SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Sieć Go Sport sprze­da­na. Trafi w ręce Brytyjczyków

Sfi­na­li­zo­wa­na została trans­ak­cja sprze­da­ży ca­łe­go ma­jąt­ku działającej w Polsce sieci sklepów Go Sport, która ogłosiła upadłość po tym jak w kwietniu ub.r. została objęta sankcjami przez polski rząd. Na­byw­cą jest Sportsdirect.com Po­land. Spół­ka ta na­le­ży do no­to­wa­nej na Lon­dyń­skiej Gieł­dzie Pa­pie­rów War­to­ścio­wych Fra­sers Gro­up, po­sia­da­ją­cej sklepy w po­nad 20 kra­jach, w tym w Pol­sce.

Zamknięty sklep Go Sport w Szczecinie, fot. Miłosz SieradzkiZamknięty sklep Go Sport w Szczecinie, fot. Miłosz Sieradzki

- W związ­ku z re­ali­za­cją trans­ak­cji sprze­da­ży ma­sa upa­dło­ści po­zy­ska­ła bli­sko 30 mln zł brut­to. Po­nad­to syn­dy­ko­wi uda­ło się uzgod­nić z no­wym wła­ści­cie­lem po­kry­cie czę­ści kosz­tów zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem ma­jąt­kiem Go Sport. Te­raz przyj­dzie czas na usta­le­nie li­sty wie­rzy­cie­li oraz po­dział środ­ków po­mię­dzy wie­rzy­cie­li, w tym na rzecz pra­cow­ni­ków - podano w komunikacie Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A.

Działająca od wielu lat w Polsce sieć sklepów Go Sport do 2019 roku miała francuskiego właściciela. Potem została przejęta przez singapurską spółkę Sportmaster Operations PTE, „której rzeczywistymi beneficjentami są osoby pochodzenia rosyjskiego, w tym oligarcha Nikolay Fartushnyak, Vladimir Fartushnyak oraz Alexander Mikhalskiy, którzy są współzałożycielami jednej z największych rosyjskich sieci sklepów sportowych Sportmaster" - podano w rządowym komunikacie.

Sklepy Go Sport zamknięto z dnia na dzień

W dniu 26 kwietnia ub.r. spółka Go Sport Polska została objęta sankcjami gospodarczymi przez polski rząd. Z dnia na dzień do­szło do za­mro­że­nia wszel­kich jej ak­ty­wów, w tym cał­ko­wi­te­go za­mknię­cia wszyst­kich 25 skle­pów stacjonarnych, e-sklepu i ma­ga­zy­nów. Upa­dłość Go Sport by­ła kon­se­kwen­cją właśnie wpi­sa­nia tej spół­ki na li­stę sank­cyj­ną.

Funk­cję syn­dy­ka ob­ję­ła spół­ka Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. (ZFR). Po­stę­po­wa­nie upa­dło­ścio­we wy­ma­ga­ło nad­zo­ru Sze­fa Kra­jo­wej Ad­mi­ni­stra­cji Skar­bo­wej, któ­ry mu­siał rów­nież wy­ra­zić zgo­dę na trans­ak­cję. Sprze­daż Go Sport za­mknię­to przed upły­wem sze­ściu mie­się­cy od da­ty ogło­sze­nia upa­dło­ści.

Bar­tosz Sie­ra­kow­ski, wi­ce­pre­zes za­rzą­du ZFR, zwra­ca uwa­gę, że „klu­czo­we w tak skom­pli­ko­wa­nych po­stę­po­wa­niach jest tem­po pro­ce­do­wa­nia".

- Każ­dy ko­lej­ny mie­siąc to set­ki ty­się­cy do­dat­ko­wych kosz­tów zwią­za­nych z ma­ga­zy­no­wa­niem i za­bez­pie­cze­niem ak­ty­wów ob­ję­tych sank­cja­mi. Nie­zwy­kle waż­ne więc jest od­po­wied­nie usta­wie­nie pro­ce­su na je­go sa­mym po­cząt­ku, do­bra­nie od­po­wied­niej ka­dry, a na­stęp­nie spraw­ne wdra­ża­nie pla­nu dzia­ła­nia. Trze­ba tu zwró­cić uwa­gę, że suk­ces był moż­li­wy dzię­ki zor­ga­ni­zo­wa­niu za­an­ga­żo­wa­ne­go ze­spo­łu me­na­dże­rów wy­spe­cja­li­zo­wa­nych w za­rzą­dza­niu kry­zy­so­wym oraz wspar­cia klu­czo­wych pra­cow­ni­ków Go Sport. Co jed­nak naj­waż­niej­sze w tym skom­pli­ko­wa­nym po­stę­po­wa­niu upa­dło­ścio­wym bar­dzo spraw­nie dzia­ła­ły or­ga­ny pu­blicz­ne – za­rów­no Szef KAS, jak i sę­dzia­-ko­mi­sarz. Bez tej współ­pra­cy osią­gnię­cie ce­lu nie by­ło­by moż­li­we - mówi Sierakowski.

Sportsdirect.com ma około 10 sklepów w Polsce

Większość sklepów Go Sport zlokalizowanych w centrach handlowych od kwietnia ub,r. pozostaje zamknięta. Są jednak i lokale, które zostały już wynajęte innym firmom, np. w warszawskiej galerii Atrium Promenada w miejscu sklepu Go Sport działa obecnie salon marki Intersport. 

Sportsdirect.com chciał kupić polską spółkę Go Sport już w marcu ub.r., ale procesu nie udało się zrealizować przed objęciem firmy sankcjami. Ta brytyjska sieć posiada w Polsce ok. 10 sklepów.

Dołącz do dyskusji: Sieć Go Sport sprze­da­na. Trafi w ręce Brytyjczyków

1 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
DrVictór
Mógł chociaż właściciel Martes Sport kupić tę sieć, wyszłoby dużo taniej.
odpowiedź