznego wyboru momentu opublikowania raportu oraz zastosowania formy i metody udostępnienia raportu w dniu 16.06.2004 - czytamy w o¶wiadczeniu Broker FM.

  Broker FM rozpoczął w tym tygodniu sprzedaż akcji stanowiących niemal 50 procent kapitału. Cena za akcję w transzy dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona 22 czerwca w przedziale 83-98 zł, co wycenia ofertę na poziomie 150-175 mln zł, a całą firmę na 300-350 mln zł.
 • Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

  Dołącz do dyskusji: KPWiG przyjrzy się Broker FM

  0 komentarze
  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl