SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Sąd nie dał zgody na zmiany rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej

Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpisanie do KRS zmian w składzie rady nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej dokonanych na wniosek ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pełniąc w PAP funkcję likwidatora Marek Błoński informuje, że firma zaskarżyła orzeczenie referendarza sądowego, co powoduje, że jego postanowienie na razie nie ma mocy prawnej.

Siedziba PAP/Fot. Andrzej Lange Siedziba PAP/Fot. Andrzej Lange

- Polska Agencja Prasowa zaskarżyła orzeczenie referendarza sądowego, oddalające wniosek o wpisanie do KRS zmian w Radzie Nadzorczej. Zaskarżenie odmowy wpisu powoduje utratę mocy postanowienia, które wydał referendarz. Na skutek zaskarżenia sprawa będzie od początku rozpoznawana przez ten sam sąd, w innym składzie, w pierwszej instancji - powiedział likwidator PAP Marek Błoński.

Zaznaczył, że "postanowienie sądu rejestrowego w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza możliwości działania po stronie aktualnej Rady Nadzorczej, ani tym bardziej nie podważa jej obsady". Wskazał także, że "Rada Nadzorcza PAP działa i normalnie wykonuje swoje obowiązki".

Zaskarżona przez PAP odmowa wpisu dotyczy zmian w radzie nadzorczej spółki. Sąd w ogóle nie rozpatrywał kwestii wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w zarządzie PAP. Wpisana została natomiast likwidacja spółki oraz osoba likwidatora.

>>> Praca.Wirtualnemedia.pl - tysiące ogłoszeń z mediów i marketingu

W przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniało, że "w dniu 29.01.2024 otwarcie likwidacji PAP S.A. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy". - Jako likwidatora spółki wpisano Marka Błońskiego. W związku z tym wniosek o zmianę władz spółki stał się bezprzedmiotowy. Jedynym uprawnionym do reprezentacji PAP S.A. w likwidacji jest likwidator - napisano.

Dlaczego do KRS nie wpisano nowych członków rady nadzorczej PAP

W uzasadnieniu postanowienia z 5 kwietnia starszy referendarz sądowy Agnieszka Bilewicz napisała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do spółki Polska Agencja Prasowa mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej i Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie art. 5 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Bilewicz wskazała, że stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych; również art. 9 ust.1 kompetencje powołania rady nadzorczej powierza Radzie Mediów Narodowych.

CZYTAJ TEŻ: 100 dni rządu: co zmieniono w mediach i kulturze. TVP, radio, tantiemy dla twórców

Referendarz sądowa napisała także, że w kodeksie spółek handlowych dyspozycje w zakresie powołania i odwołania członków zarządu i członków rady nadzorczej definiują: art.368§4 k.s.h. wskazując, iż członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej i art.385 par. 2 k.s.h. określający, że statut może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej. Zgodnie z par. 22 ust. 3 statutu Polskiej Agencji Prasowej członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Tożsama regulacja została zawarta w par. 28 ust. 1 statutu Spółki z którego wynika, iż członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Bilewicz zaznaczyła, że ustawodawca wyłączył zastosowanie art. 368 par. 4 k.s.h. i art. 385 par. 1 k.s.h. na mocy przepisów ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.

"Zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi powoływanie i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej w Polskiej Agencji Prasowej wynika z ustawy z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. 2019. 1595 t.j. z dnia 2019.08.23 ) i nie jest możliwe dokonywanie zmian w składzie osobowym organów spółki na podstawie kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym zastosowanie w przedmiotowej sprawie art.368§4 i 385 par. 1k.s.h. do powoływania i odwoływania członków zarządu oraz członków rady nadzorczej nie ma ustawowego uzasadnienia" - napisała Agnieszka Bilewicz.