SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Dane z rynku pracy potwierdzają poprawę koniunktury w Polsce i na świecie

Wyraźnie dodatnia dynamika wynagrodzeń oraz zauważalna poprawa na rynku pracy, mimo sporej pomocy ze strony statystki, wystawiają bardzo dobre świadectwo polskiej gospodarce. Widać, że wskaźniki zdecydowanie odbiły się od dna i przed nimi już tylko marsz w górę.

Dane z rynku pracy potwierdzają poprawę koniunktury w Polsce i na świecie

Lepsze od oczekiwań dane o dynamice wynagrodzeń w marcu są trudne do jednoznacznego zanalizowania. Po pierwsze są one obciążone efektami statystycznymi, czyli niską ubiegłoroczną bazą spowodowaną wstrzymaniem premii i bonusów przez większość firm, które w marcu 2009 r. widziały już widmo spowolnienia i postanowiły zatrzymać u siebie maksymalnie dużo środków. Także obawa przed słabszym okresem spowodowała wówczas strach pracobiorców przez zwolnieniami, więc nie pojawiały się żądania podwyżek, a brak premii został przyjęty ze zrozumieniem.

Natomiast w marcu 2010 r. w strukturze wynagrodzeń widać wyraźny wpływ dodatkowych czynników, czyli prawdopodobnie właśnie premii i nagród, na które w tym roku firmy było po prostu stać. Także poprawa globalnej i podążającej w ślad za nią koniunktury krajowej spowodowała, że rosną zamówienia, produkcja i optymizm na rynku, więc rośnie presja na utrzymanie dobrych i potrzebnych pracowników. A to już prosta droga do premii, a później - do podwyżek i tworzenia nowych miejsc pracy.

Dodatkowym, ale bardzo mocnym impulsem, który mógł w marcu mocno podbić wynik zarówno w kategorii wynagrodzeń, jak i zatrudnienia był koniec bardzo ostrej w tym roku zimy, który nastąpił jednocześnie z poprawą globalnego optymizmu. W efekcie powrót na rynek pracy pracowników budowlanych był znacznie większy niż można było oczekiwać, a pozom ich wynagrodzeń akordowych wyraźnie kontrybuuje w cały wskaźnik.

Z tych powodów bardzo trudno jednoznacznie ocenić marcowe dane i z ostateczną ich interpretacją należy zaczekać do kwietnia-maja, gdy zarysuje się kilkumiesięczny trend. Jednak już dziś z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przewidywać, że przy coraz bardziej widocznych symptomów poprawy sytuacji na światowych rynkach oraz równie optymistycznie wyglądających wskaźnikach bieżących i wyprzedzających koniunktury polski rynek pracy dużymi krokami zmierza ku mocnemu odbiciu. Zdecydowana poprawa wskaźników i nastrojów pozwala bowiem pracodawcom już nie tylko utrzymywać, ale powoli zwiększać zatrudnienie i płace w swoich przedsiębiorstwach. Za tym scenariuszem przemawia także dzisiejszy odczyt danych o zatrudnieniu, który pokazał stabilizację w ujęciu miesięcznym, ale minimalny, zaledwie 0,6-proc. spadek rok do roku. Podobną tendencję zauważa także resort pracy, który w swoich ostatnich analizach sygnalizuje już systematyczny spadek stopy bezrobocia po marcowe górce! na poziomie 13%.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2010 r. wzrosło o 6,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym zwiększyło się o 4,8% i wyniosło 3493,42 zł. Natomiast przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w marcu 2010 roku nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 0,6% i wyniosło 5293,7 tys. osób.

Poniżej przedstawiamy najciekawsze opinie ekspertów.

"Dane o płacach zaskoczyły znacznie wyższym wzrostem niż oczekiwano. Dynamika wynagrodzeń r/r była ok. 2 pp wyższa niż nasze oczekiwania i konsensus rynkowy. Wskazywaliśmy, iż znaczne zaskoczenie w marcowych danych może nadejść z sektora budowlanego, jak również sezonowych wypłat w sektorze zaopatrywania w energię, wodę i gaz. Po lutowych danych, marzec jest kolejnym miesiącem przynoszącym silny odczyt dotyczący wynagrodzeń. Zmienia to nieco perspektywę danych w kategorii wynagrodzeń, i charakter zmiany lutowej. Dane te mogą sugerować, iż pierwszy kwartał przyniósł trwałe podwyższenie poziomu wynagrodzenia (i bonusy) pracownikom w sektorze przedsiębiorstw, po obniżeniu ich w poprzednim ,,trudniejszym'' pod względem koniunktury roku. Dane o wynagrodzeniach w kategoriach nominalnych przy odczycie inflacji na poziomie 2,6% r/r dają pozytywny impuls dla konsumpcji, i potwierdzają pozytywną dynamikę realnych wynagrodzeń. Zatrudnienie zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie uległo zmi! anie m/m; co (ze względu na różnice w zaokrągleniu skutkowało różnicą w szacunki dynamiki rocznej) przełożyło się na spadek r/r liczby zatrudnionych o 0,6%. Potwierdza to naszą obserwację, iż przedsiębiorcy ograniczają redukcję zatrudnienia, a bieżący stan koniunktury wpływa na stabilizację popytu na pracę. Poprawiające się spojrzenie na perspektywy gospodarcze, również stabilizuje politykę zatrudnieniową firm. Dane z rynku pracy dają pozytywny sygnał dotyczący sytuacji zatrudnionych w polskim sektorze przedsiębiorstw. Idą silnie w parze z szacunkami dotyczącymi danych o produkcji przemysłowej. Zwracamy jednak uwagę, iż poprawa na rynku pracy będzie następowała stopniowo, i perspektywy tego sektora charakteryzują się znaczną wrażliwością, tym bardziej, że stopa bezrobocia pozostaje na podwyższonym poziomie. Dane o funduszu płac w kategoriach realnych (wzrost o 1,6%) dają podstawy do pozytywnego spojrzenia na bieżącą konsumpcję. Potwierdza to również, iż w tym roku istnieje ! szansa na podwyżkę stóp procentowych w czwartym kwartale br., co - wsp arte oczekiwaniami silnego odczytu po stronie produkcji przemysłowej, może nieco osłabić perspektywy krótkiego końca krzywej" - ekonomistka Banku Pekao SA Aleksandra Bluj.

"Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyła w lutym do 4,8% r/r z 2,9% r/r w lutym, co było wynikiem wyższym zarówno od naszych oczekiwań, jak i konsensusu rynkowego. Przy spadku inflacji w marcu do 2,5% r/r, oznacza to, że realna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 2,3% r/r. Trudno jest w chwili obecnej jednoznacznie ocenić trwałość tej tendencji, ponieważ dane te mogą być zaburzone jednorazowymi wypłatami premii w niektórych sektorach (być może wypłata premii w KGHM). Biorąc pod uwagę lepsze wyniki finansowe firm ich wypłaty mogły być wyższe niż w roku poprzednim. Szczegółowe dane z sektora przedsiębiorstw będą dostępne wraz z publikacją 'Biuletynu Statystycznego' na początku przyszłego tygodnia. Nieco lepsze od oczekiwań były również dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, którego spadek wyhamował do 0,6% r/r z 1,1% r/r w lutym. W ujęciu bezwzględnym liczba zatrudnionych wzrosła o 0,6 tys. osób, co jest info! rmacją pozytywną biorąc pod uwagę wciąż niekorzystne warunki pogodowe i opóźnienia w rozpoczęciu prac budowlanych. Dane te wskazują, że sytuacja na rynku pracy ulega poprawie i kolejne miesiące powinny przynieść utrzymanie tej tendencji. Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, dynamika nominalnego funduszu płac wzrosła w marcu do 4,2% r/r z 1,8% w lutym. W ujęciu realnym dynamika wyniosła 1,7% r/r, co jest najlepszym wynikiem od stycznia 2009. Poprawiająca się stopniowo sytuacja dochodowa gospodarstw domowych powinna wspierać konsumpcję w kolejnych kwartałach. Dane te powinny mieć neutralny wpływ na rynek. Nie zmieniają one również naszej oceny perspektyw gospodarki oraz scenariusza stóp procentowych" - ekonomista Banku Millennium Grzegorz Maliszewski.

"Zgodnie z danymi GUS dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 osób wyniosła w marcu 4,8% r/r wobec 2,9% w lutym, co było powyżej konsensusu (3,2%) i naszej prognozy (2,5%). Oznacza to, że w ujęciu realnym, po uwzględnieniu inflacji CPI, płace w marcu br. wzrosły o 2,2% r/r, co oznacza, że był to najszybszy realny wzrost wynagrodzeń od IV kw. 2008 r. (z pominięciem danych grudniowych, które zostały zaburzone efektami statystycznymi, związanymi z przesunięciami wypłat wynagrodzeń pomiędzy miesiącami). W kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń oddziaływały efekty sezonowe związane z większą o 1 liczbą dni roboczych w marcu br. niż rok wcześniej (w lutym br. liczba dni roboczych była taka sama jak w lutym 2009 r.), co wpłynęło na wzrost miesięcznych wynagrodzeń zatrudnionych pracujących na akord. Ponadto w kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń mogły oddziaływać również powrót do pracy pracowników budowlanych o wyższych wynagrodzeniach, których zatrud! nianie w tym roku zostało opóźnione przez ciężką zimę (różnica pomiędzy średnią wysokością wynagrodzenia pracowników budowlanych a średnią płacą w sektorze przedsiębiorstw zwiększa się przeciętnie o 200 zł w miesiącach wiosennych) oraz wcześniejsze niż w ub. roku wypłaty premii i bonusów w związku ze świętami wielkanocnymi. Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w marcu do -0,6% r/r z -1,1% w lutym, co było zgodne z naszą prognozą (-0,6%) i powyżej konsensusu rynkowego (-0,7%). Oznacza to, że w porównaniu z lutym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,3 tys. osób (0,0% m/m). Naszym zdaniem wzrost ten był związany przede wszystkim ze stopniowym powrotem do pracy robotników budowlanych po ustąpieniu zimy w 2 dekadzie marca. Wskazują na to bardzo dobre wyniki badań koniunktury GUS, zgodnie z którymi wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w budownictwie wzrósł do -0,5 pkt. w marcu z -14,9 pkt. w lutym, czyli do najwyższego poziomu ! od października 2008 r. Również w pozostałych gałęziach gospodarki nal eży spodziewać się stopniowej poprawy sytuacji na rynku pracy. Zgodnie z danymi GUS wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym wzrósł do najwyższego poziomu od września 2008 r. i wyniósł -6,7 pkt. wobec -8,2 pkt. w lutym. W ramach sektora usług poprawa wskaźnika koniunktury nastąpiła w 7 z 11 wyróżnionych sekcji, w tym najsilniej w ramach usług związanych z zakwaterowaniem i gastronomią (z -2,9 pkt. w lutym do 3,8 pkt. w marcu). W związku z powyższym spodziewamy się, że trend spadkowy zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw już się zakończył a w najbliższych miesiącach należy spodziewać się utrzymania liczby pracujących na zbliżonym do obecnego poziomie. Dopiero w II poł. roku prognozujemy stopniowy wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym do 1-2% r/r w IV kw. br. Równocześnie oczekujemy, że w związku z koniecznością ograniczania wydatków z budżetu państwa do końca roku zatrudnienie w sektorze publicznym nie zmieni się, co złoży się na wzrost zatrudnie! nia wg BAEL poza rolnictwem o 0,9% r/r w IV kw. br." - ekonomista Invest-Banku Adam Czerniak.

"Marcowe dane o wynagrodzeniach zaskoczyły pozytywnie. Tak wysokiego - wynoszącego 6.2% m/m - miesięcznego wzrostu wynagrodzeń w marcu nie odnotowaliśmy od 1999 r. Do opublikowanych danych należy jednak podchodzić z pewną ostrożnością, gdyż trudno jest w tej chwili ocenić, czy są one wynikiem jednorazowych wypłat dodatkowych świadczeń w przedsiębiorstwach, których wyniki finansowe w 2009 r. okazały się dość dobre, czy też rzeczywiście zapowiadają trwałą poprawę na rynku pracy i większą skłonność pracodawców do podwyżek płac (w części firm marzec jest miesiącem indeksacji wynagrodzeń). Wątpliwości rozwieją dopiero być może dane kwietniowe. Marzec przyniósł zatrzymanie spadków zatrudnienia. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 0,6 tys. etatów, co może zapowiadać stopniowe odradzanie się popytu na pracę. Opublikowane dane na chwilę obecną nie zmieniają dotychczasowego obrazu polskiej gospodarki i perspektyw dla polityki pieniężnej na najbliższe miesiące. Spodziewamy się, że w kwietniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian" - ekonomista Banku BPH Paweł Kolski.

Newsletter WirtualneMedia.pl w Twojej skrzynce mailowej

Dołącz do dyskusji: Dane z rynku pracy potwierdzają poprawę koniunktury w Polsce i na świecie

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl