SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Zysk TVN wzrósł prawie o jedną piątą

Oferta publiczna TVN możliwa w 2004 roku

Coraz lepsze wyniki notuje TVN, druga co do wielkości telewizja komercyjna w Polsce. W ubiegłym roku odnotowała o 19 proc. większy zysk netto niż rok wcześniej, który wzrósł do poziomu 74 mln zł. Oto pozostałe wyniki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2003:

 • Wzrost udziału w docelowej grupie widzów w czasie najwyższej oglądalności ("prime time") o 4% do 27,2%
 • Wzrost wartości całkowitych przychodów o 6% do 587 mln zł
 • Wzrost zysku z działalności operacyjnej o 6% do 150 mln zł
 • Wzrost wartości środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej o 38% do 94 mln zł.
 • Wzrost zysku netto o 19% do 74 mln zł.

  - Rok 2003 był kolejnym dobrym rokiem dla TVN, w którym stacja budowała swoją pozycję na silnym wzroście osiągniętym w 2002 roku. W dalszym ciągu kładziemy nacisk na dotarcie do grup widzów atrakcyjnych dla reklamodawców, oferując nowatorskie, wysokiej jakości programy, co w połączeniu z wysiłkami podejmowanymi w celu zwiększenia naszej marży zaowocowało 19% wzrostem zysku operacyjnego - powiedział Piotr Walter, Prezes TVN Sp. z o.o.

  Oferta publiczna stacji telewizyjnej TVN, która należy do Grupy ITI, może nastąpić w 2004 roku - poinformowała w poniedziałek podczas telekonferencji Karen Burgess, członek zarządu TVN, ds finansowych.

  "Plan jest taki, żeby do oferty publicznej akcji TVN doszło jeszcze w 2004 roku" - powiedziała.

  Dodała, że ostateczna decyzja zostanie podjęta po zapoznaniu się z opiniami doradców inwestycyjnych.

  Pod koniec listopada ITI poinformował, że rozpoczął przygotowania do udzielenia mandatu polskim i zagranicznym bankom inwestycyjnym w celu przygotowania oferty publicznej TVN.

  Potem na początku grudnia ITI poinformował, że rozważa doprowadzenie do notowań na warszawskiej giełdzie aktywów TVN tak szybko, jak tylko warunki rynkowe staną się odpowiednio atrakcyjne. Nie podał jednak daty oferty.

  Całkowite przychody TVN ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. wyniosły 587 mln zł., co stanowi 6% wzrost w porównaniu z rokiem obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002. W analogicznym okresie nastąpił 21% wzrost wartości EBITDA do wysokości 196 mln zł. Z uwzględnieniem wszystkich pozycji, w tym związanych ze zdarzeniami jednorazowymi, odnotowano 7% wzrost wartości EBITDA do 169 mln zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym zysk netto wzrósł o 19% i osiągnął wartość 74 mln zł.

  W 2003 r. TVN uzyskał 27,2% udział oglądalności w docelowej grupie widzów (grupa wiekowa 16-49, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców). Udział ten był o 4% wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Średni dobowy udział kanału TVN w oglądalności w całej populacji wzrósł z 13,9% do 14%, podczas gdy udział kanału TVN Siedem spadł z 2,4% do 1,9% w następstwie przejścia stacji z analogowego sytemu nadawania programu na cyfrowy, realizowany za pośrednictwem satelity. Dzięki zmianie systemu nadawania udało się ograniczyć koszty i zaoszczędzić 3,3 mln euro przy jednoczesnym wzroście udziału kanału w rynku wydatków reklamowych z 2% do 2,3%.

  Całkowity udział TVN w rynku wydatków reklamowych wzrósł z 24,9% do 27,3%, co przekłada się na power ratio na poziomie 1,7. Udział kanału TVN w rynku wydatków reklamowych wyniósł 25%, a power ratio 1,8. W przypadku TVN Siedem udział w rynku wydatków reklamowych wyniósł 2,3%, a power ratio 1,2.

  TVN nadal inwestuje w krajową produkcję programową, co doprowadziło do wzrostu jej udziału w ramówce do poziomu 63%. W roku 2003 pięć spośród dziesięciu programów TVN o największej oglądalności stanowiły produkcje własne stacji. Udział rynkowy każdego z powyższych programów przekroczył 33%. Wśród formatów cieszących się największym zainteresowaniem widzów w 2003 roku znalazły się Jestem jaki jestem, reality show z udziałem polskiej gwiazdy muzyki pop, Michała Wiśniewskiego, program Kawaler do wzięcia, Dla Ciebie wszystko oraz emitowany od poniedziałku do piątku serial Na Wspólnej.

  W dniu 5 lutego 2004 r., TVN zawarła umowę z jednostkami stowarzyszonymi z jej udziałowcem, tj. ITI Holdings, objęcia 100% udziałów w TVN24 Sp. z o.o. za kwotę 35 mln euro. TVN24 posiada całodobowy płatny kanał informacyjny. Środki na zakup stacji pochodzą z emisji obligacji długoterminowych, która miała miejsce 2 grudnia 2003 r. Transakcja zakupu TVN 24 zostanie sfinalizowana do końca pierwszego kwartału 2004 r.

  TVN24 jest obecnie jedynym całodobowym kanałem informacyjnym w Polsce, który emituje wyłącznie krajowe i zagraniczne serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne cieszące się zainteresowaniem polskich widzów. Niemal wszystkie krajowe serwisy informacyjne stanowi produkcja własna. TVN24 zawarła również umowy z zagranicznymi agencjami informacyjnymi, m.in. Reuters, na zakup zagranicznych serwisów informacyjnych.

  Oprócz przychodów z abonamentu uzyskiwanych od operatorów telewizji kablowej oraz platform cyfrowych, TVN24 generuje przychody z tytułu udostępniania czasu antenowego oraz przychody ze sponsoringu. Od września 2003 r. kanał TVN24 jest Wyniki TVN za rok obrotowy 2003 Komunikat prasowy Strona 6 z 11 dostępny na cyfrowej platformie satelitarnej Cyfra+ oraz za pośrednictwem sieci kablowych głównych operatorów, w tym Multimedia Polska, UPC i AsterCity oraz kilku mniejszych sieci kablowych.

  W maju 2003 r. TVN24 uruchomiła pierwszy w Polsce kanał telewizyjny poświęcony pogodzie, TVN Meteo. TVN Meteo jest kanałem płatnym. W grudniu 2003 r. stacja uruchomiła pierwszy w Polsce kanał telewizyjny o tematyce motoryzacyjnej, TVN Turbo. Oba kanały są dostępne w sieci kablowej lub cyfrowej.

  Całkowite przychody netto TVN wzrosły o 6%, z 556 mln zł w 2002 r. do 587 mln zł w 2003 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym, przychody z tytułu udostępniania czasu antenowego zwiększyły się o 8% i wyniosły 527 mln zł. Wzrost przychodów był spowodowany konkurencyjną polityką cenową oraz wzrostem udziału sprzedaży czasu antenowego w pakietach GRP, co umożliwiło efektywniejsze zarządzanie dostępnym czasem antenowym oraz pozwoliło na osiągnięcie optymalnej ceny netto punktu GRP. Udział TVN w rynku reklamowym brutto w 2003 r. wzrósł z około 25% w 2002 r. do 27% w 2003 r. dzięki skutecznemu dotarciu do widzów z grupy docelowej. Koszty nadawania i koszty programowe TVN zwiększyły się o 2%, z 340 mln zł. w 2002 do 348 mln zł. w 2003. Główną przyczyną był wzrost kosztów programowych z 256 mln zł. w 2002 do 274 mln zł. w 2003 r. spowodowany koniecznością utrzymania osiągniętego udziału w rynku. Wzrost kosztów produkcji skompensował spadek kosztów nadawania o 9 mln zł., głównie dzięki zmniejszeniu kosztów wynajmu kanału satelitarnego po całkowitym przejściu TVN7 z analogowego system nadawania na cyfrowy.

  Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu TVN utrzymały się na niezmienionym poziomie 86 mln zł.

  Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 19% z 126 mln zł. w 2002 do 150 mln zł. w 2003. Wzrost ten był przede wszystkim spowodowany wzrostem przychodów, utrzymaniem się kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu na niezmienionym poziomie oraz stosunkowo niskim wzrostem kosztów programowych i kosztów nadawania. Koszty finansowe netto TVN w 2003 r. wyniosły 44 mln zł. w porównaniu z 32 mln zł. w 2002 r. 37% wzrost był spowodowany ujemnymi różnicami kursowymi w związku ze znacznym wzrostem kursu euro w stosunku do złotego, wzrostem kosztów odsetek wynikających z wyższego zadłużenia w 2003 r. oraz odsetek naliczonych od obligacji długoterminowych w wysokości 8 mln zł. Wzrost ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z tytułu lokat bankowych.

  Zysk brutto wzrósł o 13% z 94 mln zł. w 2002 do 106 mln zł. w 2003.

  Nastąpił 2% wzrost obciążeń podatkowych, z 31 mln zł. w 2002 do 32 mln zł. w 2003. Obciążenia z tytułu podatku dochodowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003 r. wyniosły 19 mln zł. w porównaniu z 36 mln zł. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r. Tak znaczny spadek bieżących obciążeń podatkowych został skompensowany wzrostem obciążenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 13 mln zł. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003, w porównaniu z uznaniem z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 5 mln zł. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2002. Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 13 mln zł. dotyczy kosztów emisji obligacji długoterminowych, w przypadku których podstawę odliczenia podatkowego stanowiła data ich poniesienia, jednak dla celów księgowych koszty te są amortyzowane w okresie od emisji obligacji do dnia ich zapadalności.

  Zysk netto wzrósł o 19% z 63 mln zł. w 2002 do 74 mln zł. w 2003.

  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły wartość 94 mln zł., co w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza 38% wzrost. Kwota środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej, oprócz środków pieniężnych z działalności operacyjnej, obejmuje także środki pieniężne wydatkowane na spłatę zobowiązań podatkowych i odsetkowych oraz środki pieniężne otrzymane tytułem odsetek. Wzrost był głównie spowodowany niższym poziomem odsetek zapłaconych w 2003 r. w kwocie 9 mln zł. w porównaniu do 22 mln zł. w 2002 r., oraz kwotą 10 mln zł. wynikającą ze zmiany sposobu rozliczania podatku dochodowego. W 2003 r. w TVN przyjęto zryczałtowaną miesięczną metodę płatności podatku dochodowego od osób prawnych.

  Środki pieniężne z działalności operacyjnej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2003, wyniosły 107 mln zł. w porównaniu do 127 mln zł. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002. Główną przyczyną spadku stanu środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2003 r. był zakup biblioteki programowej JHH/FFMP za kwotę 102 mln zł. Został on częściowo skompensowany poprawą ściągalności należności, w wyniku czego kwota należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyła się o 23 mln zł., oraz zmianą struktury przychodów - zmniejszenie przychodów barterowych o 12 mln zł. na korzyść przychodów gotówkowych.

  W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej wyniosły 810 mln zł. w porównaniu z 40 mln zł. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2002 r. Wzrost środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności inwestycyjnej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 był spowodowany głownie zakupem obligacji ITI Media za kwotę 612 mln zł. Wpływy z tych obligacji zostały wykorzystane przez ITI Media na wykupienie od SBS udziałów TVN. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej na zakup rzeczowych aktywów trwałych wyniosły 34 mln zł. Wydatki te dotyczą przede wszystkim zakupu sprzętu telewizyjnego oraz nadawczego.

  Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. nie obejmują wzrostu środków pieniężnych o ograniczonym prawie do dysponowania w kwocie 161 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania zawierały kwotę 35 mln euro przeznaczoną na zakup udziałów TVN24, natomiast pozostała część stanowiła zabezpieczenie gwarancji bankowych do umów wynajmu powierzchni satelitarnej. Środki pieniężne netto z działalności finansowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2003 r. wyniosły 788 mln zł. Środki te obejmują przede wszystkim wpływy netto z emisji obligacji w kwocie 1,028 mln zł. Wpływy te zostały częściowo skompensowane spłatą pożyczki w kwocie 47 mln euro przyznanej TVN dnia 23 grudnia 2002 na okres pięciu lat przez konsorcjum bankowe pod przewodnictwem BPH PBK Bank S.A. oraz Wyniki TVN za rok obrotowy 2003 Komunikat prasowy Strona 8 z 11 spłatą zadłużenia wobec jednostek powiązanych w kwotach 1,6 mln euro oraz 4,8 mln USD.

  Na dzień 31 grudnia 2003 r. suma środków pieniężnych TVN wyniosła 104 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne stanowią głównie lokaty bankowe denominowane w złotych, euro i dolarach amerykańskich utrzymywane w Polsce. Poza powyższymi środkami pieniężnymi, posiadamy również środki pieniężne o ograniczonym prawie do dysponowania w kwocie 195 mln zł.
 • Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

  Dołącz do dyskusji: Zysk TVN wzrósł prawie o jedną piątą

  0 komentarze
  Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl