SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Konkurs na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego jest spełnienie następujących kryteriów:

I. Wymagane kwalifikacje:

   1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
   2) posiada udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sferze kultury (preferowane instytucje kultury bądź inne podmioty o profilu działalności z zakresu ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego lub kinematografii);
   3) posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć organizacyjnych o randze międzynarodowej lub ogólnokrajowej;
   4) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
   5) posiada praktyczną znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
   6) w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego, wymogiem dodatkowym w tym zakresie jest przedłożenie poświadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021r. poz. 672, 
z 2023r. poz. 1672);
   7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
   8) niekaralność w zakresie określonym w punkcie II.

II. Złożenie wniosku zawierającego:

   1) pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydata na stanowisko dyrektora;
   2) życiorys z fotografią i adresem do korespondencji elektronicznej oraz numerem telefonu;
   3) pisemne opracowanie koncepcji kierowania Filmoteką Narodową - Instytutem Audiowizualnym na następne 5 lat (do 10 stron A4);
   4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje; 
   5) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym;
   6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
   7) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 104) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 
  8) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781) na potrzeby postępowania konkursowego oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, kopie dokumentów wymienionych w pkt II. 4 i II.5 kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

Zgłoszeń niespełniających w. w. wymagań nie rozpatruje się.

Zaleca się dokonywanie zgłoszeń osobiście. W przypadku korzystania z usług pośrednika, w tym Poczty Polskiej, o dacie zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

III. Zgłoszenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Konkurs na kandydata na Dyrektora Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego”. DO RĄK WŁASNYCH KOMISJI. Departament Prawa Autorskiego i Filmu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 87).

IV. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone na podstawie podanego do publicznej wiadomości regulaminu konkursu. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego udziela Departament Prawa Autorskiego i Filmu, tel. (22) 82-93-120 lub drogą elektroniczną: dpaif@kultura.gov.pl

V. Wnioski należy składać w terminie do 15 kwietnia 2024 r. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego to  31 maja 2024 r.

VI. Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.